Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2008 26.05.2024 12:44:40 04.02.2009 17:00:00 Текущи ремонти на сгради и площадки на съоръжения в Компресорна станця "Лозенец" на "Булгартрансгаз" ЕАД  080-180 Покана

080-180 Покана

Затворена
29.12.2008 26.05.2024 12:44:40 19.01.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод 080-112 Документация

Решение за прекратяване

080-112 Документация

Решение за прекратяване

Затворена
20.12.2008 26.05.2024 12:44:40 09.01.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

080-132 Покана

Затворена
19.12.2008 26.05.2024 12:44:40 23.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и з 080-184 Покана

080-184 Покана

Затворена
19.12.2008 26.05.2024 12:44:40 30.12.2008 15:00:00 Осигуряване на интранет-свързаност между Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и компресорна станция „Петрич” БТГ-24-00-3067 Покана

БТГ-24-00-3067 Покана

Затворена
16.12.2008 26.05.2024 12:44:40 09.01.2009 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС "Костенец" БТГ-24-00-3035 Покана

БТГ-24-00-3035 Покана

Затворена
16.12.2008 26.05.2024 12:44:40 09.01.2008 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС “Богданлия”, разположено в кранов възел “Богданлия” на Магистралния газопровод БТГ-24-00-3034 Покана

БТГ-24-00-3034 Покана

Затворена
16.12.2008 26.05.2024 12:44:40 30.01.2009 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 110 kV “Пропан” и “Долина”, захранващи КС “Вълчи дол”, текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Рояк” и “Газпром” и боядисване на 7 бр. ж.р. мълниеприемни мачти, захранващи КС “Провадия”, рехабилит 080-102 Документация

Отговори на поставени въпроси

080-102 Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
15.12.2008 26.05.2024 12:44:40 20.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ за следните строежи:І обособена позиция: 080-136 Документация

Допълнително споразумение към Договор 533/21.04.2009г., публикувано на 22.11.2016г.

080-136 Документация

Допълнително споразумение към Договор 533/21.04.2009г., публикувано на 22.11.2016г.

Затворена
10.12.2008 26.05.2024 12:44:40 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на временно аварийно укрепване по Магистралния газопровод при пресичането му през река Лесновска, община Елин Пелин, София област  БТГ-24-00-2989 Покана

Писмо за оглед

БТГ-24-00-2989 Покана

Писмо за оглед

Затворена
10.12.2008 26.05.2024 12:44:40 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Юг” и изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Север” БТГ-24-00-2990 Покана

БТГ-24-00-2990 Покана

Затворена
10.12.2008 26.05.2024 12:44:40 17.12.2008 17:00:00 Избор на акредитирана/и/ лаборатория/ии/ за извършване на пробонабиране и анализи на масла и води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2987 Покана

Удължаване на срока

БТГ-24-00-2987 Покана

Удължаване на срока

Затворена
08.12.2008 26.05.2024 12:44:40 30.12.2008 17:00:00 I. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съгласно НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; БТГ-24-00-2951 Покана

БТГ-24-00-2951 Покана

Затворена
08.12.2008 26.05.2024 12:44:40 06.01.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 080-174 Документация

Решение за прекратяване

080-174 Документация

Решение за прекратяване

Затворена
05.12.2008 26.05.2024 12:44:40 19.01.2009 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК Решение за прекрятяване

Удължаване на срока

Решение за прекрятяване

Решение за прекрятяване

Удължаване на срока

Решение за прекрятяване

Затворена
02.12.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2024 12:44:40 Доставка на уплътнителна смазка  БТГ-РД-07-98 - борсова сделка

БТГ-РД-07-98 - борсова сделка

Затворена
28.11.2008 26.05.2024 12:44:40 15.12.2008 16:00:00 Обследване и изготвяне на проект за ремонт на подкранов път към Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г.  080-181 Покана

080-181 Покана

Затворена
28.11.2008 26.05.2024 12:44:40 02.12.2008 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2853 Покана

БТГ-24-00-2853 Покана

Затворена
21.11.2008 26.05.2024 12:44:40 10.12.2008 17:00:00  Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималнит 080-172 Покана

080-172 Покана

Затворена
18.11.2008 26.05.2024 12:44:40 04.12.2008 17:00:00 Доставка на високопроходими автомобили 080-175 Документация

080-175 Документация

Затворена
17.11.2008 26.05.2024 12:44:40 26.11.2008 17:00:00 Доставка на предпазни заваръчни покривки БТГ-24-00-2754 Покана

