Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.12.2014 26.01.2015 17:00:00 26.01.2015 17:00:00 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 kV с координатор на балансираща група 140-113 Документация за участие

Протокол № 1 от 06.02.2015 г. от работата на комисията, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от З

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 26.02.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 17.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 17.03.2015 г.

Договор № 1995 от 08.05.2015 г., публикуван на 08.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедура

Информация за плащания по договор № 1995 от 08.05.2015 г., актуализирана на 26.08.2015 г.

Затворена
10.12.2014 05.01.2015 17:00:00 05.01.2015 17:00:00 “Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и архе 140-052 Документация - 1-ва част

140-052 Документация - 2-ра част

140-052-Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

140-052-Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 15.05.2015г.

Блокирана
10.12.2014 14.01.2015 17:00:00 14.01.2015 17:00:00 Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар Документация 140-147

Протокол № 1 от 26.01.2015г. от работата на комисията, съставен на основание чл.68,ал.7 и 8 от ЗОП

Отваряне на ценова оферта

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 19.02.2015 г.

Решение за класиране, публ. на 19.02.2015 г.

Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 17.04.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 22.04.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 12.09.2015г.

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 21.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1945/19.03.2015г.,публ. на 29.12.2015г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 15.01.2016 г.

Затворена
11.11.2014 26.01.2015 17:00:00 26.01.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични изследвания в сондажи под налягане и вземане и анализ на проби на пластови флуиди от наблюдателни сондажи на ПГХ Чирен 140-100 Документация

Разяснение по документацията за участие

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 29.12.2014 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.02.2015 г.

Блокирана
28.10.2014 26.05.2024 20:07:14 01.12.2014 17:00:00 „Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево при ПК 175+34” 140-061 Решение за откриване на процедура

Решение за промяна

Протоколи № 1

Доклад за работата на Комисията

Решение за отстраняване на участниците и прекратяване на процедурата

Блокирана
06.10.2014 26.05.2024 20:07:14 26.05.2024 20:07:14 Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/. 140-130 Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 733/05.11.2014 г. (БТГ № 1803/05.11.2014 г.). Публикуван на 01.12.2014 г.

Информация за изпълнението на договор. Публикувана на 29.01.2015г.

Информация за извършено плащане по договора. Публикувана на 29.01.2015г.

Затворена
26.09.2014 17.10.2014 17:00:00 24.10.2014 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) Документация 140-097

Разяснение по документацията за участие

Отваряне на ценови оферти

Решение за класиране на участниците и протоколи от работата на комисията, публикувани на 05.01.15г.

Договор 1917/25.02.2015г.,публикуван на 10.03.2015г.

Информация за плащане по договор №1917/25.02.2015, публикувана на 12.05.2015 г.

Информация за изпълнен договор 1917/ 25.02.2015,публикувана на 29.05.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциа за изпълнение по дог.1917/25.02.2015, публ.на 02.07.15г.

Затворена
23.09.2014 26.05.2024 20:07:14 28.10.2014 17:00:00 „Преустройство на съществуващи технологични връзки П1- П2 и П3 - П4 при КС Кардам 1“ Решение за определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията, публикуван на 19.01.2015 г.

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 2

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 3

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 28.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 17.08.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 10.09.2015г.

Допълнително споразумение №1 към Договор № 1909, публикувано на 15.09.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 29.10.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 24.11.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1909/19.02.2015 г., публикувана на 28.12.2016 г.

Затворена
03.09.2014 26.05.2024 20:07:14 30.09.2014 17:00:00 „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на Магистрален газопровод Ду 1000 и ремонтно-възстановителни работи на подводни преходи на Магистрален газопровод Ду1000 и на транзитни газопроводи Т-1 Ду1200, Т - 2 /лупинг/ Ду1200 при река Добричка в землището 140-076 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Доклад за работата на Комисията

Протоколи

Договор № 1929./04.03.2015 г., публикуван на 26.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1929, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1929, публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1929/04.03.2015 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Затворена
03.09.2014 26.05.2024 20:07:14 12.09.2014 10:00:00 Дейности във връзка с извършване на пневматично изпитание на якост и плътност на газопроводен участък от КС “Странджа” до граница с Р. Турция Доклад от работата на комисията и приложение към него

Решение за избор на изпълнител

Договор № 1845 от 10.12.2014 г., публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане 01 по дог.1845 публикувано на 16.01.2015

Информация за приключен договор публикувана на 11.12.2015 г.

