Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.01.2012 21.02.2012 17:00:00 28.02.2012 17:00:00 Избор на консултант за изпълнение на дейностите по Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: І-ва обособена позиция:  110-071 Документация

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 04.03.2015 г.

 110-071 Документация

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 04.03.2015 г.

Затворена
26.01.2012 09.02.2012 17:00:00 16.02.2012 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини  120-005 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

120-005 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Затворена