БТГ-24-00-2754 Покана

Затворена
17.11.2008 26.05.2024 12:44:40 28.11.2008 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 080-178 Покана

080-178 Покана

Затворена
17.11.2008 26.05.2024 12:44:40 28.11.2008 17:00:00 Система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба) БТГ-24-00-2767 Покана

БТГ-24-00-2767 Покана

Затворена
17.11.2008 26.05.2024 12:44:40 01.12.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води и доставка на захранващ блок за анти-помпажен регулатор  080-179 Покана

Удължаване на срока

080-179 Покана

Удължаване на срока

Затворена
14.11.2008 26.05.2024 12:44:40 10.12.2008 17:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Склад за пробивна машина “Уйлямсън”-към БТРВ-гр.Ботевград 080-060 Документация

Плащане по Договор № 496, публикувано на 06.11.2014 г.

Плащане по Договор № 496, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

080-060 Документация

Плащане по Договор № 496, публикувано на 06.11.2014 г.

Плащане по Договор № 496, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Затворена
13.11.2008 26.05.2024 12:44:40 09.12.2008 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55  080-166 Покана

080-166 Покана

Затворена
13.11.2008 26.05.2024 12:44:40 09.12.2008 00:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж “Авариен газов агрегат 750кVA” за ПГХ”Чирен 080-160 Покана

080-160 Покана

Затворена
13.11.2008 26.05.2024 12:44:40 26.11.2008 17:00:00 Доставка на комплект комуникационно оборудване с използване на IP технология и стандартни интерфейси на цифрови УАТЦ 080-177 Покана

Удължаване на срока

080-177 Покана

Удължаване на срока

Затворена
10.11.2008 26.05.2024 12:44:40 03.12.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модул за наблюдение на оптични влакна 080-149 Документация

080-149 Документация

Затворена
06.11.2008 26.05.2024 12:44:40 17.12.2008 17:00:00 Изработка и доставка на приемни и пускови камери за газопровод 080-124 Документация

080-124 Документация

Затворена
05.11.2008 26.05.2024 12:44:40 15.12.2008 17:00:00 Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети за 2008 г. БТГ-РД-07-92 - Документация

Отговор на поставени въпроси 1

Отговор на поставени въпроси 2

БТГ-РД-07-92 - Документация

Отговор на поставени въпроси 1

Отговор на поставени въпроси 2

Затворена
05.11.2008 26.05.2024 12:44:40 13.11.2008 17:00:00 Доставка на канцеларски материали за срок от 1 /една/ година БТГ-29-00-2642 Покана

БТГ-29-00-2642 Покана

Затворена
04.11.2008 26.05.2024 12:44:40 04.12.2008 00:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на „Булгартрансгаз”ЕАД – І-ви етап, включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Преносна газопроводна мрежа”ІІ-ра обособ 080-161 Документация

080-161 Документация

Затворена
30.10.2008 26.05.2024 12:44:40 15.12.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на система за мониторинг на разхода и качествените показатели на електроенергията в “Булгартрансгаз” ЕАД 080-069 Документация

Отговор на постъпили въпроси 1

Отговор на постъпили въпроси 2

Плащане по Договор № 561, публикувано на 06.11.2015 г.

080-069 Документация

Отговор на постъпили въпроси 1

Отговор на постъпили въпроси 2

Плащане по Договор № 561, публикувано на 06.11.2015 г.

Затворена
29.10.2008 26.05.2024 12:44:40 19.11.2008 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 080-135 Документация

080-135 Документация

Затворена
28.10.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2024 12:44:40 Доставка на гориво за зареждане на моторните превозни средства собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД", което ще се извършва посредством 24 - часово зареждане на бензиностанции на територията на гр. София и в страната, чрез система за зареждан 080-170 Документация

080-170 Документация

Затворена
28.10.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2024 12:44:40 Доставка на течни горива 080-169 Документация

080-169 Документация

Затворена
22.10.2008 26.05.2024 12:44:40 01.12.2008 17:00:00 Доставка на автобуси 080-150 Документация

080-150 Документация

Затворена
21.10.2008 26.05.2024 12:44:40 03.11.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа  080-162 Покана

080-162 Покана

Затворена
14.10.2008 26.05.2024 12:44:40 27.10.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ 080-163 Покана

080-163 Покана

Затворена
10.10.2008 26.05.2024 12:44:40 31.10.2008 17:00:00 Доставка на мултифункционални устройства за мерене и задаване на ток, напрежение, налягане и температура с харт протокол за комуникация с трансмитери  080-134 Документация

