Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.08.2014 03.10.2014 17:00:00 10.10.2014 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 140-069 Документация

Разяснение по документацията за участие

Решение за промяна

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценова оферта на участника "Топлик" ЕООД, след упражнен контрол по чл.36а от ЗОП

Решение за класиране на участницте и протокол от работа на комисията

Договор 1913 от 23.02.2015г., публикуван на 16.03.2015г.

Договор 1914 от 23.02.2015г., публикуван на 16.03.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публикувана на 20.03.2015г.

Информация за извършени плащания по Договор 1913 от 23.02.2015г., публикувана на 03.04.2015г.

Информация за изпълнение на договор 1913 от 23.02.2015г., публикувана на 07.04.2015г.

Информация за извършени плащания по Договор 1914 от 23.02.2015г., публикувана на 07.05.2015г.

Информация за изпълнение на договор 1914 от 23.02.2015г., публикувана на 18.05.2015г.

Затворена
28.08.2014 16.09.2014 17:00:00 23.09.2014 17:00:00 Доставка на консумативи за метални очистни бутала и полиуретаново (меко) бутало 140-103 Документация

Блокирана
25.08.2014 15.01.2015 17:00:00 15.01.2015 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на 3 броя сондажи – Р-6, Р-19 и Е-28 140-058 Документация

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 29.09.2014 г.

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 05.11.2014 г.

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 17.12.2014 г.

Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 20.01.2015

Блокирана
20.08.2014 19.09.2014 17:00:00 29.09.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели НК-14СТ и НК-12СТ 140-047 Документация

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 28.11.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 08.01.2015 г

Блокирана
20.08.2014 28.10.2014 17:00:00 07.11.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705004 от КС “Кардам-2” 140-057 Документация

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване, публ. на 23.12.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 22.01.2015 г.

Блокирана
18.08.2014 19.09.2014 17:00:00 29.09.2014 17:00:00 Доставка на газова арматура Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

130-135 Документацията е публично достъпна от 18.08.2014 до 17:00 часа на 19.09.2014 г.

Разяснение по документацията за участие

Разяснение по документацията за участие

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедура

Договор № 1910 от 19.02.2015 г., публикуван на 11.03.2015 г.

Затворена
18.08.2014 08.09.2014 17:00:00 15.09.2014 17:00:00 Следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) 140-080 Документация

Отваряне на ценови оферти

Решение за класиране на участника и протокол от работа на комисията, публикувани на 03.11.2014 г.

Договор № 1842/ 02.12.2014 г., публикуван на 17.12.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 26.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 23.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 30.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 30.10.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 12.01.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 01.03.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 11.04.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1842/02.12.2014 г., публ. на 06.07.2016г.

Затворена