Затворена
02.09.2014 23.09.2014 17:00:00 30.09.2014 17:00:00 Профилактика и подмяна на елементи от eксплоатационния лифт на Сондаж Р-15 140-104 Документация

Oтваряне на ценовите оферти

Блокирана
29.08.2014 03.10.2014 17:00:00 10.10.2014 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 140-069 Документация

Разяснение по документацията за участие

Решение за промяна

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценова оферта на участника "Топлик" ЕООД, след упражнен контрол по чл.36а от ЗОП

Решение за класиране на участницте и протокол от работа на комисията

Договор 1913 от 23.02.2015г., публикуван на 16.03.2015г.

Договор 1914 от 23.02.2015г., публикуван на 16.03.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публикувана на 20.03.2015г.

Информация за извършени плащания по Договор 1913 от 23.02.2015г., публикувана на 03.04.2015г.

Информация за изпълнение на договор 1913 от 23.02.2015г., публикувана на 07.04.2015г.

Информация за извършени плащания по Договор 1914 от 23.02.2015г., публикувана на 07.05.2015г.

Информация за изпълнение на договор 1914 от 23.02.2015г., публикувана на 18.05.2015г.

Затворена
28.08.2014 16.09.2014 17:00:00 23.09.2014 17:00:00 Доставка на консумативи за метални очистни бутала и полиуретаново (меко) бутало 140-103 Документация

Блокирана
25.08.2014 15.01.2015 17:00:00 15.01.2015 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на 3 броя сондажи – Р-6, Р-19 и Е-28 140-058 Документация

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 29.09.2014 г.

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 05.11.2014 г.

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 17.12.2014 г.

Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 20.01.2015

Блокирана
20.08.2014 28.10.2014 17:00:00 07.11.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705004 от КС “Кардам-2” 140-057 Документация

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване, публ. на 23.12.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 22.01.2015 г.

Блокирана
20.08.2014 19.09.2014 17:00:00 29.09.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели НК-14СТ и НК-12СТ 140-047 Документация

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 28.11.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 08.01.2015 г

Блокирана
18.08.2014 08.09.2014 17:00:00 15.09.2014 17:00:00 Следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) 140-080 Документация

Отваряне на ценови оферти

Решение за класиране на участника и протокол от работа на комисията, публикувани на 03.11.2014 г.

Договор № 1842/ 02.12.2014 г., публикуван на 17.12.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 26.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 23.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 30.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 30.10.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 12.01.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 01.03.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 11.04.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 06.07.2016г.

Затворена
18.08.2014 19.09.2014 17:00:00 29.09.2014 17:00:00 Доставка на газова арматура Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

130-135 Документацията е публично достъпна от 18.08.2014 до 17:00 часа на 19.09.2014 г.

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедура

Договор № 1910 от 19.02.2015 г., публикуван на 11.03.2015 г.

Затворена
30.06.2014 01.08.2014 17:00:00 08.08.2014 17:00:00 Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно базирана централизирана система за управление на документооборот” 140-013 Документация

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документация за участие

Отваряне на оферти за участие на 12.08.2014 г. от 14.00ч.

Отваряне на ценови оферти

Договор № 2047 от 08.06.2015 г., публикуван на 16.06.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 29.10.2015 г.

Затворена
30.06.2014 17.07.2014 17:00:00 24.07.2014 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 140-055 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публ. на 10.11.2014 г.

Блокирана
30.06.2014 26.05.2024 20:07:14 15.09.2014 17:00:00 „Проектиране и изграждане на навес за автопарк в КС „Ихтиман” и в КС „Петрич” 140-007 Договор за обществена поръчка

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 19.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 29.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 16.03.2016 год.

Обявление за приключване на договор №1797/28.10.2014 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 20:07:14 26.05.2024 20:07:14 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "ГРС "Бургас" - измервателна линия за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД" Плащане 01 по дог.1755 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1755 публикувано на 15.01.2015

