Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.02.2008 26.05.2024 21:35:45 17.03.2008 16:30:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ, производство на фирма RepCo S.p.A.  080-032 Покана

080-032 Покана

Затворена
29.02.2008 26.05.2024 21:35:45 17.03.2008 12:00:00 Доставка на преобразуватели за ултразвукови разходомери 080-033 Покана

080-033 Покана

Затворена
29.02.2008 26.05.2024 21:35:45 17.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и зд 080-022 Документация

080-022 Документация

Затворена
25.02.2008 26.05.2024 21:35:45 21.03.2008 16:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на широкоформатен А0+плотер и скенер 070-130 Документация

070-130 Документация

Затворена
21.02.2008 26.05.2024 21:35:45 21.03.2008 16:00:00 Изработване на инвестиционен проект и количествени сметки за ремонт на електропроводи 110кV „Пропан” и „Долина, захранващи КС „Вълчи дол”, в т.ч.: 1. Строеж: „Електропровод 110кV „Пропан” – подмяна на стомано-решетъчни стълбове №29, №30 и №31” 070-085 Документация

070-085 Документация

Затворена
19.02.2008 26.05.2024 21:35:45 31.03.2008 16:30:00 Разширение на информационната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с технологична информация от основни линейни кранове и съоръжения от магистралния и транзитния газопроводи – втора част 080-017 Документация

080-017 Документация

Затворена
05.02.2008 26.05.2024 21:35:45 29.02.2008 16:00:00 Доставка на резервни части за обслужващите системи на газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип ТНМ 1304 070-109 Документация

070-109 Документация

Затворена
04.02.2008 26.05.2024 21:35:45 17.03.2008 16:00:00 Инвестиционен проект за строеж “Авариен газов агрегат-750кVA” за ПГХ”Чирен”  080-003 Документация

080-003 Документация

Затворена