Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.12.2014 26.01.2015 17:00:00 26.01.2015 17:00:00 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 kV с координатор на балансираща група 140-113 Документация за участие

Протокол № 1 от 06.02.2015 г. от работата на комисията, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от З

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 26.02.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 17.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 17.03.2015 г.

Договор № 1995 от 08.05.2015 г., публикуван на 08.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедура

Информация за плащания по договор № 1995 от 08.05.2015 г., актуализирана на 26.08.2015 г.

Затворена
10.12.2014 05.01.2015 17:00:00 05.01.2015 17:00:00 “Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и архе 140-052 Документация - 1-ва част

140-052 Документация - 2-ра част

140-052-Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

140-052-Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 15.05.2015г.

Блокирана
10.12.2014 14.01.2015 17:00:00 14.01.2015 17:00:00 Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар Документация 140-147

Протокол № 1 от 26.01.2015г. от работата на комисията, съставен на основание чл.68,ал.7 и 8 от ЗОП

Отваряне на ценова оферта

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 19.02.2015 г.

Решение за класиране, публ. на 19.02.2015 г.

Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 17.04.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 22.04.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 12.09.2015г.

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 21.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1945/19.03.2015г.,публ. на 29.12.2015г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 15.01.2016 г.

Затворена