Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2008 20.04.2024 15:53:08 11.08.2008 16:30:00 Доставка на регулатори 080-086 Документация

080-086 Документация

Затворена
30.06.2008 20.04.2024 15:53:08 22.07.2008 00:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 80-084 Документация

80-084 Документация

Затворена
26.06.2008 20.04.2024 15:53:08 29.07.2008 16:00:00 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи обекти от преносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД, в т.ч.: Строежи «Газоизмервателна станция - «Павликени» - ІІ - ри етап» и «Газоизмервателна станция - «Бутово» - ІІ 080-042 документация

080-042 документация

Затворена
25.06.2008 20.04.2024 15:53:08 17.07.2008 16:00:00 Текущи ремонти на огради и площадки на съоръжения в район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД и разширение на мълниезащитната инсталация на Компресорна станция „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта І-ва обособена позиция: 080-073 Документация

080-073 Документация

Затворена
25.06.2008 20.04.2024 15:53:08 28.07.2008 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и з 080-088 Покана

Удължаване на срока

080-088 Покана

Удължаване на срока

Затворена
25.06.2008 20.04.2024 15:53:08 17.07.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-010 Документация

080-010 Документация

Затворена
25.06.2008 20.04.2024 15:53:08 10.07.2008 16:30:00 Доставка на резервни части за регулатори, разпределени в две обособени позиции 080-019 Покана

080-019 Покана

Затворена
24.06.2008 20.04.2024 15:53:08 15.08.2008 16:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопас 080-064

Плащане по Договор № 414, публикувано на 23.10.2014 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 28.01.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 03.08.2016 г.

080-064

Плащане по Договор № 414, публикувано на 23.10.2014 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 414, публикувано на 28.01.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 03.08.2016 г.

Затворена
24.06.2008 20.04.2024 15:53:08 16.07.2008 17:00:00 Доставка на ротационни и турбинни разходомери 080-074 Документация

080-074 Документация

Затворена
24.06.2008 20.04.2024 15:53:08 16.07.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМКА) 080-079 Документация

080-079 Документация

Затворена
20.06.2008 20.04.2024 15:53:08 21.07.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район Стара Загора І-ва обособена позиция: Газопроводни отклонения до ГРС Бургас и до ГРС Дебелт 080-066 Документация

080-066 Документация

Затворена
20.06.2008 20.04.2024 15:53:08 22.07.2008 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд и техническата инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2008 г.І-ва обособена позиция: Строеж “Ограда на площадката” 08

Отговор на поставени въпроси

08

Отговор на поставени въпроси

Затворена
20.06.2008 20.04.2024 15:53:08 01.07.2008 00:00:00 Доставка на ел. генератори разпределени в 2 обособени позиции 080-099 Покана

080-099 Покана

Затворена
20.06.2008 20.04.2024 15:53:08 03.07.2008 16:30:00 Доставка на консервационни капаци за тръби от авариен резерв 080-100 Покана

Удължаване на срока

080-100 Покана

Удължаване на срока

Затворена
19.06.2008 20.04.2024 15:53:08 23.06.2008 17:00:00 Транспорт на 1 бр. газова турбина от КС Лозенец до гр. Запорожие, Украйна БТГ-24-00-1342  Запитване

БТГ-24-00-1342  Запитване

Затворена
19.06.2008 20.04.2024 15:53:08 21.07.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозиони съоръжения по трасетата на Магистралния газопровод за България - южен клон и транзитния газопровод за Македония - 2008г.І-ва обособена позиция: 080-026 Документация

080-026 Документация

Затворена
17.06.2008 20.04.2024 15:53:08 21.07.2008 16:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за развитие на оптичната кабелна мрежа на “Булгартрансгаз”ЕАД, включително:І-ва обособена позиция: Строеж: “Маг 080-001 Документация

080-001 Документация

Затворена
13.06.2008 20.04.2024 15:53:08 25.06.2008 16:30:00 Доставка на 2 бр. уреди за трасиране и откриване на повреди на подземни комуникации 080-098 Покана

080-098 Покана

Затворена
09.06.2008 20.04.2024 15:53:08 20.06.2008 16:00:00 Доставка на коксови отсевки 080-090 Покана

080-090 Покана

Затворена
09.06.2008 20.04.2024 15:53:08 01.07.2008 16:30:00 Доставка на преубразуватели за налягане 080-065 Документация

Отговор на поставенени въпроси

080-065 Документация

Отговор на поставенени въпроси

Затворена
04.06.2008 20.04.2024 15:53:08 10.06.2008 12:00:00 Доставка на резервни части за контролен панел за сондаж Е-70 080-082 Покана

080-082 Покана

Затворена
02.06.2008 20.04.2024 15:53:08 11.06.2008 16:00:00 Доставка на топлообменници 080-085 Покана

Удължаване на срока

080-085 Покана

Удължаване на срока

Затворена
02.06.2008 20.04.2024 15:53:08 12.06.2008 16:30:00 Доставка на кухненско оборудване 080-081 Покана

080-081 Покана

Затворена
02.06.2008 20.04.2024 15:53:08 13.06.2008 16:00:00 Доставка на антикорозионна лента 080-093 Покана

080-093 Покана

Затворена