Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2014 26.05.2024 11:42:21 26.05.2024 11:42:21 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "ГРС "Бургас" - измервателна линия за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД" Плащане 01 по дог.1755 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1755 публикувано на 15.01.2015

Плащане 03 по дог.1755 публикувано на 15.01.2015

Плащане 04 по дог.1755 публикувано на 18.03.2015

Плащане 05 по дог.1755 публикувано на 18.03.2015

Плащане 06 по дог.1755 публикувано на 03.07.2015

Плащане 07 по дог.1755 публикувано на 03.07.2015

Плащане 08 по дог.1755 публикувано на 03.07.2015

Плащане 09 по дог.1755 публикувано на 15.07.2015

Плащане 10 по дог.1755 публикувано на 30.07.2015

Плащане 11 по дог.1755 публикувано на 24.09.2015

Плащане 12 по дог.1755 публикувано на 05.10.2015

Плащане 13 по дог.1755 публикувано на 05.10.2015

Плащане 14 по дог.1755 публикувано на 20.10.2015

Плащане 15 по дог.1755 публикувано на 20.10.2015

Плащане 16 по дог.1755 публикувано на 20.10.2015

Плащане 17 по дог.1755 публикувано на 26.11.2015

Плащане 18 и върната гаранция по дог.1755 публикувано на 28.12.2015

Обявление за приключване на договор №1755/01.09.2014 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 11:42:21 07.07.2014 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект : "Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод №2 за Турция, Гърция и Македония - лупинг от КС "Кардам" до с. Одринци Плащане по Договор № 1771, публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1771, публикувано на 16.04.2015 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 11:42:21 26.05.2024 11:42:21 Доставка и разтоварване на 60 тона свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Решение за откриване на процедура

Инф. за извършено плащане по договора, публ. на 26.11.2014 г.

Информация за върната гаранция за изпълнение на договора, публ. на 08.10.2015 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 11:42:21 26.05.2024 11:42:21 Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД Решение за откриване на процедура

Инф. за изв. плащания за периодични доставки по договора, публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 19.01.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 19.03.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 13.05.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 27.08.2015 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 19.01.2016 г.

Инф. за изв. плащане за периодични доставки по договора, публ. на 15.05.2016 г.

Информация за изпълнението на договора, публ. на 16.09.2016 г.

Затворена
30.06.2014 26.05.2024 11:42:21 15.09.2014 17:00:00 „Проектиране и изграждане на навес за автопарк в КС „Ихтиман” и в КС „Петрич” 140-007 Договор за обществена поръчка

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 19.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 29.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1797, публикувано на 16.03.2016 год.

Обявление за приключване на договор №1797/28.10.2014 г.

Затворена
30.06.2014 01.08.2014 17:00:00 08.08.2014 17:00:00 Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно базирана централизирана система за управление на документооборот” 140-013 Документация

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документация за участие

Отваряне на оферти за участие на 12.08.2014 г. от 14.00ч.

Отваряне на ценови оферти

Договор № 2047 от 08.06.2015 г., публикуван на 16.06.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 29.10.2015 г.

Затворена
30.06.2014 17.07.2014 17:00:00 24.07.2014 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 140-055 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публ. на 10.11.2014 г.

Блокирана
30.06.2014 14.07.2014 17:00:00 21.07.2014 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК) 140-072 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1805 от 10.11.2014 г., публикуван на 08.12.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 08.12.2014 г.

Информация за приключване на договора, публикувана на 19.12.2014 г.

Затворена
30.06.2014 11.08.2014 17:00:00 18.08.2014 17:00:00 “Доставка на резервни части за ГТКА ТНМ”, разпределена в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компенсатор входен въздушен тракт на газова турбина ТНМ1304-11 и компенсатор за отвеждане на димните газове на газова турб 140-091 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1880 от 19.01.2015 г.

Договор № 1881 от 19.01.2015 г.

Договор № 1931 от 09.03.2015 г.

Информация за извършени плащания и за приключване на договорите по трите обособени позиции

Частично блокирана
30.06.2014 21.07.2014 17:00:00 28.07.2014 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П Документация 140-093

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1820 от 20.11.2014 г., публикуван на 13.12.2014 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1820 от 20.11.2014 г., публ. на 29.04.2015 г.

Информация за изпълнението на Договор № 1820 от 20.11.2014 г., публ. на 12.05.2015 г.

Затворена
25.06.2014 28.07.2014 17:00:00 04.08.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция: Ремонт на прехода на МГ, транзитните газопроводи Т 140-096 Документация за участие

Отговор на поставен въпрос

Отваряне и оповестяване на ценови предложения

Договор за възлагане на обществена поръчка - I-ва обособена позиция

Плащане 01 по дог.1773 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1773 публикувано на 15.01.2015

Плащане 03 по дог.1773 публикувано на 21.04.2015

Плащане 04 по дог.1773 публикувано на 21.04.2015

Плащане 05 по дог.1773 публикувано на 21.04.2015

Договор за възлагане на обществена поръчка - IV-та обособена позиция

Плащане 06 по дог.1773 публикувано на 08.06.2015

Плащане 07 по дог.1773 публикувано на 30.07.2015

Договор за възлагане на обществена поръчка - II-ра обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - III-та обособена позиция

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане 08 по дог.1773 публикувано на 05.10.2015

Плащане 09 по дог.1773 публикувано на 05.10.2015

Плащане 10 по дог.1773 публикувано на 05.10.2015

Плащане по Договор № 1814, публикувано на 26.10.2015 г.

Плащане 11 по дог.1773 публикувано на 26.11.2015

Информация за приключен договор публикувана на 08.12.2015

Плащане 12 по дог.1773 публикувано на 28.12.2015

Плащане по Договор № 1991, публикувано на 16.03.2016г.

Обявление за приключен договор по І-ва обособена позиция, публикувано на 04.08.2016 г.

Обявление за приключване надоговор №1991/30.04.2015 г.

Обявление за приключен договор №2138/07.08.2015 г.

Обявление за приключен договор №2137/07.08.2015 г.

Затворена
25.06.2014 15.07.2014 17:00:00 22.07.2014 17:00:00 Доставка на нови, нерециклирани тонери и мастилници за принтери, факс-апарати и копирни машини. 140-084 Документация

Отговор на поставен въпрос

Блокирана