Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.08.2008 26.05.2024 10:53:26 09.10.2008 17:00:00 Доставка на управляващи табла 080-114 Документация

080-114 Документация

Затворена
29.08.2008 26.05.2024 10:53:26 23.09.2008 17:00:00 Рекултивация на земи от полосата на транзитния и магистралния газопроводи в землището на с. Китен, община Провадия 080-123 Документация

080-123 Документация

Затворена
28.08.2008 26.05.2024 10:53:26 29.09.2008 17:00:00 Доставка на компресори за въздух и изсушителна инсталация 080-096 Документация

Отговор на поставени въпроси

080-096 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
27.08.2008 26.05.2024 10:53:26 10.09.2008 17:00:00 Доставка резервни модули за цифрови линии Megatrans-3L за цифрови линии 2Mps 080-143 Покана

Удължаване на срока

080-143 Покана

Удължаване на срока

Затворена
25.08.2008 26.05.2024 10:53:26 24.09.2008 17:00:00 Доставка на кухненско оборудване 080-118 Документация

080-118 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 03.09.2008 16:00:00 Доставка на 2 броя уреди за измерване точка на роса 080-133 Покана

Удължаване на срока

080-133 Покана

Удължаване на срока

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 23.09.2008 17:00:00 Склад за тръби – авариен запас – ПГХ “Чирен” 080-094 Документация

080-094 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 12.09.2008 16:00:00 Временно аварийно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичане на река Струма – ПК 1203÷1205 080-130 Покана

080-130 Покана

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 23.09.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната система на „Булгартр 080-129 Документация

080-129 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 23.09.2008 16:30:00 Извършване на сондажно-геофизични инспекции за техническо състояние на сондаж Е-36 намиращ се в подземно газово хранилище Чирен (ПГХ Чирен) в условия “под газ” 080-137 Документация

080-137 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 29.09.2008 17:00:00 Проектиране и изграждане на строеж „Газопроводно отклонение и газоизмервателна станция „Костенец” 080-107 Документация

080-107 Документация

Затворена
22.08.2008 26.05.2024 10:53:26 12.09.2008 16:30:00 Доставка на температурни трансмитери, производство на фирма ROSEMOUNT 080-140 Покана

Удължаване на срока

080-140 Покана

Удължаване на срока

Затворена
20.08.2008 26.05.2024 10:53:26 10.09.2008 17:00:00 Доставка на автоматични пневматични устройства за уплътняване със смазка на газова арматура 080-119 Документация

080-119 Документация

Затворена
20.08.2008 26.05.2024 10:53:26 28.08.2008 17:00:00 Доставка на компютъризиран автоматично балансиращ се мост за измерване и локализиране на кабелни повреди и параметрите на кабелите 080-108 Покана

080-108 Покана

Затворена
20.08.2008 26.05.2024 10:53:26 25.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove 080-132 Покана

080-132 Покана

Затворена
19.08.2008 26.05.2024 10:53:26 29.08.2008 15:00:00 Доставка на интерфейсни конвертори RSC232/Ethernet БТГ-24-00-1868 Покана

БТГ-24-00-1868 Покана

Затворена
18.08.2008 26.05.2024 10:53:26 21.08.2008 17:00:00 Изкупуване на отработени масла, които представляват опасни отпадъци БТГ-24-00-1860 Покана

Удължаване на срока

БТГ-24-00-1860 Покана

Удължаване на срока

Затворена
18.08.2008 26.05.2024 10:53:26 27.08.2008 16:00:00 Доставка на уред за измерване на грапавост БТГ-24-00-1859 Покана

БТГ-24-00-1859 Покана

Затворена
13.08.2008 26.05.2024 10:53:26 01.09.2008 16:00:00 Доставка на един брой нивомер сондажни водни нива /ехолот/ 080-125 Покана

080-125 Покана

Затворена
01.08.2008 26.05.2024 10:53:26 15.09.2008 17:00:00 Доставка на специализиран високо проходим мултифункционален автомобил. 080-113 Документация

080-113 Документация

Затворена
01.08.2008 26.05.2024 10:53:26 01.09.2008 17:00:00 Обследване с цел  обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ “Чирен” 080-126 Документация

Удължаване на срока

080-126 Документация

Удължаване на срока

Затворена