Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.03.2008 20.04.2024 16:36:42 07.05.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия "под газ" 080-037 Документация

080-037 Документация

Затворена
27.03.2008 20.04.2024 16:36:42 04.04.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори и отсекатели 080-046 Покана

Увължаване на срок

080-046 Покана

Увължаване на срок

Затворена
25.03.2008 20.04.2024 16:36:42 30.03.2008 16:00:00 Избор Профилактика в чужбина на газохроматограф модел HGC 303 производство на фирма YAMATAKE 080-038Покана

080-038Покана

Затворена
20.03.2008 20.04.2024 16:36:42 29.04.2008 16:00:00 Математическо моделиране  на разспространението на вредното въздействие на различните видове прогнозирани аварии на ПГХ Чирен 080-039 Документация

Удължаване на срок

080-039 Документация

Удължаване на срок

Затворена
17.03.2008 20.04.2024 16:36:42 14.04.2008 16:30:00 Доставка на автоматично пневматично устройство за уплътняване със смазка на газова арматура 080-018 Документация

080-018 Документация

Затворена
17.03.2008 20.04.2024 16:36:42 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор п 080 024 Документация

Удължаване на срока

080 024 Документация

Удължаване на срока

Затворена
17.03.2008 20.04.2024 16:36:42 25.03.2008 14:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и зд 080-040 Документация

080-040 Документация

Спряна
17.03.2008 20.04.2024 16:36:42 27.03.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве з 080-023 Документация

080-023 Документация

Затворена
14.03.2008 20.04.2024 16:36:42 21.04.2008 16:00:00 Текущ ремонт на сгради, огради и площадки на съоръжения от газопреносната мрежа в район „Вълчи дол” на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-005 Документация

080-005 Документация

Затворена
14.03.2008 20.04.2024 16:36:42 24.04.2008 16:00:00 Доставка на газова арматура  080-020 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

080-020 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Затворена
07.03.2008 20.04.2024 16:36:42 02.04.2008 00:00:00 Доставка на компютърна техника, софтуер и периферни устройства  080-014 Документация

Отговор на постъпили въпроси

080-014 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Затворена
06.03.2008 20.04.2024 16:36:42 27.03.2008 16:00:00 “Инвестиционен проект за “Реконструкция на сгради от Площадка за разходомери към ПГХ “Чирен”- 2008г. В т.ч.: 1. Строеж: “Сграда за технологична вода - реконструкция на покрива”. 2. Строеж: “Сграда за датчици – реконструкция н 080-012 Документация

Удължаване на срока

080-012 Документация

Удължаване на срока

Затворена
06.03.2008 20.04.2024 16:36:42 07.04.2008 16:00:00 Реконструкция на трансформаторна подстанция на КС "Вълчи дол"  080-006 Документация

080-006 Документация

Затворена
05.03.2008 20.04.2024 16:36:42 04.04.2008 16:30:00 Инспекция на два участъка с обща дължина 297 км от транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала 080-027 Документация

080-027 Документация

Затворена
05.03.2008 20.04.2024 16:36:42 20.04.2024 16:36:42 Доставка на 40 тона турбинно масло ТП 32, съгласно техническа спецификация 080-025 Документация

080-025 Документация

Затворена
05.03.2008 20.04.2024 16:36:42 31.03.2008 16:30:00 Доставка на инфрачервена цифрова преносима камера за термовизия в реално време  070-104 Документация

Отговор на постъпили въпроси

070-104 Документация

Отговор на постъпили въпроси

Затворена
04.03.2008 20.04.2024 16:36:42 31.03.2008 16:30:00 Доставка на портативен анализатор на състоянието на търкалящи лагери по SPM метод  070-114 Документация

070-114 Документация

Затворена