080-134 Документация

Затворена
07.10.2008 26.05.2024 12:44:40 28.10.2008 17:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 080-150 Документация

080-150 Документация

Затворена
07.10.2008 26.05.2024 12:44:40 28.10.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на акумулаторна батерия и зарядно устройство 080-148 Документация

080-148 Документация

Затворена
07.10.2008 26.05.2024 12:44:40 06.11.2008 17:00:00 Разработване на технологичен проект за експлоатация на ПГХ “Чирен"  080-142 Документация

080-142 Документация

Затворена
29.09.2008 26.05.2024 12:44:40 15.10.2008 17:00:00 Разширение на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД с актуализирана технологична информация от КС (компресорна станция) “Кардам” 2, КС “Провадия” и КС “Вълчи дол” и интегрирането й в РДС (Районна диспечерска служба) “Вълчи дол” и 080-159 Покана

080-159 Покана

Затворена
26.09.2008 26.05.2024 12:44:40 03.10.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за телефонни централи 080-156 Покана

080-156 Покана

Затворена
25.09.2008 26.05.2024 12:44:40 08.10.2008 17:00:00 Настройка на 2 (два) броя антипомпажни регулатори, от които 1 бр. на КС „Кардам-2” и 1 бр. на КС „Лозенец”, с цел определяне на работната точка и съгласуване работата на новоинсталирани сменни проточни части тип СПЧ–7,5В-56/1,45 за нагнетат 080-155 Покана

Удължаване на срока

Удължаване на срока 2

Удължаване на срока 3

080-155 Покана

Удължаване на срока

Удължаване на срока 2

Удължаване на срока 3

Затворена
25.09.2008 26.05.2024 12:44:40 03.10.2008 16:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка и на модула за прединвестиционна подготовка на “Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2272 Покана

БТГ-24-00-2272 Покана

Затворена
19.09.2008 26.05.2024 12:44:40 06.10.2008 16:00:00 Извършване на експериментален ремонт по техническото състояние на компресорен газотурбинен двигател НК-12СТ /ремонт или замяна на направляващ апарат-I-ва степен на осовия компресор/ 080-139 Покана

080-139 Покана

Затворена
15.09.2008 26.05.2024 12:44:40 07.10.2008 17:00:00 Разширение на мълниезащитната инсталация на КС „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта 080-116 Покана

Удължаване на срока

080-116 Покана

Удължаване на срока

Затворена
11.09.2008 26.05.2024 12:44:40 14.10.2008 00:00:00 Изготвяне на Комплексен проект за строеж “Основно обновяване на канализационната система на ПГХ “Чирен” - 2008 г. 080-110 Документация

Плащане 01 по договор 448/18.12.2015 г. публикувано на 28.12.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 448/18.12.2008г., публикувана на 05.08.2016г.

080-110 Документация

Плащане 01 по договор 448/18.12.2015 г. публикувано на 28.12.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 448/18.12.2008г., публикувана на 05.08.2016г.

Затворена
10.09.2008 26.05.2024 12:44:40 02.10.2009 17:00:00 Доставка на уреди за визуална инспекция  080-141 Документация

080-141 Документация

Затворена
10.09.2008 26.05.2024 12:44:40 01.10.2008 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в компресорни станции 080-147 Документация

080-147 Документация

Затворена
04.09.2008 26.05.2024 12:44:40 12.09.2008 16:30:00 Доставка на офис оборудване 080-146 Покана

080-146 Покана

Затворена
04.09.2008 26.05.2024 12:44:40 12.09.2008 16:30:00 Доставка на климатици  080-128 Покана

080-128 Покана

Затворена
04.09.2008 26.05.2024 12:44:40 12.09.2008 16:30:00 Доставка на стелажи 080-145 Покана

Удължаване на срока

080-145 Покана

Удължаване на срока

Затворена
01.09.2008 26.05.2024 12:44:40 16.09.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ”- 2008 г. 080-089 Покана

080-089 Покана

Затворена
01.09.2008 26.05.2024 12:44:40 16.09.2008 16:00:00 Предварителни археологични проучвания за установяване наличността на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” 080-144 Покана

080-144 Покана

Затворена
29.08.2008 26.05.2024 12:44:40 09.10.2008 17:00:00 Доставка на управляващи табла 080-114 Документация

080-114 Документация

Затворена
29.08.2008 26.05.2024 12:44:40 23.09.2008 17:00:00 Рекултивация на земи от полосата на транзитния и магистралния газопроводи в землището на с. Китен, община Провадия 080-123 Документация

