Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.12.2013 03.01.2014 17:00:00 10.01.2014 17:00:00 Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание, следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2 Обособена позиция № 1 - Метрологичен контрол – 130-070 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 06.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 15.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 23.12.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 06.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 05.12.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 09.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 08.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 29.07.2015г.

Информ. за дат. и основ. за освоб. на гаран. за изпълн. на дог. 1669/23.05.2014, публ. на 26.08.2015

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 24.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 30.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 10.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 30.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 23.12.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.01.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.01.2016г.

Информ. за дат. и основ. за освоб. на гаран. за изпълн. на дог. 1670/23.05.2014, публ. на 08.02.2016

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 17.02.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 11.03.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 11.04.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 06.07.2016г.

Частично блокирана
06.12.2013 06.01.2014 17:00:00 27.01.2014 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 130-199 Документация

решение за промяна на срокове

Отваряне и оповестяване на ценови оферти

Затворена