Плащане 03 по дог.1755 публикувано на 15.01.2015

Плащане 04 по дог.1755 публикувано на 18.03.2015

Плащане 05 по дог.1755 публикувано на 18.03.2015

Плащане 06 по дог.1755 публикувано на 03.07.2015

Плащане 07 по дог.1755 публикувано на 03.07.2015

Плащане 08 по дог.1755 публикувано на 03.07.2015

Плащане 09 по дог.1755 публикувано на 15.07.2015

Плащане 10 по дог.1755 публикувано на 30.07.2015

Плащане 11 по дог.1755 публикувано на 24.09.2015

Плащане 12 по дог.1755 публикувано на 05.10.2015

Плащане 13 по дог.1755 публикувано на 05.10.2015

Плащане 14 по дог.1755 публикувано на 20.10.2015

Плащане 15 по дог.1755 публикувано на 20.10.2015

Плащане 16 по дог.1755 публикувано на 20.10.2015

Плащане 17 по дог.1755 публикувано на 26.11.2015

Плащане 18 и върната гаранция по дог.1755 публикувано на 28.12.2015

Обявление за приключване на договор №1755/01.09.2014 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 20:07:14 07.07.2014 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект : "Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод №2 за Турция, Гърция и Македония - лупинг от КС "Кардам" до с. Одринци Плащане по Договор № 1771, публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1771, публикувано на 16.04.2015 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 20:07:14 26.05.2024 20:07:14 Доставка и разтоварване на 60 тона свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Решение за откриване на процедура

Инф. за извършено плащане по договора, публ. на 26.11.2014 г.

Информация за върната гаранция за изпълнение на договора, публ. на 08.10.2015 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 20:07:14 26.05.2024 20:07:14 Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД Решение за откриване на процедура

Инф. за изв. плащания за периодични доставки по договора, публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 19.01.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 19.03.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 13.05.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 27.08.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 19.01.2016 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 15.05.2016 г.

Информация за изпълнението на договора, публ. на 16.09.2016 г.

Затворена
30.06.2014 14.07.2014 17:00:00 21.07.2014 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК) 140-072 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1805 от 10.11.2014 г., публикуван на 08.12.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 08.12.2014 г.

Информация за приключване на договора, публикувана на 19.12.2014 г.

Затворена
30.06.2014 11.08.2014 17:00:00 18.08.2014 17:00:00 “Доставка на резервни части за ГТКА ТНМ”, разпределена в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компенсатор входен въздушен тракт на газова турбина ТНМ1304-11 и компенсатор за отвеждане на димните газове на газова турб 140-091 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1880 от 19.01.2015 г.

Договор № 1881 от 19.01.2015 г.

Договор № 1931 от 09.03.2015 г.

Информация за извършени плащания и за приключване на договорите по трите обособени позиции

Частично блокирана
30.06.2014 21.07.2014 17:00:00 28.07.2014 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П Документация 140-093

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1820 от 20.11.2014 г., публикуван на 13.12.2014 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1820 от 20.11.2014 г., публ. на 29.04.2015 г.

Информация за изпълнението на Договор № 1820 от 20.11.2014 г., публ. на 12.05.2015 г.

Затворена
25.06.2014 28.07.2014 17:00:00 04.08.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция: Ремонт на прехода на МГ, транзитните газопроводи Т 140-096 Документация за участие

Отговор на поставен въпрос

Отваряне и оповестяване на ценови предложения

Договор за възлагане на обществена поръчка - I-ва обособена позиция

Плащане 01 по дог.1773 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1773 публикувано на 15.01.2015

Плащане 03 по дог.1773 публикувано на 21.04.2015

Плащане 04 по дог.1773 публикувано на 21.04.2015

Плащане 05 по дог.1773 публикувано на 21.04.2015

Договор за възлагане на обществена поръчка - IV-та обособена позиция

Плащане 06 по дог.1773 публикувано на 08.06.2015

Плащане 07 по дог.1773 публикувано на 30.07.2015

Договор за възлагане на обществена поръчка - II-ра обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - III-та обособена позиция

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане 08 по дог.1773 публикувано на 05.10.2015

Плащане 09 по дог.1773 публикувано на 05.10.2015

Плащане 10 по дог.1773 публикувано на 05.10.2015

Плащане по Договор № 1814, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане 11 по дог.1773 публикувано на 26.11.2015

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Плащане 12 по дог.1773 публикувано на 28.12.2015

Плащане по Договор № 1991, публикувано на 16.03.2016г.

Обявление за приключен договор по І-ва обособена позиция, публикувано на 04.08.2016 г.

Обявление за приключване надоговор №1991/30.04.2015 г.

Обявление за приключен договор №2138/07.08.2015 г.

Обявление за приключен договор №2137/07.08.2015 г.

Затворена
25.06.2014 15.07.2014 17:00:00 22.07.2014 17:00:00 Доставка на нови, нерециклирани тонери и мастилници за принтери, факс-апарати и копирни машини. 140-084 Документация

Отговор на поставен въпрос

Блокирана
13.05.2014 03.06.2014 17:00:00 10.06.2014 17:00:00 Доставка на перилни препарати, почистващи препарати, препарати за ароматизиране, домакински материали и консумативи 140-066 Документацията е публично достъпна от 13.05.2014 до 17:00 часа на 03.06.2014г.

