Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД към 30.06.2016 г. в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажимент за преглед 2410 (МСАП 2410) и на независим финансов одит на год 160-072 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.07.2016 г.

Договор № 2506/12.07.2016 г., публ. на 18.07.2016 г.

Затворена
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Доставка на минерална и трапезна вода 160-049 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Организиране на бизнес мероприятия във връзка с 14-тата Годишна конференция на Газова инфраструктура на Европа (GIE), на два етапа 160-077 Публична покана и приложенията към нея

Образци за участие

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.05.2016 г.

Договор № 2440 от 17.05.2016 г., публикуван на 19.05.2016 г.

Затворена
13.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери 160-079 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.05.2016 г.

Договор № 2500 от 11.07.2016 г.

Затворена
08.04.2016 22.04.2016 17:00:00 Доставка на комуникатори 160-058 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.05.2016 г.

Договор № 2470 от 14.06.2016 г., публикуван на 14.06.2016 г.

Затворена
06.04.2016 15.04.2016 17:00:00 Подготовка, производство и доставка на информационни материали 160-071 Публична покана и приложенията към нея

Образци за участие

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 08.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.05.2016 г.

Блокирана
01.04.2016 18.04.2016 17:00:00 Ремонт на топлообменник вода/вода тип 1000 ТП 16М1 25Г6Т4 160-031 Публична покана и приложенията към нея

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 13.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.05.2016 г.

Договор 2443 от 18.05.2016г., публикуван на 31.05.2016г.

Затворена
01.04.2016 19.04.2016 17:00:00 „Доставка на лични и колективни предпазни средства за защита”, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „ Доставка на предпазна екипировка” Обособена позиция № 2 „Доставка на ботуши” 160-012 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 18.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.06.2016 г.

Договор № 2492 от 04.07.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Договор № 2493 от 04.07.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Затворена