Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.04.2008 26.05.2024 21:07:22 26.05.2008 16:30:00 Доставка и шеф-монтаж на оборудване за раширение на информационната система за събиране на данни, с прилагане на Етернет технология /пакетна комутация/ 080-055 Документация

080-055 Документация

Затворена
25.04.2008 26.05.2024 21:07:22 15.05.2008 16:00:00 Доставка на лицензии на Софтуерен продукт Visual Studio 2005 Professional Edition 8И003 Покана

8И003 Покана

Затворена
22.04.2008 26.05.2024 21:07:22 15.05.2008 16:30:00 Доставка на GSM апарати 080-057 Покана

080-057 Покана

Затворена
21.04.2008 26.05.2024 21:07:22 26.05.2024 21:07:22 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК БТГ-04-19-884 -Предварително обявление

БТГ-04-19-884 -Предварително обявление

Затворена
17.04.2008 26.05.2024 21:07:22 21.04.2008 12:00:00 Покана за представяне на оферта за транспортна услуга БТГ-24-00-807 Покана

БТГ-24-00-807 Покана

Затворена
10.04.2008 26.05.2024 21:07:22 16.05.2008 16:00:00 Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция "Сандански" 080-021 Документация

080-021 Документация

Затворена
08.04.2008 26.05.2024 21:07:22 21.04.2008 16:30:00 Доставка на котли 080-051 Покана

080-051 Покана

Затворена
08.04.2008 26.05.2024 21:07:22 12.05.2008 16:30:00 Ремонтни дейности за осъществяване на проходимост на помпено-компресорните тръби (ПКТ) за инспекция на сондаж Е-36 080-045 Документация

080-045 Документация

Затворена
07.04.2008 26.05.2024 21:07:22 07.05.2008 16:30:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 080-029 Документация

080-029 Документация

Затворена
07.04.2008 26.05.2024 21:07:22 29.04.2008 12:00:00 Антиерозийни мероприятия за охранителната полоса на газопровод “Враца 2” със следните части на строежа:Подобект: Укрепително съоръжение на десния бряг на р. Малък Искър при въздушния преход на газопровод “Враца 2”; 080-030 Документация

080-030 Документация

Затворена