Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.05.2015 19.06.2015 17:00:00 Проектиране, доставка и монтаж на вентилни отводи и броячи за ОРУ 110kV 922305 - Покана

922305 - Образци

Затворена
20.05.2015 01.06.2015 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Непрекъсваемо захранващо устройство – UPS 6000VA, модули за байпас на непрекъсваеми токозахранващи устройства и захранващи кабе 150-099 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 23.06.2015 г.

Договор № 2167 от 26.08.2015 г. по обособена позиция № 1, публ. на 03.09.2015 г.

Договор № 2168 от 26.08.2015 г. по обособена позиция № 2, публ. на 03.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2168 от 26.08.2015 г., публ. на 19.10.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2167 от 26.08.2015 г., публ. на 18.11.2015г.

Затворена
15.05.2015 29.05.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони БТГ-ЕЧ-Изх-187 - Покана

Затворена
15.05.2015 27.05.2015 17:00:00 Доставка на клингерит 1555607 - Покана

Разяснение по условията на поканата, публикувано на 22.05.2015 г.

Затворена
11.05.2015 21.05.2015 17:00:00 Доставка на GSM апарати 150-080 Публична покана с приложения

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 14.05.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Блокирана
08.05.2015 15.06.2015 17:00:00 Изработка и монтаж на козирка пред механична работилница в район Ботевград 1542105 - Покана

Затворена