Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.12.2010 13.01.2010 00:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

100-032 Документация

Затворена
30.12.2010 13.01.2010 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване  100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Затворена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

100-032 Документация

Затворена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване 100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Затворена
15.12.2010 29.12.2010 00:00:00 05.01.2011 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход 100-092 Документация

100-092 Документация

Затворена
15.12.2010 03.01.2011 17:00:00 10.01.2011 17:00:00 Доставка и монтаж на котли 100-022 Документация

100-022 Документация

Затворена
10.12.2010 28.12.2010 17:00:00 04.01.2011 17:00:00 Извършване на физико-химични анализи на масла, пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 100-091 Документация

100-091 Документация

Затворена
17.11.2010 30.11.2010 16:30:00 07.12.2010 16:30:00 Изработка и доставка на специално  работно облекло БТГ РД 07-16 Документация

БТГ РД 07-16 Документация

Затворена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане за природен газ 100-102 Документация

Отговор на поставен въпрос

100-102 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 26.11.2010 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК) 100-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

100-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 100-100 Документация

Отговор на поставен въпрос

100-100 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
15.10.2010 05.11.2010 17:00:00 12.11.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Крушари” и ““Генерал Тошево” от възлова точка Телекомплекс” захранващи КС “Кардам” и боядисване на 12 бр. ж. р. мълниеприемни мачти 100-025 Документация

100-025 Документация

Затворена
30.09.2010 22.10.2010 17:00:00 29.10.2010 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за „Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 100-044 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-044 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
20.09.2010 30.09.2010 17:00:00 30.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа 100-060 Покана

100-060 Покана

Затворена
20.09.2010 10.11.2010 17:00:00 10.11.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 100-063 Покана

Удължаване на срок

100-063 Покана

Удължаване на срок

Затворена
20.09.2010 28.09.2010 17:00:00 28.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии WatsonLink 2+ и резервни блокове за разширяване на цифровата телеметрична информационна система 100-059 Покана

100-059 Покана

Затворена
17.09.2010 18.10.2010 17:00:00 25.10.2010 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ  “Чирен” 100-001 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-001 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
17.09.2010 17.09.2010 00:00:00 21.09.2010 17:00:00 Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове и шум 100-056 Покана

100-056 Покана

Затворена
17.09.2010 21.09.2010 17:00:00 21.09.2010 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартрансгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите и 100-054 Покана

100-054 Покана

Затворена
02.09.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 "Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)" 100-055 Документация

100-055 Документация

Затворена
02.09.2010 13.09.2010 17:00:00 13.09.2010 17:00:00 "Доставка на сплайсер за заваряване на оптични влакна и комплект инструменти" 100-033 Документация

100-033 Документация

Затворена
25.08.2010 03.09.2010 17:00:00 03.09.2010 17:00:00 "Доставка на скенер за оразмеряване и оценка на външни дефекти по тръбопроводи" 100-021 Документация

100-021 Документация

Затворена
25.08.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 Доставка на материали за изолация на газопроводи 100-083  Документация

100-083  Документация

Затворена
10.08.2010 31.08.2010 17:00:00 07.09.2010 17:00:00 Защитни съоръжения към Транзитната система за пренос на природен газ, прилежащи към експлоатационен район “Ихтиман” на “Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Реконструкция на защитно съоръжение на ПК 99 100-007 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-007 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
09.08.2010 30.08.2010 17:00:00 30.08.2010 17:00:00 Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол: 1. Магистрален газопровод в землището на с.Врачанци, общ.Добрич (подводен 100-024 Покана

100-024 Покана

Затворена
09.08.2010 10.09.2010 17:00:00 10.09.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор,   Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: ПГХ “Чирен” - Дублиране на разход 100-027 Покана

100-027 Покана

Затворена
09.08.2010 20.08.2010 17:00:00 20.08.2010 17:00:00 Обект на поръчката: Изкупуване и последващо оползотворяване на „Оловни акумулаторни батерии” с Код 16 06 01* и “Ni-Cd батерии” с Код 16 06 02* БТГ 24-00-1778 Покана

БТГ 24-00-1778 Покана

Затворена
06.08.2010 31.08.2010 17:00:00 31.08.2010 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5,600 и км. 7,200 100-015 Покана

