Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.05.2014 03.06.2014 17:00:00 10.06.2014 17:00:00 Доставка на перилни препарати, почистващи препарати, препарати за ароматизиране, домакински материали и консумативи 140-066 Документацията е публично достъпна от 13.05.2014 до 17:00 часа на 03.06.2014г.

Отваряне на ценови оферти на 25.06.2014 г. от 11.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за дата,основание и размера на всяко извършено плащане по договора-обновена на 03.12.2015

Информация за изпълнен договор, публикувана на 04.12.2015г.

Затворена
13.05.2014 30.05.2014 17:00:00 06.06.2014 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол, разпределена в 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Извършване на безразрушителен контрол за североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“; Обособена позиция № 2 - Извършване на безразрушите 140-026 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти на 17.07.2014 г. в 14.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Договор № 1790/20.10.2014 г., обособена позиция № 1, публ. на 19.11.2014 г.

Договор № 1791/20.10.2014 г., обособена позиция № 3, публ. на 19.11.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1759, №1790 и №1791, публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790, публ. на 23.12.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, публ. на 15.01.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1759 и №1790, публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 09.04.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1759 и № 1790 публ. на 14.05.2015 г.

Информация за изв. плащания по договори № 1758 и № 1790, публ. на 22.06.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1790 и № 1791 публ. на 16.07.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 21.08.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758 и № 1759, публ. на 01.10.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1790 и № 1791 публ. на 12.10.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1759 и № 1791 публ. на 05.11.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 23.12.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1791 публ. на 09.02.20165 г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1791 публ. на 29.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 1790/ 20.10.14г.,публ. на 22.06.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1758/ 03.09.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1759/ 03.09.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1791/ 20.10.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Затворена
08.05.2014 10.06.2014 17:00:00 17.06.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция: Строеж: „Преносни газопроводи 140-039 Документация

Разяснение по документация за участие

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Договор № 1813/11.11.2014 г. по II-ра обособена позиция, публ.на 11.11.2014г.

Договор № 2076/26.06.2015г. по I-ва обос.позиция и прилож.към него - Първа част,публ.на 26.06.2015г

Приложения към договор № 2076/26.06.2015г. - Втора част, публ.на 26.06.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публ.на 08.07.2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка, №2076/ 26.06.2015г., публ.на 22.05.2017г.

Обявление за изпълнен договор №1813, публикувано на 08.08.2018 г.

Затворена