Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.12.2013 03.01.2014 17:00:00 10.01.2014 17:00:00 Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание, следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2 Обособена позиция № 1 - Метрологичен контрол – 130-070 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 06.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 15.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 23.12.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 06.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 05.12.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 09.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 08.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 29.07.2015г.

Информ. за дат. и основ. за освоб. на гаран. за изпълн. на дог. 1669/23.05.2014, публ. на 26.08.2015

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 24.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 30.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 10.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 30.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 23.12.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.01.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.01.2016г.

Информ. за дат. и основ. за освоб. на гаран. за изпълн. на дог. 1670/23.05.2014, публ. на 08.02.2016

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 17.02.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 11.03.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 11.04.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 06.07.2016г.

Частично блокирана
06.12.2013 06.01.2014 17:00:00 27.01.2014 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 130-199 Документация

решение за промяна на срокове

Отваряне и оповестяване на ценови оферти

Затворена
19.11.2013 10.12.2013 17:00:00 17.12.2013 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети за пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-169 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Информация за приключването на договор 1660/22.04.2014г., публикувана на 22.06.2016г.

Затворена
12.11.2013 05.12.2013 17:00:00 15.01.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск 130-186 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публикувана на 22.12.2014 г.

Затворена
04.11.2013 22.06.2024 18:50:59 08.11.2013 11:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: "Възстановяване на земното покритие над транзитен газопровод за Гърция при пресичане на р. Струма при ПК 1203, с. Тополница 130-162 Плащане по Договор № 1583, публикувано на 15.01.2015 г.

Затворена
04.11.2013 21.11.2013 17:00:00 28.11.2013 17:00:00 Доставка на устройства за събиране на данни 130-134 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Инфор. за дат. и основан. за освобож. на гаранцията за изпълнение на договора, публ. на 26.08.2015 г

Затворена
01.11.2013 22.11.2013 17:00:00 29.11.2013 17:00:00 Извършване на газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност на КС “Полски Сеновец” Обособена позиция № 1 - Газифициране на течен азот със специализиран 130-157 Документация

Отваряне на ценови оферти

Блокирана
22.10.2013 20.11.2013 17:00:00 27.11.2013 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и архео 130-143 Документация

Блокирана
17.10.2013 04.11.2013 17:00:00 11.11.2013 17:00:00 Доставка на преносими компютри 130-138 Документация

Отваряне ценови оферти

Затворена
16.10.2013 15.11.2013 17:00:00 25.11.2013 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд и техническа инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” 130-089 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Схема 1 към отговор на въпрос 3

Схема 2 към отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отваряне ценови оферти

Блокирана
16.10.2013 06.11.2013 17:00:00 13.11.2013 17:00:00 Доставка на резервни части за САУ ССС 130-118 Документация

Отваряне на ценoви оферти

Блокирана
11.10.2013 08.11.2013 17:00:00 18.11.2013 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции. 130-161 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 03.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 21.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 29.12.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 27.02.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 27.02.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор № 1622/19.03.2014 г., публикувана на 01.04.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 26.05.2015 г.

Информация за приключен договор № 1623/19.03.2014 г., публикувана на 26.05.2015 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 1629/31.03.2014 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Информация за прекратен договор № 1629/31.03.2014 г., публикувана на 10.05.2016 г.

Затворена
11.10.2013 01.11.2013 17:00:00 08.11.2013 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) 130-136 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отваряне на ценови оферти

Блокирана
04.10.2013 14.10.2013 17:00:00 21.10.2013 17:00:00 Доставка на стоманени тръби, Обособена позиция №1: Доставка на правошевни стоманени тръби с изолация; Обособена позиция №2: Доставка на безшевни стоманени тръби без изолация 130-151 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и осн. за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 23.02.2016 г.

Затворена
16.09.2013 08.10.2013 17:00:00 15.10.2013 17:00:00 Доставка и инсталиране на дискови масиви за съществуващите сървъри 130-137 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
16.09.2013 07.10.2013 17:00:00 17.10.2013 17:00:00 "Доставка на стоманени тръби и фасонни части" в три обособени позиции: Обособена позиция №1 с наименование "Стоманени тръби" Обособена позиция №2 с наименование "Стоманени фасонни части" Обособена позиция №3 с наименование "Дебелостенни тръби" 120-132 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1599

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1598

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1600

Затворена
16.09.2013 18.11.2013 17:00:00 19.11.2013 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС "Провадия" 130-142 Документация

Удължаване на срока

Блокирана
13.09.2013 22.06.2024 18:50:59 22.06.2024 18:50:59 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Решение за откриване на процедурата

Инф-я за датата и основанието за връщане на гаранцията за изп. на договора, публ. на 30.12.2014г.

