Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.02.2015 16.03.2015 17:00:00 Дератизация, дезинсекция и дезакаризация БТГ-ЕИ-Изх-042 - Покана

Затворена
27.02.2015 16.03.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони БТГ-ЕИ-Изх-041 - Покана

БТГ-ЕИ-Изх-041 - Приложение 1

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 Маслени филтри за Авариен агрегат 1555604 - Покана

Затворена
27.02.2015 16.03.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за противопожарно оборудване 150-030 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работа на комисията, публ. на 08.04.2015 г.

Договор № 1980/ 17.04.2015 г., публ. на 22.04.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на плащането по договора, публ. на 28.05.2015 г.

Затворена
25.02.2015 13.03.2015 17:00:00 Обучение и сертифициране на заварчици БТГ-ЕВ-Изх-76 - Покана

Затворена
24.02.2015 23.03.2015 17:00:00 Бойлер газов 450 л., за бани - експлоатационен корпус 1532108 - Покана

Затворена
24.02.2015 06.03.2015 17:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Tartarini" - 2 к-та 1355614 - Покана

Затворена
20.02.2015 06.03.2015 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 150-032 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията-публикуван на 27.03.2015г.

Блокирана
19.02.2015 04.03.2015 17:00:00 “Извършване на пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 150-015 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение относно Образец О12 от приложенията към публичната покана

Протокол от работата на комисията-публикуван на 18.03.2015г.

Договор №1971/08.04.2015г.за позиция №1, публикуван на 22.04.2015г.

Договор №1972/08.04.2015г.за позиция №4, публикуван на 22.04.2015г.

Договор №1981/17.04.2015г.за позиция №5, публикуван на 22.04.2015г.

Договор №1982/17.04.2015г.за позиция №2, публикуван на 22.04.2015г.

Частично блокирана
18.02.2015 06.03.2015 17:00:00 Управляем хоризонтален сондаж на река Стряма за изместване на оптични кабели 1511501 - Покана

Затворена
13.02.2015 10.03.2015 17:00:00 Предпроектни проучвания: „Преносни газопроводи за гр.Панaгюрище и гр.Пирдоп” 150-023-Документация

150-023-Образци

Разяснение по направено запитване

Протокол от работата на комисията-публикуван на 16.04.2015г.

Договор за обществена поръчка и приложения - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения - част 2

Плащане по Договор № 1994/08.05.2016г.

Информация за основание и освобождаване Гаранция за изпълнение, основание и приключване на Договор №

Затворена
12.02.2015 23.02.2015 17:00:00 Доставка на винтов стартер 140-019 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията - публикуван 16.03.2015г.

Договор 1952/25.03.2015г. - публикуван на 30.03.2015г.

Информация за извършено плащане и изпълнение на договор № 1952 от 25.03.2015г.

Затворена
09.02.2015 16.02.2015 17:00:00 Комплексна кондензаторна уредба (ККУ) БТГ-ЕВ-Изх-57/09.02.2015_ Покана

Затворена
03.02.2015 20.02.2015 17:00:00 Управляема охранителна камера БТГ-ЕЧ-Изх-39 - Покана

Затворена