Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.06.2009 24.07.2009 17:00:00 03.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на 4 броя експлоатационни сондажи под на 090-074 Документация

090-074 Документация

Затворена
25.06.2009 08.07.2009 17:00:00 15.07.2009 17:00:00 Доставка на 5 броя преносими лазерни уреди за откриване пропуски на природен газ по газопреносната система 090-014 Документация

090-014 Документация

Затворена
25.06.2009 20.04.2024 17:06:53 20.04.2024 17:06:53 Доставка на масла - борсова сделка 090-051 Покана

090-051 Покана

Затворена
23.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Доставка на помпено компресорни тръби 090-020 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отваряне на ценови предложения

090-020 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отваряне на ценови предложения

Затворена
22.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Изработване на проект за 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 090-058 Документация

090-058 Документация

Затворена
19.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка на косачки и храсторез 090-098 Покана

090-098 Покана

Затворена
19.06.2009 20.07.2009 00:00:00 30.07.2009 17:00:00 Доставка на оборудване за “Индивидуален сепарационен възел” на новопрокарания сондаж Е-72 090-042 Документация

090-042 Документация

Затворена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 00:00:00 Извозване и последващо обезопасяване на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1828 Покана

БТГ-24-00-1828 Покана

Затворена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Изкупуване за вторична преработка на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1830 покана

БТГ-24-00-1830 покана

Затворена
18.06.2009 20.07.2009 00:00:00 20.07.2009 17:00:00 Саниране на сградния фонд в ГРС “Стамболийски” и АГРС “Раковски”: Подобект: ГРС “Стамболийски” Подобект: АГРС “Раковски” 090-080 Покана

Отоговор на поставени въпроси

090-080 Покана

Отоговор на поставени въпроси

Затворена
16.06.2009 09.07.2009 17:00:00 09.07.2009 17:00:00 Привеждане сгради и огради на АГРС ОЦ – юг, АГРС КЦМ и АГРС ВСИ гр. Пловдив в съответствие с Наредба № 7/ 08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: АГРС КЦМ гр. Пловдив; Подобект: А 090-083Покана

Отговор на поставени въпроси

090-083Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
15.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на медия конвертори ОПТИКА-ETHERNET 952002Покана

952002Покана

Затворена
15.06.2009 14.07.2009 17:00:00 14.07.2009 17:00:00 Строежи ГИС-Павликени - II етап и ГИС Бутово -II етап: изпълнение на доставки и СМР по части "Геодезическа", "СК", "Архитектурна" и "Електрическа" 090-001 Покана

090-001 Покана

Затворена
15.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води 090-071Покана

Удължаване на срока

090-071Покана

Удължаване на срока

Затворена
15.06.2009 24.06.2009 17:00:00 24.06.2009 17:00:00 Доктавка на електродвигател за стартер 090-094 Покана

090-094 Покана

Затворена
15.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка и пускане в експлоатация на комплект оборудване за магнитно-прахов безразрушителен контрол 090-063 Покана

090-063 Покана

Затворена
15.06.2009 23.06.2009 17:00:00 23.06.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел  "Altronic" за запалителни свещи 090-079 покана

090-079 покана

Затворена
12.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на 20 бр. GSM телефонни апарати 090-092 Покана

090-092 Покана

Затворена
10.06.2009 07.07.2009 17:00:00 17.07.2009 17:00:00 ПГХ Чирен - Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 090-053 Документация

090-053 Документация

Затворена
10.06.2009 29.06.2009 17:00:00 29.06.2009 17:00:00 Възстановяване на ЛТ ламарина по технологични сгради на АГРС ТЕЦ север Пловдив 090-076Покана

Отговор на поставени въпроси

090-076Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
09.06.2009 12.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Дотавка и пускане в експлоатация на 4.бр. дигитални машини за черно-бяло копиране Затворена
05.06.2009 29.06.2009 16:00:00 06.07.2009 17:00:00 Текущ ремонт на огради и плодщадки на съоръжения от газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАДІ-ва обособена позиция: Компресорна станция (КС) “Кардам 2” – възстановяване на настилка в ограждения на кранови възли № 20 и 090-028 Документация

090-028 Документация

Затворена
05.06.2009 19.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Извършване на анализи на масла и води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  090-033 Документация

090-033 Документация

Затворена
04.06.2009 18.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери  090-062 Документация

090-062 Документация

Затворена
01.06.2009 02.07.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически 090-041 Покана

090-041 Покана

Затворена
01.06.2009 25.06.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитния газопровод за Гърция: Строеж №1: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция от ПК 505+61 до ПК 519+16. 090-050 Документация

Отговор на поставени въпроси

090-050 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена