Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.08.2014 10.09.2014 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 140-112 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.09.2014 г.

Договор № 1783 от 09.10.2014 г., публикуван на 07.11.2014 г.

Затворена
25.08.2014 15.09.2014 17:00:00 Разширение на пожароизвестителна инсталация за помещенията на ТСВ 1421401 - Покана

Затворена
22.08.2014 16.09.2014 17:00:00 Проектиране и изграждане на Аварийна дизел - генераторна станция към административна сграда на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-065 Публична покана

140-065 Приложения

Техническо зад-е Приложения 1и2

Техническо зад-е Приложение 3

Разяснение по направено запитване

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.12.2014г.

Договор 1973/09.04.2015г.за обществена поръчка и приложения - част 1

Договор 1973/09.04.2015г.за обществена поръчка и приложения - част 2

Плащане аванс публикувано на 03.07.2015г.

Плащане 01 по Договор №1973/09.04.2015 публикувано на 08.03.2016

Допълнително споразумение № 1 от 04.01.2017 г., публикувано на 05.01.2017 г.

Затворена
20.08.2014 01.09.2014 17:00:00 Собствени периодични измервания на нивата на шум излъчван в околната среда от производствени площадки на КС „Провадия“ и КС „Кардам“ 1346021 - Покана

Затворена
19.08.2014 26.08.2014 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС Провадия 140-099 публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.09.2014 г.

Договор № 1778 от 07.10.2014 г., публикуван на 28.10.2014 г.

Информация за плащане по договор, публикуван на 12.03.2015 г.

Затворена