Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.01.2013 18.02.2013 17:00:00 19.03.2012 17:00:00 Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и основни ремонти на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.:             І-ва обособена позиция: Изработване на инвестиционен проект за строеж: КС "Вълчи дол Отваряне на ценови оферти

120-108 Документация

Отговор на въпроси

Затворена
23.01.2013 11.02.2013 17:00:00 18.02.2013 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства Отваряне на ценови оферти

120-071 Документация

Затворена
18.01.2013 08.02.2013 17:00:00 15.02.2013 17:00:00 Пълни спасителни археологически проучвания на площадка, предвидена за кранов възел и очистно съоръжение към обект “Преносен газопровод от ГИС Русе – изток до преход през р. Дунав”, продължение на Теренните арх 130-007 Документация

Блокирана
14.01.2013 11.03.2013 17:00:00 21.03.2013 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски №35125339901007 и НК-12СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

130-002 Документация

Информация за извършено плащане по договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 05.02.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 10.03.2015г.

Информация за изпълнението на договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 16.03.2015г.

Затворена
04.01.2013 30.01.2013 17:00:00 06.02.2013 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония Първа обособена позиция: Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърци Отваряне на ценови оферти

130-005 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 04.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по Договор № 1410, публикувано на 10.02.2016 г.

Затворена