Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.11.2008 22.06.2024 19:58:20 02.12.2008 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2853 Покана

БТГ-24-00-2853 Покана

Затворена
28.11.2008 22.06.2024 19:58:20 15.12.2008 16:00:00 Обследване и изготвяне на проект за ремонт на подкранов път към Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г.  080-181 Покана

080-181 Покана

Затворена
21.11.2008 22.06.2024 19:58:20 10.12.2008 17:00:00  Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималнит 080-172 Покана

080-172 Покана

Затворена
18.11.2008 22.06.2024 19:58:20 04.12.2008 17:00:00 Доставка на високопроходими автомобили 080-175 Документация

080-175 Документация

Затворена
17.11.2008 22.06.2024 19:58:20 01.12.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води и доставка на захранващ блок за анти-помпажен регулатор  080-179 Покана

Удължаване на срока

080-179 Покана

Удължаване на срока

Затворена
17.11.2008 22.06.2024 19:58:20 28.11.2008 17:00:00 Система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба) БТГ-24-00-2767 Покана

БТГ-24-00-2767 Покана

Затворена
17.11.2008 22.06.2024 19:58:20 28.11.2008 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 080-178 Покана

080-178 Покана

Затворена
17.11.2008 22.06.2024 19:58:20 26.11.2008 17:00:00 Доставка на предпазни заваръчни покривки БТГ-24-00-2754 Покана

БТГ-24-00-2754 Покана

Затворена
14.11.2008 22.06.2024 19:58:20 10.12.2008 17:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Склад за пробивна машина “Уйлямсън”-към БТРВ-гр.Ботевград 080-060 Документация

Плащане по Договор № 496, публикувано на 06.11.2014 г.

Плащане по Договор № 496, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

080-060 Документация

Плащане по Договор № 496, публикувано на 06.11.2014 г.

Плащане по Договор № 496, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Затворена
13.11.2008 22.06.2024 19:58:20 26.11.2008 17:00:00 Доставка на комплект комуникационно оборудване с използване на IP технология и стандартни интерфейси на цифрови УАТЦ 080-177 Покана

Удължаване на срока

080-177 Покана

Удължаване на срока

Затворена
13.11.2008 22.06.2024 19:58:20 09.12.2008 00:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж “Авариен газов агрегат 750кVA” за ПГХ”Чирен 080-160 Покана

080-160 Покана

Затворена
13.11.2008 22.06.2024 19:58:20 09.12.2008 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55  080-166 Покана

080-166 Покана

Затворена
10.11.2008 22.06.2024 19:58:20 03.12.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модул за наблюдение на оптични влакна 080-149 Документация

080-149 Документация

Затворена
06.11.2008 22.06.2024 19:58:20 17.12.2008 17:00:00 Изработка и доставка на приемни и пускови камери за газопровод 080-124 Документация

080-124 Документация

Затворена
05.11.2008 22.06.2024 19:58:20 15.12.2008 17:00:00 Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети за 2008 г. БТГ-РД-07-92 - Документация

Отговор на поставени въпроси 1

Отговор на поставени въпроси 2

БТГ-РД-07-92 - Документация

Отговор на поставени въпроси 1

Отговор на поставени въпроси 2

Затворена
05.11.2008 22.06.2024 19:58:20 13.11.2008 17:00:00 Доставка на канцеларски материали за срок от 1 /една/ година БТГ-29-00-2642 Покана

БТГ-29-00-2642 Покана

Затворена
04.11.2008 22.06.2024 19:58:20 04.12.2008 00:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на „Булгартрансгаз”ЕАД – І-ви етап, включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Преносна газопроводна мрежа”ІІ-ра обособ 080-161 Документация

080-161 Документация

Затворена