080-123 Документация

Затворена
28.08.2008 26.05.2024 12:44:40 29.09.2008 17:00:00 Доставка на компресори за въздух и изсушителна инсталация 080-096 Документация

Отговор на поставени въпроси

080-096 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
27.08.2008 26.05.2024 12:44:40 10.09.2008 17:00:00 Доставка резервни модули за цифрови линии Megatrans-3L за цифрови линии 2Mps 080-143 Покана

Удължаване на срока

080-143 Покана

Удължаване на срока

Затворена
25.08.2008 26.05.2024 12:44:40 24.09.2008 17:00:00 Доставка на кухненско оборудване 080-118 Документация

080-118 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 03.09.2008 16:00:00 Доставка на 2 броя уреди за измерване точка на роса 080-133 Покана

Удължаване на срока

080-133 Покана

Удължаване на срока

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 23.09.2008 17:00:00 Склад за тръби – авариен запас – ПГХ “Чирен” 080-094 Документация

080-094 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 12.09.2008 16:00:00 Временно аварийно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичане на река Струма – ПК 1203÷1205 080-130 Покана

080-130 Покана

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 23.09.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната система на „Булгартр 080-129 Документация

080-129 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 23.09.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия “под газ” 080-137 Документация

080-137 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 29.09.2008 17:00:00 Проектиране и изграждане на строеж „Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция „Костенец” 080-107 Документация

080-107 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 12:44:40 12.09.2008 16:30:00 Доставка на температурни трансмитери, производство на фирма ROSEMOUNT 080-140 Покана

Удължаване на срока

080-140 Покана

Удължаване на срока

Затворена
20.08.2008 26.05.2024 12:44:40 10.09.2008 17:00:00 Доставка на автоматични пневматични устройства за уплътняване със смазка на газова арматура 080-119 Документация

080-119 Документация

Затворена
20.08.2008 26.05.2024 12:44:40 28.08.2008 17:00:00 Доставка на компютъризиран автоматично балансиращ се мост за измерване и локализиране на кабелни повреди и параметрите на кабелите 080-108 Покана

080-108 Покана

Затворена
20.08.2008 26.05.2024 12:44:40 25.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

080-132 Покана

Затворена
19.08.2008 26.05.2024 12:44:40 29.08.2008 15:00:00 Доставка на интерфейсни конвертори RSC232/Ethernet БТГ-24-00-1868 Покана

БТГ-24-00-1868 Покана

Затворена
18.08.2008 26.05.2024 12:44:40 27.08.2008 16:00:00 Доставка на уред за измерване на грапавост БТГ-24-00-1859 Покана

БТГ-24-00-1859 Покана

Затворена
18.08.2008 26.05.2024 12:44:40 21.08.2008 17:00:00 Изкупуване на отработени масла, които представляват опасни отпадъци БТГ-24-00-1860 Покана

Удължаване на срока

БТГ-24-00-1860 Покана

Удължаване на срока

Затворена
13.08.2008 26.05.2024 12:44:40 01.09.2008 16:00:00 Доставка на един брой нивомер сондажни водни нива /ехолот/ 080-125 Покана

080-125 Покана

Затворена
01.08.2008 26.05.2024 12:44:40 15.09.2008 17:00:00 Доставка на специализиран високо проходим мултифункционален автомобил. 080-113 Документация

080-113 Документация

Затворена
01.08.2008 26.05.2024 12:44:40 01.09.2008 17:00:00 Обследване с цел  обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ “Чирен” 080-126 Документация

Удължаване на срока

080-126 Документация

Удължаване на срока

Затворена
30.07.2008 26.05.2024 12:44:40 21.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за системата за автоматично управление, която е производство на фирма Siemens и обслужва газотурбокомпресорните агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип Т 080-103 Документация

080-103 Документация

Затворена
30.07.2008 26.05.2024 12:44:40 09.09.2008 17:00:00 Доставка на газова арматура 080-109 Документация

Отговор на поставени въпроци

080-109 Документация

Отговор на поставени въпроци

Затворена
30.07.2008 26.05.2024 12:44:40 01.09.2008 17:00:00 „Съставяне и регистриране на технически паспорти на сградите и съоръженията собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-058 Документация

080-058 Документация

Затворена
18.07.2008 26.05.2024 12:44:40 28.07.2008 16:30:00 Доставка на контролери 080-036 Покана

