Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2015 09.07.2015 17:00:00 Доставка на електрокар 150-045 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор №2161 от 25.08.2015г., публикуван на 23.09.2015г.

Затворена
29.06.2015 13.07.2015 17:00:00 Доставка на лични и колективни предпазни средства за защита 150-101 Публична покана и приложенията към нея

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 07.07.2015 г.

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 13.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор № 2156/19.08.2015 г., публикуван на 09.09.2015 г.

Затворена
26.06.2015 08.07.2015 17:00:00 Доставка на електронен модул за управление на блок за изсушаване на импулсен газ 150-116 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
18.06.2015 07.07.2015 17:00:00 "Ново външно ел. захранване и ТП за складова база с. Яна и ел. захранване на СКЗ с. Яна" 150-092 Публична покана и приложения към нея

Образци за подготовка на оферта

Работен проект - Приложение № 1 към документ "Пълно описание на предмета на поръчката. Технически сп

Разяснение, публикувано на 30.06.2015 г.

Разяснение, публикувано на 03.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.09.2015 г.

Договор № 2215 от 14.10.2015 г., публикуван на 14.10.2015 г.

Приложения към Договор № 2215 от 14.10.2015 г.

Споразумение по ЗБУТ

Затворена
17.06.2015 17.07.2015 17:00:00 Трипътен магнетвентил за взривоопасна среда 1552317 - Покана

Затворена
17.06.2015 30.06.2015 17:00:00 Модул МW 30 R/T за периметрова охранителна система БТГ-ЕВ-Изх-191 - Покана

Затворена
12.06.2015 23.06.2015 17:00:00 „Преизолиране на 264 броя статорни секции за двигател тип СДКП2-20-39-20Ф-У4, с мощност - 2500кW и напрежение - 6000V” 150-113 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.07.2015г.

Договор № 2141 от 12.07.2015 г., публикуван на 13.08.2015 г.

Затворена
10.06.2015 19.06.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1551409 - Покана

Затворена
10.06.2015 15.07.2015 17:00:00 Възстановяване на трайни знаци (стоманобетонни репери на всички чупки на газопровода), контролно измервателни колонки и вентилационни свещи на ГО за АГРС Пазарджик, АГРС Белово и АГРС Септември 1521401 - Покана

Блокирана
10.06.2015 30.06.2015 17:00:00 Ремонт на трифазен взривозащитен ел. двигател "Siemens" тип 1MJ6 220-4CA90-Z 225S; P=37kW 1541301 - Покана

Затворена
09.06.2015 30.06.2015 17:00:00 Изграждане на пожарогасителна инсталация в авариен електрогенератор обслужващ КС Кардам 1 1516301 - Покана

Затворена
05.06.2015 19.06.2015 17:00:00 Доставка на електронен модул за управление на блок за изсушаване на импулсен газ 150-069 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
05.06.2015 19.06.2015 17:00:00 Извършване на сервизно обслужване, калибровка, ремонт и отстраняване на малки дефекти на оптическо оборудване и апаратура на фирма OLYMPUS за срок от три години 150-078 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.07.2015г.

Договор № 2092/09.07.2015г., публикуван на 09.07.2015г.

Затворена
05.06.2015 19.06.2015 17:00:00 „Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2“ 150-112 Публична покана и приложенията към нея

Образци за подготовка на оферта

Протокол от дейността на комисията, публикуван на 29.06.2015г.

Договор № 2087 от 02.07.2015 г., публикуван на 10.07.2015 г.

Информация за плащане по договор № 2087/02.07.2015 г., публикувана на 03.11.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 2087/02.07.2015 г., публикувана на 03.11.2015 г.

Затворена
03.06.2015 25.06.2015 17:00:00 Преглед и ремонт на маломаслени прекъсвачи ММО 110/1250/20У 1542302 - Покана

Блокирана
03.06.2015 19.06.2015 00:00:00 Ремонт гайковерт HYTORG HY-8XLT и техническо обслужване на хидравлични динамометрични машини HYTORG-2бр. от оторизиран сервиз 1522301 - Покана

Блокирана