Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.05.2009 10.06.2009 00:00:00 10.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на пробовземане и анализ на базовото състояние на почвите на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД  090-078 Покана

090-078 Покана

Затворена
27.05.2009 17.06.2009 00:00:00 17.06.2009 17:00:00 Ремонт покриви на сгради на РЕБ “Загоре” към експлоатационен район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД:Подобект: Ремонт покрив на сграда: Автоработилница и складови помещения към РЕБ „Загоре”;Подобект: Ремо 090-057 Покана

090-057 Покана

Затворена
27.05.2009 08.06.2009 00:00:00 08.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по 090-075 Покана

090-075 Покана

Затворена
25.05.2009 09.06.2009 00:00:00 09.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, 090-052 Покана

090-052 Покана

Затворена
25.05.2009 15.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Ремонт по сградния фонд на ГРС “Димитровград” и АГРС “Вулкан Димитровград” към район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: Ремонт сграда и ограда на ГРС “Димитровград”; Подобект: Рем 090-072 Покана

090-072 Покана

Затворена
25.05.2009 23.06.2009 17:00:00 30.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на сграден фонд и открити площадки на КС “Вълчи дол”- 2009г. 090-003 Документация

Отговор на поставен въпроси

090-003 Документация

Отговор на поставен въпроси

Затворена
25.05.2009 18.06.2009 16:00:00 25.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на производствено-експлоатационен блок (ПЕБ) - Компресорна станция "Ихтиман" 080-097 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

080-097 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Затворена
25.05.2009 03.06.2009 00:00:00 03.06.2009 17:00:00 Доставка на манометри  090-070 Покана

Отговор на поставени въпроси

090-070 Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Затворена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Затворена
21.05.2009 05.06.2009 17:00:00 12.06.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за филтър-сепаратори за природен газ  090-060 Документация

090-060 Документация

Затворена
19.05.2009 01.06.2009 00:00:00 01.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на измерване на стойностите на шум по границите на производствените площадки и в мястото на въздействие на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД 090-077 Покана

090-077 Покана

Затворена
18.05.2009 19.05.2009 00:00:00 19.05.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

Удължаване на срока

090-045 Покана

Удължаване на срока

Затворена
18.05.2009 26.05.2009 00:00:00 26.05.2009 17:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 090-021 Покана

Удължаване на срока

090-021 Покана

Удължаване на срока

Затворена
18.05.2009 22.05.2009 00:00:00 22.05.2009 15:00:00 Доставка на медия конвентори ОПТИКА-ETHERNET  БТГ-24-00-1392 Покана

БТГ-24-00-1392 Покана

Затворена
16.05.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели на природен газ 090-066 Покана

Удължаване на срока

090-066 Покана

Удължаване на срока

Затворена
13.05.2009 08.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Проектиране на ремонтно-възстановителни работи по трасетата на Магистралния газопровод и газопроводни отклонения (ГО) в експлоатационен район “Вълчи дол” при: Подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община Добрич; 090-029 Документация

Отговор на поставен въпрос

090-029 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
12.05.2009 05.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Магистралния газопровод за България - южен клон, в т.ч.: Строеж № 1: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 362+882 (ПК-1205+12)Ст 090-006 Документация

090-006 Документация

Затворена
12.05.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за контролер, производство на фирма "Stahl" 090-048 Покана

090-048 Покана

Затворена
12.05.2009 17.06.2009 00:00:00 24.06.2009 16:30:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2009 г. Текущ ремонт на машинна зала към “Компресорен цех и ремонтен блок” Текущ ремонт на “Служебно-експлоатационен корпус и ремонтен блок” 090-002 Документация

Отговори на поставени въпроси_1

Отговори на поставени въпроси_2

Отговори на поставени въпроси_3

Отговори на поставени въпроси 4

090-002 Документация

Отговори на поставени въпроси_1

Отговори на поставени въпроси_2

Отговори на поставени въпроси_3

Отговори на поставени въпроси 4

Затворена
11.05.2009 20.05.2009 00:00:00 20.05.2009 17:00:00 Доставка на 6 броя катодни станции 090-055 Покана

Удължаване на срока

090-055 Покана

Удължаване на срока

Затворена