Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
11.11.2014 26.01.2015 17:00:00 26.01.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични изследвания в сондажи под налягане и вземане и анализ на проби на пластови флуиди от наблюдателни сондажи на ПГХ Чирен 140-100 Документация

Разяснение по документацията за участие

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 29.12.2014 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.02.2015 г.

Блокирана