Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 “Доставка на разходомери за газ и резервни части за разходомери за газ”, разделена на 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на ултразвукови разходомери за газ; Обособена позиция № 2 – Доставка на турбинни разходомери за газ; Обособена 140-020 Документация

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Инф. за изв. плащания по договор № 1692 от 05.06.2014г., публ. на 01.12.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1693 от 05.06.2014г., публ. на 06.11.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1692 от 05.06.2014г., публ. на 02.12.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1693 от 05.06.2014г., публ. на 06.11.2014г.

Частично блокирана
28.02.2014 21.03.2014 17:00:00 28.03.2014 17:00:00 Доставка на изолационни материали 140-001 Документация

Отваряне на ценови оферти

Затворена
18.02.2014 26.02.2014 17:00:00 05.03.2014 17:00:00 Доставка на лицензи за софтуер 130-188 Документация

отваряне на ценови оферти

Затворена
17.02.2014 10.03.2014 17:00:00 17.03.2014 17:00:00 „Доставка на резервни части за САУ ССС” 140-032 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1711/25

Затворена
12.02.2014 05.03.2014 17:00:00 12.03.2014 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини 140-015 Документация

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

Затворена
12.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция Строеж: „Преносни газопроводи 140-012 Документация

Блокирана
12.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 „Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П” 140-028 Документация

Отваряне на ценови оферти

Блокирана