Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.02.2016 18.03.2016 16:00:00 Кухненски електроуреди 1635615 - Покана

Затворена
24.02.2016 25.03.2016 17:00:00 Алуминиеви сандъци за пренасяне на апаратура, инструменти и др. 1632109 - Покана

Приключена
23.02.2016 15.03.2016 17:00:00 Цифров фотоапарат 1635612 - Покана

Затворена
23.02.2016 31.03.2016 17:00:00 Резервни модули за сървър DELL 2900 1655604 - Покана

Затворена
23.02.2016 21.03.2016 17:00:00 Мрежови принтер 1635603 - Покана

Затворена
23.02.2016 31.03.2016 17:00:00 Захранващ блок 24V/48A 1635607 - Покана

Затворена
23.02.2016 07.03.2016 17:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери 160-019 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Блокирана
22.02.2016 25.02.2016 16:00:00 Транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци Покана за представяне на оферта и приложение към нея

Приключена
22.02.2016 10.03.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Затворена
18.02.2016 29.02.2016 17:00:00 Доставка на храсторези и моторни триони 160-018 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 25.02.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Договор № 2439 от 16.05.2016 г., публикуван на 31.05.2016 г.

Затворена
15.02.2016 24.02.2016 17:00:00 "Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства", разпределена в 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Непрекъсваеми токозахранващи устройства в комплект с външни батерии”; Обособена позиция № 2 - „Непрекъсваеми токозахр 160-017 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.03.2016г.

Договор № 2428 от 25.04.2016 г., публикуван на 27.04.2016 г.

Договор № 2435 от 11.05.2016 г., публикуван на 11.05.2016 г.

Затворена
11.02.2016 10.03.2016 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на: 1. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в района на км 7,2” 2. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търгов 160-006 Публична покана

Приложения към Публичната покана

Приложения към Пълно описание и технически изисквания към предмета на поръчката

Образци за участие

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.05.2016 г.

Договор № 2502 от 11.07.2016 г., публикуван на 12.07.2016 г.

Приключена
10.02.2016 24.02.2016 17:00:00 Изследване и оптимизация на пропускателната способност на комплекса от подземни и надземни съоръжения в ПГХ "Чирен" 150-098 Публична покана и приложенията към нея

Образци на приложенията към Публичната покана

Протокол от работата на комисията, публ. на 23.03.2016г.

Договор № 2446 от 27.05.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Затворена
05.02.2016 19.02.2016 17:00:00 Процедура за избор на кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги "Откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари " и "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и/или щатски долари" БТГ 24-00-615/05.02.2016г - Покана

Уведомление - изменение

Затворена
02.02.2016 15.02.2016 17:00:00 Oхрана с паник-бутон и автопатрулна реакция БТГ-ЕВ-Изх-47 - Покана

Затворена
02.02.2016 15.02.2016 17:00:00 Метални шкафове за работно облекло - двойни 1652106 - Покана

Блокирана
02.02.2016 15.02.2016 17:00:00 Алуминиеви сандъци за пренасяне на апаратура, инструменти и др. 1632109 - Покана

Блокирана