Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.09.2013 07.10.2013 17:00:00 17.10.2013 17:00:00 "Доставка на стоманени тръби и фасонни части" в три обособени позиции: Обособена позиция №1 с наименование "Стоманени тръби" Обособена позиция №2 с наименование "Стоманени фасонни части" Обособена позиция №3 с наименование "Дебелостенни тръби" 120-132 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1599

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1598

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1600

Затворена
16.09.2013 08.10.2013 17:00:00 15.10.2013 17:00:00 Доставка и инсталиране на дискови масиви за съществуващите сървъри 130-137 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
16.09.2013 18.11.2013 17:00:00 19.11.2013 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС "Провадия" 130-142 Документация

Удължаване на срока

Блокирана
13.09.2013 26.05.2024 21:17:24 26.05.2024 21:17:24 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 с висока стабилност на окисление Решение за откриване на процедурата

Инф-я за датата и основанието за връщане на гаранцията за изп. на договора, публ. на 30.12.2014г.

Затворена
13.09.2013 26.05.2024 21:17:24 26.05.2024 21:17:24 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Решение за откриване на процедурата

Инф-я за датата и основанието за връщане на гаранцията за изп. на договора, публ. на 30.12.2014г.

Затворена
11.09.2013 09.10.2013 17:00:00 16.10.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Строеж: „Оптична кабелна магистрала от Автоматична газорегу 130-120 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор Nо 2115/23.07.2015г., публикуван на 28.07.2015г.

Договор Nо 2114/23.07.2015г., публикуван на 28.07.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публикувано на 30.07.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публикуванa на 30.07.2015г.

Обявление за приключен договор Nо 2115/23.07.2015г., публикувано на 06.08.2018г.

Обявление за приключен договор Nо 2114/23.07.2015г., публикувано на 22.02.2019г.

Затворена
05.09.2013 18.11.2013 17:00:00 28.11.2013 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 130-100 Документация

Удължаване на срока

Отговор на въпрос

Блокирана