100-015 Покана

Затворена
06.08.2010 18.08.2010 17:00:00 18.08.2010 17:00:00 Укрепване на Магистрален газопровод - юг на км 47,9 и съоръженията към него 100-076 Покана

100-076 Покана

Затворена
06.08.2010 17.08.2010 17:00:00 17.08.2010 17:00:00 ПГХ Чирен – Ремонт на резервоар за кондензат V500 м3 100-075 Покана

Отговор на поставени въпроси

100-075 Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
30.06.2010 27.07.2010 17:00:00 03.08.2010 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина "Уилямсън" към база на БТРВ -Ботевград 100-002 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

100-002 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Затворена
30.06.2010 30.07.2010 17:00:00 06.08.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропровод 20 kV “Газстрой” захранващ КС “Странджа” 100-010 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

100-010 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Затворена
22.06.2010 24.06.2010 00:00:00 24.06.2010 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 100-071 Покана

100-071 Покана

Затворена
04.06.2010 16.07.2010 17:00:00 16.07.2010 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски сеновец” 100-014 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-014 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
02.06.2010 20.06.2010 17:00:00 20.06.2010 17:00:00 Сервизно обслужване на пожарогасители за 2010г. 100-048 Покана

100-048 Покана

Затворена
31.05.2010 04.06.2010 17:00:00 04.06.2010 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване на видео стена в Централна диспечерска служба /ЦДС/ на „Булгартрансгаз” ЕАД 100-050 Покана

100-050 Покана

Затворена
28.04.2010 05.05.2010 17:00:00 05.05.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на автомобилни гуми 100-038 Покана

100-038 Покана

Затворена
08.04.2010 16.04.2010 16:00:00 16.04.2010 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 100-029 Покана

100-029 Покана

Затворена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Доставка на захранващи блокове и универсален честотен трансдюсер 100-028 Покана

100-028 Покана

Затворена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Абонаментно техническо обслужване на климатизатори и централна климатизация - чилърни инсталации 100-030 Покана

100-030 Покана

Затворена
01.04.2010 19.04.2010 17:00:00 19.04.2010 17:00:00 Доставка материали и инструменти за възстановяване на HDPE тръби за оптичен кабел 100-031 Покана

100-031 Покана

Затворена
30.03.2010 26.04.2010 17:00:00 03.05.2010 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ  “Чирен” 100-013 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-013 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
30.03.2010 23.04.2010 16:00:00 30.04.2010 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода през р.Лесновска 090-127 Документация

Отговор на поставени въпроси

090-127 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
25.03.2010 30.04.2010 17:00:00 30.04.2010 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-помещение” Подобект 2:  „Служебно-ек 100-008 Покана

Отговор на поставени въпроси

Плащане по Договор № 788, публикувано на 04.01.2016 г.

100-008 Покана

Отговор на поставени въпроси

Плащане по Договор № 788, публикувано на 04.01.2016 г.

Затворена
25.02.2010 01.04.2010 17:00:00 01.04.2010 17:00:00 Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строеж: АГРС „Самоков” - реконструкция 110-011 Документация

110-011 Документация

Затворена
24.02.2010 16.03.2010 16:00:00 26.03.2010 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” - втори етап 090-143 Документация

090-143 Документация

Затворена
15.02.2010 22.02.2010 17:00:00 22.02.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве за строеж: КС „Ихтиман” – преустройство на акумулаторно помещение 100-012 Покана

100-012 Покана

Затворена
18.01.2010 01.02.2010 17:00:00 08.02.2010 17:00:00 Доставка на специализирани съдове за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци генерирани от дейността на експлоатационните площадки на "Булгартрансгаз" ЕАД 090-139 Документация

090-139 Документация

Затворена
14.01.2010 25.01.2010 17:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 100-003 Покана

100-003 Покана

Затворена
14.01.2010 22.01.2010 17:00:00 22.01.2010 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 100-006 Покана

100-006 Покана

Затворена
11.01.2010 26.01.2010 00:00:00 05.02.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните с 100-004 покана

Удължаване на срок

100-004 покана

Удължаване на срок

Затворена
08.01.2010 20.01.2010 00:00:00 20.01.2010 17:00:00  Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за следните строежи: 090-167 Покана

tender-369-746.pdf

090-167 Покана

tender-369-746.pdf

Затворена