Удължаване на срока

080-036 Покана

Удължаване на срока

Затворена
17.07.2008 26.05.2024 12:44:40 21.07.2008 16:30:00 Доставка на силов кабел 080-115 Покана

080-115 Покана

Затворена
15.07.2008 26.05.2024 12:44:40 25.08.2008 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на 5 броя сондажи – Р-6, Р-19, Р-3б, Е-33 и Е-50 080-063 Документация

080-063 Документация

Затворена
14.07.2008 26.05.2024 12:44:40 15.07.2008 17:00:00 Доставка на 10 бр. катодни станции 600W 080-106 Покана

Удължаване на срока

080-106 Покана

Удължаване на срока

Затворена
09.07.2008 26.05.2024 12:44:40 18.07.2008 16:30:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции, работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 080-111 Покана

080-111 Покана

Затворена
08.07.2008 26.05.2024 12:44:40 30.07.2008 17:00:00 Доставка на елктродвигатели 080-095 Документация

080-095 Документация

Затворена
07.07.2008 26.05.2024 12:44:40 19.08.2008 00:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера №1,2,3,4 и 5 от състава на КС "Кардам-2" tender-102-358.pdf

tender-102-358.pdf

Затворена
07.07.2008 26.05.2024 12:44:40 07.08.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на Магистрален оптичен кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС “Дупница” до ВТ ГИС “Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС “Кюстендил” 080-092 Документация

Отговор на поставени въпроси

080-092 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
05.07.2008 26.05.2024 12:44:40 25.07.2008 16:00:00 Основен ремонт на подкранов път в Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г. 080-083 Покана

Удължаване на срока

080-083 Покана

Удължаване на срока

Затворена
04.07.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2024 12:44:40 Доставка на течни горива БТГ-РД-07-54- покана

БТГ-РД-07-54- покана

Затворена
04.07.2008 26.05.2024 12:44:40 05.08.2008 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК 819-01Документация

819-01Документация

Затворена
01.07.2008 26.05.2024 12:44:40 28.07.2008 16:00:00 Геодинамично изследване и анализ на устойчивостта на склонови масиви при км.5+600 и км.7+200 по трасето на транзитния газопровод за Гърция и на склона южно от КС "Ихтиман" - 2008 г. 080-035 Документация

080-035 Документация

Затворена
30.06.2008 26.05.2024 12:44:40 22.07.2008 00:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 80-084 Документация

80-084 Документация

Затворена
30.06.2008 26.05.2024 12:44:40 11.08.2008 16:30:00 Доставка на регулатори 080-086 Документация

080-086 Документация

Затворена
26.06.2008 26.05.2024 12:44:40 29.07.2008 16:00:00 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи обекти от преносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД, в т.ч.: Строежи «Газоизмервателна станция - «Павликени» - ІІ - ри етап» и «Газоизмервателна станция - «Бутово» - ІІ 080-042 документация

080-042 документация

Затворена
25.06.2008 26.05.2024 12:44:40 17.07.2008 16:00:00 Текущи ремонти на огради и площадки на съоръжения в район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД и разширение на мълниезащитната инсталация на Компресорна станция „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта І-ва обособена позиция: 080-073 Документация

080-073 Документация

Затворена
25.06.2008 26.05.2024 12:44:40 28.07.2008 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и з 080-088 Покана

Удължаване на срока

080-088 Покана

Удължаване на срока

Затворена
25.06.2008 26.05.2024 12:44:40 17.07.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-010 Документация

080-010 Документация

Затворена
25.06.2008 26.05.2024 12:44:40 10.07.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори, разпределени в две обособени позиции 080-019 Покана

080-019 Покана

Затворена
24.06.2008 26.05.2024 12:44:40 15.08.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопас 080-064

Плащане по Договор № 414, публикувано на 23.10.2014 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 28.01.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 03.08.2016 г.

080-064

Плащане по Договор № 414, публикувано на 23.10.2014 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 28.01.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 03.08.2016 г.

