Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
17.03.2014 25.03.2014 17:00:00 Доставка на средства за видеонаблюдение 140-044 Публична покана

Затворена
17.03.2014 31.03.2014 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони Покана

Затворена
07.03.2014 19.03.2014 17:00:00 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 140-004 Публична покана

Блокирана
04.03.2014 12.03.2014 17:00:00 Доставка на природен газ за технологичните нужди на “Булгартрансгаз” ЕАД по преноса и съхранението на природен газ за 2014г. Покана

Invitation

Затворена