Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.12.2010 13.01.2010 00:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

100-032 Документация

Затворена
30.12.2010 13.01.2010 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване  100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Затворена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

100-032 Документация

Затворена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване 100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Затворена
15.12.2010 03.01.2011 17:00:00 10.01.2011 17:00:00 Доставка и монтаж на котли 100-022 Документация

100-022 Документация

Затворена
15.12.2010 29.12.2010 00:00:00 05.01.2011 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход 100-092 Документация

100-092 Документация

Затворена
10.12.2010 28.12.2010 17:00:00 04.01.2011 17:00:00 Извършване на физико-химични анализи на масла, пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 100-091 Документация

100-091 Документация

Затворена