Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.08.2010 03.09.2010 17:00:00 03.09.2010 17:00:00 "Доставка на скенер за оразмеряване и оценка на външни дефекти по тръбопроводи" 100-021 Документация

100-021 Документация

Затворена
25.08.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 Доставка на материали за изолация на газопроводи 100-083  Документация

100-083  Документация

Затворена
10.08.2010 31.08.2010 17:00:00 07.09.2010 17:00:00 Защитни съоръжения към Транзитната система за пренос на природен газ, прилежащи към експлоатационен район “Ихтиман” на “Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Реконструкция на защитно съоръжение на ПК 99 100-007 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-007 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
09.08.2010 20.08.2010 17:00:00 20.08.2010 17:00:00 Обект на поръчката: Изкупуване и последващо оползотворяване на „Оловни акумулаторни батерии” с Код 16 06 01* и “Ni-Cd батерии” с Код 16 06 02* БТГ 24-00-1778 Покана

БТГ 24-00-1778 Покана

Затворена
09.08.2010 10.09.2010 17:00:00 10.09.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор,   Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: ПГХ “Чирен” - Дублиране на разход 100-027 Покана

100-027 Покана

Затворена
09.08.2010 30.08.2010 17:00:00 30.08.2010 17:00:00 Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол: 1. Магистрален газопровод в землището на с.Врачанци, общ.Добрич (подводен 100-024 Покана

100-024 Покана

Затворена
06.08.2010 31.08.2010 17:00:00 31.08.2010 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5,600 и км. 7,200 100-015 Покана

100-015 Покана

Затворена
06.08.2010 18.08.2010 17:00:00 18.08.2010 17:00:00 Укрепване на Магистрален газопровод - юг на км 47,9 и съоръженията към него 100-076 Покана

100-076 Покана

Затворена
06.08.2010 17.08.2010 17:00:00 17.08.2010 17:00:00 ПГХ Чирен – Ремонт на резервоар за кондензат V500 м3 100-075 Покана

Отговор на поставени въпроси

100-075 Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена