Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.10.2013 20.11.2013 17:00:00 27.11.2013 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и архео 130-143 Документация

Блокирана
17.10.2013 04.11.2013 17:00:00 11.11.2013 17:00:00 Доставка на преносими компютри 130-138 Документация

Отваряне ценови оферти

Затворена
16.10.2013 15.11.2013 17:00:00 25.11.2013 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд и техническа инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” 130-089 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Схема 1 към отговор на въпрос 3

Схема 2 към отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отваряне ценови оферти

Блокирана
16.10.2013 06.11.2013 17:00:00 13.11.2013 17:00:00 Доставка на резервни части за САУ ССС 130-118 Документация

Отваряне на ценoви оферти

Блокирана
11.10.2013 01.11.2013 17:00:00 08.11.2013 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) 130-136 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отваряне на ценови оферти

Блокирана
11.10.2013 08.11.2013 17:00:00 18.11.2013 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции. 130-161 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 03.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 21.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 29.12.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 27.02.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 27.02.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор № 1622/19.03.2014 г., публикувана на 01.04.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 26.05.2015 г.

Информация за приключен договор № 1623/19.03.2014 г., публикувана на 26.05.2015 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 1629/31.03.2014 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Информация за прекратен договор № 1629/31.03.2014 г., публикувана на 10.05.2016 г.

Затворена
04.10.2013 14.10.2013 17:00:00 21.10.2013 17:00:00 Доставка на стоманени тръби, Обособена позиция №1: Доставка на правошевни стоманени тръби с изолация; Обособена позиция №2: Доставка на безшевни стоманени тръби без изолация 130-151 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и осн. за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 23.02.2016 г.

Затворена