Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.01.2010 01.02.2010 17:00:00 08.02.2010 17:00:00 Доставка на специализирани съдове за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци генерирани от дейността на експлоатационните площадки на "Булгартрансгаз" ЕАД 090-139 Документация

090-139 Документация

Затворена
14.01.2010 25.01.2010 17:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 100-003 Покана

100-003 Покана

Затворена
14.01.2010 22.01.2010 17:00:00 22.01.2010 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 100-006 Покана

100-006 Покана

Затворена
11.01.2010 26.01.2010 00:00:00 05.02.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните с 100-004 покана

Удължаване на срок

100-004 покана

Удължаване на срок

Затворена
08.01.2010 20.01.2010 00:00:00 20.01.2010 17:00:00  Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за следните строежи: 090-167 Покана

tender-369-746.pdf

090-167 Покана

tender-369-746.pdf

Затворена