Отваряне на ценови оферти на 25.06.2014 г. от 11.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за дата,основание и размера на всяко извършено плащане по договора-обновена на 03.12.2015

Информация за изпълнен договор, публикувана на 04.12.2015г.

Затворена
13.05.2014 30.05.2014 17:00:00 06.06.2014 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол, разпределена в 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Извършване на безразрушителен контрол за североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“; Обособена позиция № 2 - Извършване на безразрушите 140-026 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти на 17.07.2014 г. в 14.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Договор № 1790/20.10.2014 г., обособена позиция № 1, публ. на 19.11.2014 г.

Договор № 1791/20.10.2014 г., обособена позиция № 3, публ. на 19.11.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1759, №1790 и №1791, публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790, публ. на 23.12.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, публ. на 15.01.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1759 и №1790, публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 09.04.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1759 и № 1790 публ. на 14.05.2015 г.

Информация за изв. плащания по договори № 1758 и № 1790, публ. на 22.06.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1790 и № 1791 публ. на 16.07.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 21.08.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758 и № 1759, публ. на 01.10.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1790 и № 1791 публ. на 12.10.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1759 и № 1791 публ. на 05.11.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 23.12.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1791 публ. на 09.02.20165 г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1791 публ. на 29.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 1790/ 20.10.14г.,публ. на 22.06.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1758/ 03.09.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1759/ 03.09.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1791/ 20.10.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Затворена
08.05.2014 10.06.2014 17:00:00 17.06.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция: Строеж: „Преносни газопроводи 140-039 Документация

Разяснение по документация за участие

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Договор № 1813/11.11.2014 г. по II-ра обособена позиция, публ.на 11.11.2014г.

Договор № 2076/26.06.2015г. по I-ва обос.позиция и прилож.към него - Първа част,публ.на 26.06.2015г

Приложения към договор № 2076/26.06.2015г. - Втора част, публ.на 26.06.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публ.на 08.07.2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка, №2076/ 26.06.2015г., публ.на 22.05.2017г.

Обявление за изпълнен договор №1813, публикувано на 08.08.2018 г.

Затворена
30.04.2014 19.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 Доставка на якостни ремонтни комплекти от композитни материали 140-030 Документация

Отваряне на ценови оферти на 07.07.2014 г. в 14.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Затворена
30.04.2014 08.05.2014 17:00:00 15.05.2014 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 720 (28”), от ОС Пиперево – ОС 140-059 Документацията е публично достъпна от 30.04.2014 до 17 ч. на 08.05.2014 г.

Отваряне на ценови оферти на 27.05.2014 г. от 10.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за плащане по договор № 1706/20.06.2014г., публикувано на 21.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1706/20.06.2014г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор № 1706/20.06.2014г., публикувана на 01.04.2015г.

Затворена
25.04.2014 16.05.2014 17:00:00 23.05.2014 17:00:00 Осигуряване на плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Чайка”, местност-1, гр.Варна 140-041 Документацията е публично достъпна от 25.04.2014 до 17:00 часа на 16.05.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

Затворена
16.04.2014 16.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 „Доставка на автомобили за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус със задвижване 4х4; 130-187 Документация

Отговор на въпрос 1

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освоб. на гаранциите за участие на уч-те, публ. на 21.10.2014г

Договор № 1781 от 09.10.2014г. по обособена позиция №1, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1775 от 01.10.2014 г. по обособена позиция №2, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1776 от 01.10.2014 г. обособена позиция №3, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1777 от 01.10.2014 г. обособена позиция №4, публикуван на 21.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1776, 1777 и 1781, публ. на 29.10.2014г.

Инф. за приключване на договори № 1776 и 1777, публ. на 29.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1775 и 1781, публ. на 02.02.2015г.

Инф. за приключване на договори № 1775 и 1781, публ. на 02.02.2015г.

Затворена
16.04.2014 19.05.2014 17:00:00 29.05.2014 17:00:00 Доставка на строителна и специализирана тежкотоварна техника за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Доставка на колесни багер–товарачи 4х4, прикачен роторен снегорин 130-165 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Промяна на дата за отваряне на оферти

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освоб. на гаранциите за участие на уч-те, публ. на 22.10.2014г

Договор № 1785 от 13.10.2014г. по обособена позиция №1, публикуван на 27.10.2014г.