Затворена
13.09.2013 22.06.2024 18:50:59 22.06.2024 18:50:59 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 с висока стабилност на окисление Решение за откриване на процедурата

Инф-я за датата и основанието за връщане на гаранцията за изп. на договора, публ. на 30.12.2014г.

Затворена
11.09.2013 09.10.2013 17:00:00 16.10.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Строеж: „Оптична кабелна магистрала от Автоматична газорегу 130-120 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор Nо 2115/23.07.2015г., публикуван на 28.07.2015г.

Договор Nо 2114/23.07.2015г., публикуван на 28.07.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публикувано на 30.07.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публикуванa на 30.07.2015г.

Обявление за приключен договор Nо 2115/23.07.2015г., публикувано на 06.08.2018г.

Обявление за приключен договор Nо 2114/23.07.2015г., публикувано на 22.02.2019г.

Затворена
05.09.2013 18.11.2013 17:00:00 28.11.2013 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 130-100 Документация

Удължаване на срока

Отговор на въпрос

Блокирана
28.08.2013 10.10.2013 17:00:00 17.10.2013 17:00:00 ПГХ Чирен- ремонт на вентилационни кули 130-014 Документация

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

Плащане 01 по дог.1690 публикувано на 18.03.2015

Плащане 02 по дог.1690 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1690 публикувано на 08.05.2015

Плащане 04 по дог.1690 публикувано на 15.07.2015

Плащане 05 по дог.1690 публикувано на 02.09.2015

Допълнително споразумение 1 към договор № 1690/02.06.2014г. публикувано на 21.10.2015

Плащане 06 по дог.1690 публикувано на 04.11.2015

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Затворена
27.08.2013 23.09.2013 17:00:00 30.09.2013 17:00:00 ПГХ Чирен - подмяна тръби на открит цикъл на ГМК - проектиране  130-054 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
19.08.2013 16.09.2013 17:00:00 23.09.2013 17:00:00 Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и основни ремонти на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.:          І-ва обособена позиция: Изработване на инвестиционен проект за строеж: КС "Вълчи Дол"- реконструкция н 130-116 Документация

Отваряне на ценови оферти

Затворена
09.08.2013 26.08.2013 17:00:00 02.09.2013 17:00:00 Доставка на компютърна техника 130-122 Документация

Отваряне на ценови оферти

Затворена
07.08.2013 28.08.2013 17:00:00 04.09.2013 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 130-060 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
02.08.2013 03.09.2013 17:00:00 13.09.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Ихтиман” до ВТ при газо-измервателна станция (ГИС) „Дупница” 130-068 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Приключена
02.08.2013 23.08.2013 17:00:00 30.08.2013 17:00:00 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции на Булгартрансгаз ЕАД” за срок от 2 години, разделена на 4 обособени позиции       Обособена позиция № 1 - Абонаментно обслужване на електропроводи, захр 130-020 Документация

Отваряне на ценови оферти

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 24.11.2014г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 02.02.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 14.05.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 27.08.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 25.11.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 15.01.2016 г.

Инф. за приключване на д-р № 1576 от 13.01.2014г., публ. на 20.01.2016 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 02.03.2016 г.

Инф. за приключване на д-ри № 1574, 1575 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 12.03.2016 г.

Инф. за връщане на гаранции по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 12.03.2016 г

Затворена
01.08.2013 04.09.2013 17:00:00 11.09.2013 17:00:00 ПГХ Чирен - подмяна на тръби закрит цикъл на ГМК 130-053 Документация 

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Блокирана
01.08.2013 26.08.2013 17:00:00 04.09.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и съставяне на технически паспорти за модернизацията на компресорни станции към системата за пренос на „ 130-048 Документация

Приключена
01.08.2013 22.06.2024 18:50:59 09.08.2013 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе - Гюргево (Междусистемна газова връзка България - Румъния) 130-128 Плащане по Договор № 1498, публикувано на 30.10.2014 г.

Плащане по Договор № 1498, публикувано на 22.12.2014 г.

Затворена
19.07.2013 09.08.2013 17:00:00 19.08.2013 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705002 от КС “Кардам”  130-126 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършено плащане по договор № 1720/22.07.2014 г., публ. на 18.03.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1720/22.07.2014 г., публ. на 27.04.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1720/22.07.2014 г., публ. на 27.04.2015 г.

Затворена
19.07.2013 19.08.2013 17:00:00 29.08.2013 17:00:00 Доставка на течни горива за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-097 Документация

Отваряне на ценови оферти

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.03.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.03.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 14.05.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 14.05.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.07.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.07.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 18.09.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 18.09.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.11.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.11.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 19.01.2016 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 19.01.2016 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 26.02.2016 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 26.02.2016 г.