Затворена
24.06.2008 26.05.2024 12:44:40 16.07.2008 17:00:00 Доставка на ротационни и турбинни разходомери 080-074 Документация

080-074 Документация

Затворена
24.06.2008 26.05.2024 12:44:40 16.07.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМКА) 080-079 Документация

080-079 Документация

Затворена
20.06.2008 26.05.2024 12:44:40 21.07.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район Стара Загора І-ва обособена позиция: Газопроводни отклонения до ГРС Бургас и до ГРС Дебелт 080-066 Документация

080-066 Документация

Затворена
20.06.2008 26.05.2024 12:44:40 22.07.2008 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд и техническата инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2008 г.І-ва обособена позиция: Строеж “Ограда на площадката” 08

Отговор на поставени въпроси

08

Отговор на поставени въпроси

Затворена
20.06.2008 26.05.2024 12:44:40 01.07.2008 00:00:00 Доставка на ел. генератори разпределени в 2 обособени позиции 080-099 Покана

080-099 Покана

Затворена
20.06.2008 26.05.2024 12:44:40 03.07.2008 16:30:00 Доставка на консервационни капаци за тръби от авариен резерв 080-100 Покана

Удължаване на срока

080-100 Покана

Удължаване на срока

Затворена
19.06.2008 26.05.2024 12:44:40 23.06.2008 17:00:00 Транспорт на 1 бр. газова турбина от КС Лозенец до гр. Запорожие, Украйна БТГ-24-00-1342  Запитване

БТГ-24-00-1342  Запитване

Затворена
19.06.2008 26.05.2024 12:44:40 21.07.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозиони съоръжения по трасетата на Магистралния газопровод за България - южен клон и транзитния газопровод за Македония - 2008г.І-ва обособена позиция: 080-026 Документация

080-026 Документация

Затворена
17.06.2008 26.05.2024 12:44:40 21.07.2008 16:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за развитие на оптичната кабелна мрежа на “Булгартрансгаз”ЕАД, включително:І-ва обособена позиция: Строеж: “Маг 080-001 Документация

080-001 Документация

Затворена
13.06.2008 26.05.2024 12:44:40 25.06.2008 16:30:00 Доставка на 2 бр. уреди за трасиране и откриване на повреди на подземни комуникации 080-098 Покана

080-098 Покана

Затворена
09.06.2008 26.05.2024 12:44:40 01.07.2008 16:30:00 Доставка на преубразуватели за налягане 080-065 Документация

Отговор на поставенени въпроси

080-065 Документация

Отговор на поставенени въпроси

Затворена
09.06.2008 26.05.2024 12:44:40 20.06.2008 16:00:00 Доставка на коксови отсевки 080-090 Покана

080-090 Покана

Затворена
04.06.2008 26.05.2024 12:44:40 10.06.2008 12:00:00 Доставка на резервни части за контролен панел за сондаж Е-70 080-082 Покана

080-082 Покана

Затворена
02.06.2008 26.05.2024 12:44:40 13.06.2008 16:00:00 Доставка на антикорозионна лента 080-093 Покана

080-093 Покана

Затворена
02.06.2008 26.05.2024 12:44:40 12.06.2008 16:30:00 Доставка на кухненско оборудване 080-081 Покана

080-081 Покана

Затворена
02.06.2008 26.05.2024 12:44:40 11.06.2008 16:00:00 Доставка на топлообменници 080-085 Покана

Удължаване на срока

080-085 Покана

Удължаване на срока

Затворена
29.05.2008 26.05.2024 12:44:40 30.06.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната ситема на "Булгартра 080-044 Документация

080-044 Документация

Затворена
29.05.2008 26.05.2024 12:44:40 08.07.2008 17:00:00 Инспекция на участък с дължина 62 км. от анционалната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитно инспектиращи бутала 080-076 - Документация

080-076 - Документация

Затворена
28.05.2008 26.05.2024 12:44:40 18.06.2008 17:00:00 Доставка на мотокар високоповдигач 080-050 Документация

080-050 Документация

Затворена
28.05.2008 26.05.2024 12:44:40 30.06.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на части от газопреносната мрежа, на електропроводи и съоръжения към тях. 080-052 Документация

080-052 Документация

Затворена
28.05.2008 26.05.2024 12:44:40 04.06.2008 17:00:00 Доставка на маншони и четки за едномодулно очистно бутало 48", модел Scraper type XL.SP.B 080-080 Покана

080-080 Покана

Затворена
27.05.2008 26.05.2024 12:44:40 12.06.2008 16:00:00 Поддръжка на система за обективен контрол на диспечерските разпореждания, базирана на програмен продукт CallREC 080-077 Покана

080-077 Покана

Затворена
26.05.2008 26.05.2024 12:44:40 09.06.2008 16:30:00 Доставка на пневматични устройства за спиране на газа (спирателни балони) 080-078 Покана

080-078 Покана

Затворена
23.05.2008 26.05.2024 12:44:40 06.06.2008 16:00:00 Доставка на 1 бр. дълбочинен манометър и 2 бр. часовникови механизми 080-075 Покана

