Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.03.2013 11.04.2013 17:00:00 18.04.2013 17:00:00 Доставка на композитни материали за якостен ремонт Отваряне на ценови оферти

130-058 Документация

Затворена
20.03.2013 10.04.2013 17:00:00 17.04.2013 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол Отваряне на ценови оферти

130-021 Документация

Затворена
15.03.2013 26.04.2013 17:00:00 07.05.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД          Строеж „Оптична кабелна магистрала Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Ботевград” - кранов възел (КВ) „Батулц 120-113 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Блокирана
15.03.2013 20.04.2024 15:43:17 19.03.2013 15:00:00 Процедура за избор ва контрагент за извършване на замяна на определен обем налични разпределителни квоти по европейската схема за търговия на емисии на въглероден диоксид на "Булгартрансгаз" ЕАД  Покана

Затворена
15.03.2013 04.04.2013 17:00:00 11.04.2013 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни системи в обектите на „Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

130-022 Документация

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 06.10.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 28.11.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 12.12.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 17.03.2015 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 10.06.2015 г.

Инф.за върната гаранция за изпълнение, публикувана на 28.08.2015 г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор № 1438/22.07.2013, публ. на 23.03.2016г

Затворена
13.03.2013 15.04.2013 17:00:00 22.04.2013 17:00:00 Проектиране, доставка на компоненти, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД Отваряне на ценови оферти

120-166 Докуметация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане по договор № 1550/10.12.2013г., изпълнено на 20.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор № 1550/10.12.2013г., публ. на 10.11.2015г.

Затворена
13.03.2013 03.04.2013 17:00:00 10.04.2013 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход Отваряне на ценови оферти

130-003 Документация

Затворена
12.03.2013 02.04.2013 17:00:00 09.04.2013 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-025 Документация

Блокирана
12.03.2013 08.04.2013 17:00:00 15.04.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз” ЕАД към системите за пренос и съхранение на природен газ, както следва: Отваряне на ценови оферти

130-026 Документация

Плащане 01 по дог.1427 за строеж 5 публикувано на 18.03.2015

Плащане 02 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 03.07.2015

Плащане 04 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 20.10.2015

Информация за приключен договор №1427 публикувана на 14.03.2017

Затворена
05.03.2013 26.03.2013 17:00:00 02.04.2013 17:00:00 Услуга по газификация на течен азот със специализирана установка при изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност  Отваряне на ценови оферти

130-035 Документация

Затворена
04.03.2013 04.05.2013 17:00:00 15.04.2013 17:00:00 Доставка на резервни части за двигател тип НК и нагнетател тип НЦВ Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

130-011 Документация

Затворена