Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.08.2013 10.10.2013 17:00:00 17.10.2013 17:00:00 ПГХ Чирен- ремонт на вентилационни кули 130-014 Документация

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

Плащане 01 по дог.1690 публикувано на 18.03.2015

Плащане 02 по дог.1690 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1690 публикувано на 08.05.2015

Плащане 04 по дог.1690 публикувано на 15.07.2015

Плащане 05 по дог.1690 публикувано на 02.09.2015

Допълнително споразумение 1 към договор № 1690/02.06.2014г. публикувано на 21.10.2015

Плащане 06 по дог.1690 публикувано на 04.11.2015

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Затворена
27.08.2013 23.09.2013 17:00:00 30.09.2013 17:00:00 ПГХ Чирен - подмяна тръби на открит цикъл на ГМК - проектиране  130-054 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
19.08.2013 16.09.2013 17:00:00 23.09.2013 17:00:00 Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и основни ремонти на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.:          І-ва обособена позиция: Изработване на инвестиционен проект за строеж: КС "Вълчи Дол"- реконструкция н 130-116 Документация

Отваряне на ценови оферти

Затворена
09.08.2013 26.08.2013 17:00:00 02.09.2013 17:00:00 Доставка на компютърна техника 130-122 Документация

Отваряне на ценови оферти

Затворена
07.08.2013 28.08.2013 17:00:00 04.09.2013 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 130-060 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
02.08.2013 03.09.2013 17:00:00 13.09.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Ихтиман” до ВТ при газо-измервателна станция (ГИС) „Дупница” 130-068 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Приключена
02.08.2013 23.08.2013 17:00:00 30.08.2013 17:00:00 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции на Булгартрансгаз ЕАД” за срок от 2 години, разделена на 4 обособени позиции       Обособена позиция № 1 - Абонаментно обслужване на електропроводи, захр 130-020 Документация

Отваряне на ценови оферти

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 24.11.2014г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 02.02.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 14.05.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 27.08.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 25.11.2015 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 15.01.2016 г.

Инф. за приключване на д-р № 1576 от 13.01.2014г., публ. на 20.01.2016 г.

Инф. за плащания по д-ри № 1574, 1575 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 02.03.2016 г.

Инф. за приключване на д-ри № 1574, 1575 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 12.03.2016 г.

Инф. за връщане на гаранции по д-ри № 1574, 1575, 1576 и 1577 от 13.01.2014г., публ. на 12.03.2016 г

Затворена
01.08.2013 04.09.2013 17:00:00 11.09.2013 17:00:00 ПГХ Чирен - подмяна на тръби закрит цикъл на ГМК 130-053 Документация 

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Блокирана
01.08.2013 26.08.2013 17:00:00 04.09.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и съставяне на технически паспорти за модернизацията на компресорни станции към системата за пренос на „ 130-048 Документация

Приключена
01.08.2013 26.05.2024 12:07:44 09.08.2013 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе - Гюргево (Междусистемна газова връзка България - Румъния) 130-128 Плащане по Договор № 1498, публикувано на 30.10.2014 г.

Плащане по Договор № 1498, публикувано на 22.12.2014 г.

Затворена