080-075 Покана

Затворена
22.05.2008 26.05.2024 12:44:40 09.06.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-047 Документация

080-047 Документация

Затворена
21.05.2008 26.05.2024 12:44:40 23.06.2008 17:00:00 Обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ "Чирен" 080-056 Документация

080-056 Документация

Затворена
21.05.2008 26.05.2024 12:44:40 27.05.2008 16:30:00 Доставка на електродвигатели, разпределени в две обособени позиции 080-070 Покана

080-070 Покана

Затворена
20.05.2008 26.05.2024 12:44:40 11.06.2008 16:30:00 Доставка на филтърни елементи за система за очистване на въздуха на вход в газови турбини тип НК-14СТ tender-143-406.pdf

Отговор на поставени въпроци

tender-143-406.pdf

Отговор на поставени въпроци

Затворена
16.05.2008 26.05.2024 12:44:40 30.05.2008 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати и IP телефонни апарати с разширени възможности 080-067 Покана

080-067 Покана

Затворена
15.05.2008 26.05.2024 12:44:40 30.05.2008 15:00:00 Доставка на GPRS терминали 8И001 Покана

8И001 Покана

Затворена
14.05.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2008 16:00:00 Въвеждане на динамична корекция в информационна система "Потребители" 080-062 Покана

080-062 Покана

Затворена
29.04.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2008 16:30:00 Доставка и шеф-монтаж на оборудване за раширение на информационната система за събиране на данни, с прилагане на Етернет технология /пакетна комутация/ 080-055 Документация

080-055 Документация

Затворена
25.04.2008 26.05.2024 12:44:40 15.05.2008 16:00:00 Доставка на лицензии на Софтуерен продукт Visual Studio 2005 Professional Edition 8И003 Покана

8И003 Покана

Затворена
22.04.2008 26.05.2024 12:44:40 15.05.2008 16:30:00 Доставка на GSM апарати 080-057 Покана

080-057 Покана

Затворена
21.04.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2024 12:44:40 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК БТГ-04-19-884 -Предварително обявление

БТГ-04-19-884 -Предварително обявление

Затворена
17.04.2008 26.05.2024 12:44:40 21.04.2008 12:00:00 Покана за представяне на оферта за транспортна услуга БТГ-24-00-807 Покана

БТГ-24-00-807 Покана

Затворена
10.04.2008 26.05.2024 12:44:40 16.05.2008 16:00:00 Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция "Сандански" 080-021 Документация

080-021 Документация

Затворена
08.04.2008 26.05.2024 12:44:40 21.04.2008 16:30:00 Доставка на котли 080-051 Покана

080-051 Покана

Затворена
08.04.2008 26.05.2024 12:44:40 12.05.2008 16:30:00 Ремонтни дейности за осъществяване на проходимост на помпено-компресорните тръби (ПКТ) за инспекция на сондаж Е-36 080-045 Документация

080-045 Документация

Затворена
07.04.2008 26.05.2024 12:44:40 07.05.2008 16:30:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 080-029 Документация

080-029 Документация

Затворена
07.04.2008 26.05.2024 12:44:40 29.04.2008 12:00:00 Антиерозийни мероприятия за охранителната полоса на газопровод “Враца 2” със следните части на строежа:Подобект: Укрепително съоръжение на десния бряг на р. Малък Искър при въздушния преход на газопровод “Враца 2”; 080-030 Документация

080-030 Документация

Затворена
28.03.2008 26.05.2024 12:44:40 07.05.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия "под газ" 080-037 Документация

080-037 Документация

Затворена
27.03.2008 26.05.2024 12:44:40 04.04.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори и отсекатели 080-046 Покана

Увължаване на срок

080-046 Покана

Увължаване на срок

Затворена
25.03.2008 26.05.2024 12:44:40 30.03.2008 16:00:00 Избор Профилактика в чужбина на газохроматограф модел HGC 303 производство на фирма YAMATAKE 080-038Покана

080-038Покана

Затворена
20.03.2008 26.05.2024 12:44:40 29.04.2008 16:00:00 Математическо моделиране  на разспространението на вредното въздействие на различните видове прогнозирани аварии на ПГХ Чирен 080-039 Документация

Удължаване на срок

080-039 Документация

Удължаване на срок

Затворена
17.03.2008 26.05.2024 12:44:40 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве з 080-023 Документация

