Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.09.2014 17.10.2014 17:00:00 24.10.2014 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) Документация 140-097

Разяснение по документацията за участие

Отваряне на ценови оферти

Решение за класиране на участниците и протоколи от работата на комисията, публикувани на 05.01.15г.

Договор 1917/25.02.2015г.,публикуван на 10.03.2015г.

Информация за плащане по договор №1917/25.02.2015, публикувана на 12.05.2015 г.

Информация за изпълнен договор 1917/ 25.02.2015,публикувана на 29.05.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциа за изпълнение по дог.1917/25.02.2015, публ.на 02.07.15г.

Затворена
23.09.2014 26.05.2024 20:19:54 28.10.2014 17:00:00 „Преустройство на съществуващи технологични връзки П1- П2 и П3 - П4 при КС Кардам 1“ Решение за определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията, публикуван на 19.01.2015 г.

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 2

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 3

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 28.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 17.08.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 10.09.2015г.

Допълнително споразумение №1 към Договор № 1909, публикувано на 15.09.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 29.10.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 24.11.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1909/19.02.2015 г., публикувана на 28.12.2016 г.

Затворена
03.09.2014 26.05.2024 20:19:54 12.09.2014 10:00:00 Дейности във връзка с извършване на пневматично изпитание на якост и плътност на газопроводен участък от КС “Странджа” до граница с Р. Турция Доклад от работата на комисията и приложение към него

Решение за избор на изпълнител

Договор № 1845 от 10.12.2014 г., публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане 01 по дог.1845 публикувано на 16.01.2015

Информация за приключен договор публикувана на 11.12.2015 г.

Затворена
03.09.2014 26.05.2024 20:19:54 30.09.2014 17:00:00 „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на Магистрален газопровод Ду 1000 и ремонтно-възстановителни работи на подводни преходи на Магистрален газопровод Ду1000 и на транзитни газопроводи Т-1 Ду1200, Т - 2 /лупинг/ Ду1200 при река Добричка в землището 140-076 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Доклад за работата на Комисията

Протоколи

Договор № 1929./04.03.2015 г., публикуван на 26.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1929, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1929, публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1929/04.03.2015 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Затворена
02.09.2014 23.09.2014 17:00:00 30.09.2014 17:00:00 Профилактика и подмяна на елементи от eксплоатационния лифт на Сондаж Р-15 140-104 Документация

Oтваряне на ценовите оферти

Блокирана