Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.09.2010 22.10.2010 17:00:00 29.10.2010 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за „Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 100-044 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-044 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
20.09.2010 30.09.2010 17:00:00 30.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа 100-060 Покана

100-060 Покана

Затворена
20.09.2010 10.11.2010 17:00:00 10.11.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 100-063 Покана

Удължаване на срок

100-063 Покана

Удължаване на срок

Затворена
20.09.2010 28.09.2010 17:00:00 28.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии WatsonLink 2+ и резервни блокове за разширяване на цифровата телеметрична информационна система 100-059 Покана

100-059 Покана

Затворена
17.09.2010 21.09.2010 17:00:00 21.09.2010 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартрансгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите и 100-054 Покана

100-054 Покана

Затворена
17.09.2010 17.09.2010 00:00:00 21.09.2010 17:00:00 Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове и шум 100-056 Покана

100-056 Покана

Затворена
17.09.2010 18.10.2010 17:00:00 25.10.2010 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ  “Чирен” 100-001 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-001 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
02.09.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 "Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)" 100-055 Документация

100-055 Документация

Затворена
02.09.2010 13.09.2010 17:00:00 13.09.2010 17:00:00 "Доставка на сплайсер за заваряване на оптични влакна и комплект инструменти" 100-033 Документация

100-033 Документация

Затворена