080-023 Документация

Затворена
17.03.2008 26.05.2024 12:44:40 25.03.2008 14:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и зд 080-040 Документация

080-040 Документация

Спряна
17.03.2008 26.05.2024 12:44:40 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор п 080 024 Документация

Удължаване на срока

080 024 Документация

Удължаване на срока

Затворена
17.03.2008 26.05.2024 12:44:40 14.04.2008 16:30:00 Доставка на автоматично пневматично устройство за уплътняване със смазка на газова арматура 080-018 Документация

080-018 Документация

Затворена
14.03.2008 26.05.2024 12:44:40 24.04.2008 16:00:00 Доставка на газова арматура  080-020 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

080-020 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Затворена
14.03.2008 26.05.2024 12:44:40 21.04.2008 16:00:00 Текущ ремонт на сгради, огради и площадки на съоръжения от газопреносната мрежа в район „Вълчи дол” на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-005 Документация

080-005 Документация

Затворена
07.03.2008 26.05.2024 12:44:40 02.04.2008 00:00:00 Доставка на компютърна техника, софтуер и периферни устройства  080-014 Документация

Отговор на постъпили въпроси

080-014 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Затворена
06.03.2008 26.05.2024 12:44:40 27.03.2008 16:00:00 “Инвестиционен проект за “Реконструкция на сгради от Площадка за разходомери към ПГХ “Чирен”- 2008г. В т.ч.: 1. Строеж: “Сграда за технологична вода - реконструкция на покрива”. 2. Строеж: “Сграда за датчици – реконструкция н 080-012 Документация

Удължаване на срока

080-012 Документация

Удължаване на срока

Затворена
06.03.2008 26.05.2024 12:44:40 07.04.2008 16:00:00 Реконструкция на трансформаторна подстанция на КС "Вълчи дол"  080-006 Документация

080-006 Документация

Затворена
05.03.2008 26.05.2024 12:44:40 31.03.2008 16:30:00 Доставка на инфрачервена цифрова преносима камера за термовизия в реално време  070-104 Документация

Отговор на постъпили въпроси

070-104 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Затворена
05.03.2008 26.05.2024 12:44:40 26.05.2024 12:44:40 Доставка на 40 тона турбинно масло ТП 32, съгласно техническа спецификация 080-025 Документация

080-025 Документация

Затворена
05.03.2008 26.05.2024 12:44:40 04.04.2008 16:30:00 Инспекция на два участъка с обща дължина 297 км от транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала 080-027 Документация

080-027 Документация

Затворена
04.03.2008 26.05.2024 12:44:40 31.03.2008 16:30:00 Доставка на портативен анализатор на състоянието на търкалящи лагери по SPM метод  070-114 Документация

070-114 Документация

Затворена
29.02.2008 26.05.2024 12:44:40 17.03.2008 16:30:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ, производство на фирма RepCo S.p.A.  080-032 Покана

080-032 Покана

Затворена
29.02.2008 26.05.2024 12:44:40 17.03.2008 12:00:00 Доставка на преобразуватели за ултразвукови разходомери 080-033 Покана

080-033 Покана

Затворена
29.02.2008 26.05.2024 12:44:40 17.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и зд 080-022 Документация

080-022 Документация

Затворена
25.02.2008 26.05.2024 12:44:40 21.03.2008 16:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на широкоформатен А0+плотер и скенер 070-130 Документация

070-130 Документация

Затворена
21.02.2008 26.05.2024 12:44:40 21.03.2008 16:00:00 Изработване на инвестиционен проект и количествени сметки за ремонт на електропроводи 110кV „Пропан” и „Долина, захранващи КС „Вълчи дол”, в т.ч.: 1. Строеж: „Електропровод 110кV „Пропан” – подмяна на стомано-решетъчни стълбове №29, №30 и №31” 070-085 Документация

070-085 Документация

Затворена
19.02.2008 26.05.2024 12:44:40 31.03.2008 16:30:00 Разширение на информационната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с технологична информация от основни линейни кранове и съоръжения от магистралния и транзитния газопроводи – втора част 080-017 Документация

080-017 Документация

Затворена
05.02.2008 26.05.2024 12:44:40 29.02.2008 16:00:00 Доставка на резервни части за обслужващите системи на газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип ТНМ 1304 070-109 Документация

070-109 Документация

Затворена
04.02.2008 26.05.2024 12:44:40 17.03.2008 16:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Авариен газов агрегат-750кVA” за ПГХ”Чирен”  080-003 Документация

080-003 Документация

Затворена