Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2008 20.04.2024 16:51:57 04.02.2009 17:00:00 Текущи ремонти на сгради и площадки на съоръжения в Компресорна станця "Лозенец" на "Булгартрансгаз" ЕАД  080-180 Покана

080-180 Покана

Затворена
29.12.2008 20.04.2024 16:51:57 19.01.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод 080-112 Документация

Решение за прекратяване

080-112 Документация

Решение за прекратяване

Затворена
20.12.2008 20.04.2024 16:51:57 09.01.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

080-132 Покана

Затворена
19.12.2008 20.04.2024 16:51:57 23.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и з 080-184 Покана

080-184 Покана

Затворена
19.12.2008 20.04.2024 16:51:57 30.12.2008 15:00:00 Осигуряване на интранет-свързаност между Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и компресорна станция „Петрич” БТГ-24-00-3067 Покана

БТГ-24-00-3067 Покана

Затворена
16.12.2008 20.04.2024 16:51:57 30.01.2009 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 110 kV “Пропан” и “Долина”, захранващи КС “Вълчи дол”, текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Рояк” и “Газпром” и боядисване на 7 бр. ж.р. мълниеприемни мачти, захранващи КС “Провадия”, рехабилит 080-102 Документация

Отговори на поставени въпроси

080-102 Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
16.12.2008 20.04.2024 16:51:57 09.01.2008 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС “Богданлия”, разположено в кранов възел “Богданлия” на Магистралния газопровод БТГ-24-00-3034 Покана

БТГ-24-00-3034 Покана

Затворена
16.12.2008 20.04.2024 16:51:57 09.01.2009 16:00:00 Изграждане на временно съоръжение ГИС "Костенец" БТГ-24-00-3035 Покана

БТГ-24-00-3035 Покана

Затворена
15.12.2008 20.04.2024 16:51:57 20.01.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ за следните строежи:І обособена позиция: 080-136 Документация

Допълнително споразумение към Договор 533/21.04.2009г., публикувано на 22.11.2016г.

080-136 Документация

Допълнително споразумение към Договор 533/21.04.2009г., публикувано на 22.11.2016г.

Затворена
10.12.2008 20.04.2024 16:51:57 17.12.2008 17:00:00 Избор на акредитирана/и/ лаборатория/ии/ за извършване на пробонабиране и анализи на масла и води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2987 Покана

Удължаване на срока

БТГ-24-00-2987 Покана

Удължаване на срока

Затворена
10.12.2008 20.04.2024 16:51:57 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Юг” и изпълнение на 2 броя стоманобетонови шахти към измервателна линия “Север” БТГ-24-00-2990 Покана

БТГ-24-00-2990 Покана

Затворена
10.12.2008 20.04.2024 16:51:57 22.12.2008 16:00:00 Изпълнение на временно аварийно укрепване по Магистралния газопровод при пресичането му през река Лесновска, община Елин Пелин, София област  БТГ-24-00-2989 Покана

Писмо за оглед

БТГ-24-00-2989 Покана

Писмо за оглед

Затворена
08.12.2008 20.04.2024 16:51:57 30.12.2008 17:00:00 I. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съгласно НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; БТГ-24-00-2951 Покана

БТГ-24-00-2951 Покана

Затворена
08.12.2008 20.04.2024 16:51:57 06.01.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 080-174 Документация

Решение за прекратяване

080-174 Документация

Решение за прекратяване

Затворена
05.12.2008 20.04.2024 16:51:57 19.01.2009 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК Решение за прекрятяване

Удължаване на срока

Решение за прекрятяване

Решение за прекрятяване

Удължаване на срока

Решение за прекрятяване

Затворена
02.12.2008 20.04.2024 16:51:57 20.04.2024 16:51:57 Доставка на уплътнителна смазка  БТГ-РД-07-98 - борсова сделка

БТГ-РД-07-98 - борсова сделка

Затворена