Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
24.08.2015 07.09.2015 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж КС „Вълчи дол“ – ремонт на релсов път на мостов кран в машинна зала на КЦ 150-137 Публична покана и приложенията към нея, публикувана на 24.08.2015 г.

Протокол от работата на Комисията, публикуван на 21.10.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 30.11.2015 г.

Затворена
21.08.2015 02.09.2015 17:00:00 Доставка на сапун, тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и салфетки 150-132 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
21.08.2015 04.09.2015 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2015 г. 150-135 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 02.11.2015 г.

Договор № 2254/13.11.2015 г., публ. на 26.11.2015 г.

Затворена
21.08.2015 02.09.2015 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 150-119 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работа на комисията, публ. на 30.09.2015 г.

Блокирана
17.08.2015 26.08.2015 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на регулатори на налягане“ Обособена позиция № 2 „Доставка на филтър регулатор с манометър“ 150-128 Публична покана и приложенията към нея

Протоколи от работата на комисията, публикувани на 28.09.2015 г.

Блокирана
06.08.2015 21.08.2015 17:00:00 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-096 Публична покана и приложенията към нея

150-096 ОБРАЗЦИ

Протоколи от работата на комисията, публикувани на 12.09.2015г.

Договор № 2212/06.10.2015 г., публикуван на 16.10.2015 г.

Затворена
03.08.2015 14.08.2015 17:00:00 Огледално рефлексен фотоапарат 1532315 - Покана

Затворена