Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 140-048 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на преносими машини за газо-кислородно рязане и крайцване на тръби 140-077 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работа на комисията, публикуван на 19.09.2014 г.

Договор № 1782 от 09.10.2014 г., публикуван на 07.11.2014 г.

Затворена
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на оптични кабели 140-082 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията публикуван на 02.09.2014г.

Блокирана
30.06.2014 25.07.2014 17:00:00 "ОРУ 110 kV КС "Вълчи дол" - подмяна на измервателни трансформатори" 140-071 Публична покана

Отговори на поставени въпроси

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията, публикуван на 24.10.2014 г.

Договор № 1839 от 28.11.2014 г. и приложенията към него, публ. на 03.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 27.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 03.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 24.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 17.08.2015 г.

Затворена
30.06.2014 14.07.2014 17:00:00 Доставка на лабораторна апаратура, консумативи, химикали и реактиви, необходими за изпитване на турбинни масла”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 - Доставка на апаратура за изпитване на турбинни масла, окомплектована с необходимите з 140-090 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 15.07.2014 17:00:00 Доставка на прикачни съоръжения към хидравлични системи на багери и трактори 140-043 Публична покана

Публично отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.09.2014 г.

Договор № 1784 от 09.10.2014 г., публикуван на 15.10.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 04.12.2014 г.

Затворена
30.06.2014 15.07.2014 17:00:00 Доставка на пневматични обезопасителни балони за спиране на газа 140-029 Публична покана

Отговори на въпроси

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работа на комисията, публикуван на 02.09.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор 1770/24.09.2014 г., публ. на 10.11.2014 г.

Затворена
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 140-070 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на центратори за тръби 140-031 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.09.2014 г.

Договор № 1801 от 03.11.2014 г., публикуван на 04.11.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 08.12.2014 г.

Затворена
30.06.2014 28.07.2014 17:00:00 „Извършване на ремонтни дейности по Магистралния газопровод – северен полупръстен на територията на СЗЕР – Ботевград и СИЕР Вълчи дол” 140-056 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията

Плащане 01 по дог.1780 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1780 публикувано на 18.03.2015

Плащане 03 по дог.1780 публикувано на 08.05.2015

Плащане 04 по дог.1780 публикувано на 08.05.2015

Плащане 05 по дог.1780 публикувано на 08.06.2015

Плащане 06 по дог.1780 публикувано на 03.07.2015

Плащане 07 по дог.1780 публикувано на 15.07.2015

Затворена
30.06.2014 31.07.2014 17:00:00 Ремонт на подкранов път в машинна зала на компресорен цех в КС «Вълчи дол» 140-060 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Информация до средствата за масово осведомяване и други лица

Блокирана
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 140-033 Публична покана

Отговор на поставен въпрос за спиране възлагането на обществената поръчка

Блокирана
30.06.2014 14.07.2014 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки и ръчни такаламити, разпределена в 4 позиции, както следва: Позиция № 1 – “Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/”; Позиция № 2 – “Доставка на мултифунк 140-087 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 10.07.2014 17:00:00 "Доставка на подемно транспортни съоръжения и укрепващи материали за складово стопанство”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция №1 “Подемно транспортни съоръжения за складово стопанство”; Позиция №2 “Укрепващи материали за складово стопанст 140-040 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Писмо до всички лица и протокол от работата на комисията, публикувани на 09.10.2014 г.

Блокирана
30.06.2014 09.07.2014 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 140-068 Публична покана

Блокирана
25.06.2014 04.07.2014 17:00:00 Доставка на винтов стартер 140-075 Публична покана

Протокол от работата на комисията публикуван на 07.08.2014г.

Блокирана
25.06.2014 07.07.2014 17:00:00 Демонтаж, ремонт, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС "Вълчи дол" 140-092 Публична покана

Блокирана
23.06.2014 03.07.2014 17:00:00 Доставка на лични предпазни средства - работни ботуши и наметала с качулка 178 Покана

Затворена
20.06.2014 04.07.2014 17:00:00 Електро-хидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1432306 Покана

Блокирана
19.06.2014 26.06.2014 17:00:00 "Доставка на филтърни елементи”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен аргегат ГТКА Ц 6,3 В” Позиция № 2 “Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени п 140-054 Публична покана

Протокол, публикуван на 07.08.2014 г.

Договор по позиция № 1 “Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен а

Договор по позиция № 2 “Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени пари”

Информация за извършени плащания, публикувана на 10.10.2014 г.

Затворена
05.06.2014 18.06.2014 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС "Провадия” 140-081 Публична покана

Блокирана
02.06.2014 16.06.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирали и изработка на нови части (пръстени) за нагнетател НЦВ 6,3В/56 140-078 Публична покана

Блокирана