Инф. за изпълнението на договор № 1584/01.02.2014 г., публ. на 29.02.2016 г.

Инф. за изпълнението на договор № 1590/04.02.2014 г., публ. на 29.02.2016 г.

Инф. за датата и осн. за връщане на гаранция за изп. на договор 1584/01.02.2014г., пуб.на 11.03.2016

Инф. за датата и осн. за връщане на гаранция за изп. на договор 1590/04.02.2014г., пуб.на 11.03.2016

Частично блокирана
02.07.2013 08.07.2013 17:00:00 17.07.2013 17:00:00 Неотложни ремонтни дейности на транзитен газопровод в участъка от КС Странджа до граница с Р. Турция 130-131 Документация

Затворена
02.07.2013 29.07.2013 17:00:00 05.08.2013 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения на Газопроводно Отклонение за Русе Подобект 1: Очистно съоръжение – пуск на ГО за Русе Подобект 2: Очистно съоръжение – прием на ГО за Русе Отваряне на ценови оферти

130-037 Документация

Допълнителни разяснения

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане 01 по дог.1556 публикувано на 30.10.2014

Плащане 02 по дог.1556 публикувано на 19.12.2014

Плащане 03 по дог.1556 публикувано на 15.01.2015

Плащане 04 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 05 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 06 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 07 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Окончателно плащане 08 по дог.1556 за подобект: Пускова камера, публикувано на 25.03.2015

Окончателно плащане 09 по дог.1556 за подобект: Приемна камера, публикувано на 25.03.2015

Затворена
25.06.2013 22.07.2013 00:00:00 01.08.2013 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции 120-057 Документация

Отговор на въпрос

Блокирана
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково)  Отваряне на ценови оферти

130-105 Документация

Приложение-проектни части

Приложение-Схеми

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

130-105 Документация

Приложение-проектни части

Приложение-Схеми

Отговор на въпрос

Затворена
21.06.2013 08.07.2013 17:00:00 15.07.2013 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници Отваряне на ценови оферти

130-039 Документация

Отваряне на ценови оферти

130-039 Документация

Затворена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Извършване на газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност Обособена позиция № 1 - Газифициране на тече Отваряне на ценови оферти

130-113 Документация

Отваряне на ценови оферти

130-113 Документация

Затворена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Доставка на термосвиваеми ленти (маншети) за покриване на шевове за заварени тръбни съединения Отваряне на ценови оферти

130-110 Документация

Отваряне на ценови оферти

130-110 Документация

Затворена
17.06.2013 22.07.2013 00:00:00 29.07.2013 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск Удължаване на срока

130-008 Документация

Приключена
06.06.2013 28.06.2013 17:00:00 04.07.2013 17:00:00 Доставка, конфигуриране и инсталация на хардуер и софтуер за обновяване на телефонна централа Отваряне на ценови оферти

120-190 Документация

Затворена
31.05.2013 21.06.2013 17:00:00 28.06.2013 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД Отваряне на ценови оферти

130-040 Документация

Затворена
22.05.2013 31.05.2013 17:00:00 07.06.2013 17:00:00 Теренно археологично проучване – издирване на археологични обекти по трасето и в границите на сервитутната зона на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” Отваряне на ценови оферти

130-067 Документация

Затворена
26.04.2013 20.05.2013 17:00:00 27.05.2013 17:00:00 Осигуряване на регламентиран достъп до плажна ивица, обезпечена с плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр.Варна  130-096 Документация

Затворена
21.03.2013 11.04.2013 17:00:00 18.04.2013 17:00:00 Доставка на композитни материали за якостен ремонт Отваряне на ценови оферти

130-058 Документация

Затворена
20.03.2013 10.04.2013 17:00:00 17.04.2013 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол Отваряне на ценови оферти

130-021 Документация

Затворена
15.03.2013 26.04.2013 17:00:00 07.05.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД          Строеж „Оптична кабелна магистрала Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Ботевград” - кранов възел (КВ) „Батулц 120-113 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Блокирана
15.03.2013 04.04.2013 17:00:00 11.04.2013 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни системи в обектите на „Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

130-022 Документация

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 06.10.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 28.11.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 12.12.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 17.03.2015 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 10.06.2015 г.

Инф.за върната гаранция за изпълнение, публикувана на 28.08.2015 г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор № 1438/22.07.2013, публ. на 23.03.2016г

Затворена
15.03.2013 22.06.2024 18:50:59 19.03.2013 15:00:00 Процедура за избор ва контрагент за извършване на замяна на определен обем налични разпределителни квоти по европейската схема за търговия на емисии на въглероден диоксид на "Булгартрансгаз" ЕАД  Покана

Затворена
13.03.2013 15.04.2013 17:00:00 22.04.2013 17:00:00 Проектиране, доставка на компоненти, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД Отваряне на ценови оферти

120-166 Докуметация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане по договор № 1550/10.12.2013г., изпълнено на 20.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор № 1550/10.12.2013г., публ. на 10.11.2015г.