Договор № 1788 от 15.10.2014г. по обособена позиция №2, публикуван на 27.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1785 от 13.10.2014г., публ. на 29.10.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1785 от 13.10.2014г., публ. на 29.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1788 от 15.10.2014г., публ. на 14.05.2015г.

Инф. за приключване на договор № 1788 от 15.10.2014г., публ. на 14.05.2015г.

Частично блокирана
14.04.2014 19.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Диспечерско управление, хидравлична симулация и математически изчисления на техническия капацитет на всички входни и изходни точки на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-191 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Блокирана
28.03.2014 26.05.2024 20:07:14 03.04.2014 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: “Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от с. Рупча до КС “Лозенец”: Подобект 1:Пускова камера на Очистно съоръжение в с. Рупч Плащане по Договор № 1672, публикувано на 10.02.2016 г.

Затворена
18.03.2014 20.05.2014 17:00:00 30.05.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод (ГТП) АИ-336-2-8, със заводски № 70833843081627 130-023 Документация

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти в 14:00 ч. на 08.07.2014 г. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за извършено плащане по договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 05.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 01.10.2015 г.

Затворена
07.03.2014 13.05.2014 17:00:00 23.05.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод /ГТП/ Д336-2Т зав. № 70833831061405 130-163 Документация

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти в 10:00 ч. на 09.07.2014 г. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 05.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 06.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 14.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 01.10.2015 г.

Затворена
07.03.2014 07.04.2014 17:00:00 17.04.2014 17:00:00 Обследване на сградите на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и съставяне на технически паспорт 130-174 Документация

писмо

отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
28.02.2014 21.03.2014 17:00:00 28.03.2014 17:00:00 Доставка на изолационни материали 140-001 Документация

Отваряне на ценови оферти

Затворена
28.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 “Доставка на разходомери за газ и резервни части за разходомери за газ”, разделена на 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на ултразвукови разходомери за газ; Обособена позиция № 2 – Доставка на турбинни разходомери за газ; Обособена 140-020 Документация

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Инф. за изв. плащания по договор № 1692 от 05.06.2014г., публ. на 01.12.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1693 от 05.06.2014г., публ. на 06.11.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1692 от 05.06.2014г., публ. на 02.12.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1693 от 05.06.2014г., публ. на 06.11.2014г.

Частично блокирана
18.02.2014 26.02.2014 17:00:00 05.03.2014 17:00:00 Доставка на лицензи за софтуер 130-188 Документация

отваряне на ценови оферти

Затворена
17.02.2014 10.03.2014 17:00:00 17.03.2014 17:00:00 „Доставка на резервни части за САУ ССС” 140-032 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1711/25

Затворена
12.02.2014 05.03.2014 17:00:00 12.03.2014 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини 140-015 Документация

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

Затворена
12.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция Строеж: „Преносни газопроводи 140-012 Документация

Блокирана
12.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 „Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П” 140-028 Документация

Отваряне на ценови оферти

Блокирана
13.01.2014 14.02.2014 17:00:00 24.02.2014 17:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”. 130-172 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1843/04.12.2014 г., публикуван на 19.12.2014 г.

Приложения № 1, 2 и 3 към Договор № 1843, публикувани на 19.12.2014 г.

Приложения № 4 и 5 към Договор № 1843, публикувани на 19.12.2014 г.

Приложения № 6 и 7 към Договор № 1843, публикувани на 19.12.2014 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие, публикувана на 07.01.201

Информация за извършено плащане по Договор № 1843/04.12.2014 г., публикувана на 07.01.2015 г.

Плащане 01 по дог.1843 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1843 публикувано на 26.11.2015

Плащане 03 по дог.1843 публикувано на 08.04.2016

Затворена
13.01.2014 03.02.2014 17:00:00 10.02.2014 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-193 Документация

Отваряне на ценови оферти

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 14.11.2014г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 01.12.2014г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 06.01.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 02.02.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 04.03.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 02.04.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 15.05.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 22.06.2015 г.

Инф. за възстановяване на част от гаранцията за изпълнение на договора, публ. на 22.06.2015г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 24.07.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 27.08.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 16.10.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 21.10.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 04.12.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 08.01.2016 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 20.01.2016 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 22.02.2016 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 12.03.2016 г.

Обявление за изпълнението на договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 07.06.2016 г.

Затворена
03.01.2014 24.01.2014 17:00:00 31.01.2014 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-152 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на оферти

Отваряне на ценови оферти

Блокирана