Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.04.2015 12.05.2015 17:00:00 Изпитване на проби от масла за съдържание на елементи, съгласно ASTM D 5185, за нуждите на ,,Булгартрансгаз” ЕАД 150-085 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.05.2015 г.

Договор № 2040/05.06.2015 г., публикуван на 25.06.2015 г.

Затворена
29.04.2015 12.05.2015 17:00:00 Изпитване на проби от масла по определени физикохимични показатели за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-050 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.05.2015 г.

Договор № 2039/05.06.2015 г., публикуван на 25.06.2015 г.

Затворена
21.04.2015 08.05.2015 17:00:00 Доставка на регулатори 150-075 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.06.2015 г.

Договор № 2086 от 02.07.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Частично блокирана
20.04.2015 04.05.2015 17:00:00 Доставка на копирна техника 150-074 Публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.06.2015 г.

Договор № 2071/23.06.2015 г., публ. на 06.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по договора, публ. на 21.07.2015 г.

Затворена
20.04.2015 30.04.2015 16:00:00 Ламинатор А3 1535601 Публична Покана

Затворена
20.04.2015 30.04.2015 16:00:00 Шредер 1535602 Публична Покана

Затворена
09.04.2015 24.04.2015 17:00:00 Преглед и ремонт на маломаслени прекъсвачи ММО 110/1250/20У 1542302 - Покана

Блокирана
08.04.2015 24.04.2015 17:00:00 Ремонт на ел.мотор на охладителите на ГТКА №4 КС Странджа БТГ-ЕЗ-Изх.-84 - Покана

Затворена
07.04.2015 17.04.2015 17:00:00 Доставка на периферна техника 150-071 Публична покана

Протокол от работата на комисията публикуван на 08.05.2015

Договор № 2019 от 26.05.2015г. Публикуван на 26.05.2015г.

Информация за извършено плащане по договора

Затворена
06.04.2015 24.04.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1551409 - Покана

Блокирана
06.04.2015 30.04.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1556201 - Покана

Затворена
06.04.2015 30.04.2015 17:00:00 "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на охладителна система на силови трансформатори в ОРУ 110 kV на КС "Вълчи Дол” 150-064 Публична покана и приложенията към нея

150-064 Образци

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 24.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 01.06.2015 г.

Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикуван на 30.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикувана на 22.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикувана на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикувана на 11.02.2016 г.

Затворена