Затворена
13.03.2013 03.04.2013 17:00:00 10.04.2013 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход Отваряне на ценови оферти

130-003 Документация

Затворена
12.03.2013 02.04.2013 17:00:00 09.04.2013 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-025 Документация

Блокирана
12.03.2013 08.04.2013 17:00:00 15.04.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз” ЕАД към системите за пренос и съхранение на природен газ, както следва: Отваряне на ценови оферти

130-026 Документация

Плащане 01 по дог.1427 за строеж 5 публикувано на 18.03.2015

Плащане 02 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 03.07.2015

Плащане 04 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 20.10.2015

Информация за приключен договор №1427 публикувана на 14.03.2017

Затворена
05.03.2013 26.03.2013 17:00:00 02.04.2013 17:00:00 Услуга по газификация на течен азот със специализирана установка при изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност  Отваряне на ценови оферти

130-035 Документация

Затворена
04.03.2013 04.05.2013 17:00:00 15.04.2013 17:00:00 Доставка на резервни части за двигател тип НК и нагнетател тип НЦВ Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

130-011 Документация

Затворена
28.02.2013 08.03.2013 17:00:00 15.03.2013 17:00:00 Доставка на стоманени тръби Отваряне на ценови оферти

130-041 Документация

Затворена
28.02.2013 18.03.2013 17:00:00 25.03.2013 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модули за наблюдение на оптични влакна  Отваряне на ценови оферти

120-036 Документация

Затворена
22.02.2013 18.03.2013 17:00:00 25.03.2013 17:00:00 Доставка на течен технически азот  Отваряне на ценови оферти

130-034 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
22.02.2013 15.03.2013 17:00:00 22.03.2013 17:00:00 Разработване и въвеждане на входно-изходна тарифна система на мрежите за пренос и за транзитен пренос на природен газ, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. Разработване на тарифна структура за дейността съхранение на п Отваряне на ценови оферти

130-029 Документация

Инф. за върната гаранция за изпълнение по договор № 1397 от 03.06.2013г., публ. на 01.12.2014г.

Затворена
20.02.2013 22.06.2024 18:50:59 27.02.2013 17:00:00 Упражняване на авторски надзор на обект "Междусистемна газова връзка България-Румъния", подобекти "ГИС Русе-изток" и "Преносен газопровод от ГИС Русе-изток до преход през р. Дунав" 130-018 Плащане по Договор № 1319, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за приключване на договор публикувана на 11.12.2015 г.

Затворена
19.02.2013 12.03.2013 17:00:00 19.03.2013 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми Отваряне ценови оферти

130-017 Документация

Инф. за върната гаранция за изпълнение на д-ра, публ. на 27.11.2015г.

Затворена
05.02.2013 08.03.2013 00:00:00 18.03.2013 17:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”. Удължаване на срока

120-139 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на Въпрос 3.1

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Блокирана
04.02.2013 21.02.2013 17:00:00 28.02.2013 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конпресор за въздух и системи за управление Отваряне на ценови оферти

130-004 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
23.01.2013 18.02.2013 17:00:00 19.03.2012 17:00:00 Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и основни ремонти на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.:             І-ва обособена позиция: Изработване на инвестиционен проект за строеж: КС "Вълчи дол Отваряне на ценови оферти

120-108 Документация

Отговор на въпроси

Затворена
23.01.2013 11.02.2013 17:00:00 18.02.2013 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства Отваряне на ценови оферти

120-071 Документация

Затворена
18.01.2013 08.02.2013 17:00:00 15.02.2013 17:00:00 Пълни спасителни археологически проучвания на площадка, предвидена за кранов възел и очистно съоръжение към обект “Преносен газопровод от ГИС Русе – изток до преход през р. Дунав”, продължение на Теренните арх 130-007 Документация

Блокирана
14.01.2013 11.03.2013 17:00:00 21.03.2013 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски №35125339901007 и НК-12СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

130-002 Документация

Информация за извършено плащане по договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 05.02.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 10.03.2015г.

Информация за изпълнението на договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 16.03.2015г.

Затворена
04.01.2013 30.01.2013 17:00:00 06.02.2013 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония Първа обособена позиция: Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърци Отваряне на ценови оферти

130-005 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 04.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по Договор № 1410, публикувано на 10.02.2016 г.

Затворена