Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.12.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Въвеждане в експлоатация и използване на платформа за резервиране на капацитет на точки на междусистемно свързване 150-158 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП и Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикувани на 14.03.2016г.

Договор No 2429 от 25.04.2016г., публикуван на 26.04.2016г.

Затворена
16.12.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Разширение на Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) изградена и пусната в експлоатация в обекти (компресорни станции) на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-146 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 08.01.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 08.01.2016 г.

Договор № 2337/21.01.2016 г., публ. на 09.02.2016 г.

Затворена
16.12.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 150-177 Документация за участие

Решение за промяна и променените документи, публикувани на 29.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 04.04.20

Информация за плащане и за приключване на договора

Приключена
10.12.2015 19.01.2016 17:00:00 19.01.2016 17:00:00 Проектиране на реконструкция за “Намаляване на вибрациите в ГМК и технологичната линия от ГМК до II ри пясъчен демпфер в ПГХ Чирен” Обект:Подземно Газово Хранилище Чирен (ПГХ) Подобект:Намаляване на вибрациите в Газомотокомпресори (ГМК) и технологичната 150-183 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 12.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 23.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 05.04.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.04.2016г.

Договор № 2445 от 27.05.2016г. и приложения към него, публикувани на 09.06.2016г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

Затворена
02.12.2015 14.01.2016 17:00:00 14.01.2016 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Строеж №1: „Магистрални и локални оптични кабели към преносни газо 150-134 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 11.01.2016 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 28.01.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 10.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 02.03.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 02.03.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2434 от 09.05.2016г. и приложения към него, публ. на 09.05.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Затворена
27.11.2015 21.12.2015 17:00:00 21.12.2015 17:00:00 Доставка на активна електроенергия с координатор на балансираща група 150-180 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 11.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 21.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 08.02.20

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2369 от 29.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Затворена
26.11.2015 11.12.2015 17:00:00 11.12.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокараните сондажи Е-72 и Е-73 на ПГХ „Чирен” 150-181 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015 г.

Договор № 2310 от 30.12.2015 г., публикуван на 27.01.2016г.

Договор за подизпълнение, публикуван на 01.02.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публикувана на 01.02.2016 г.

Информация за приключен договор, публикувана на 18.01.2017 г.

Затворена
24.11.2015 20.04.2024 16:37:12 04.12.2015 17:00:00 „Проектиране и изграждане на строеж: „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК” 150-171 Решение за откриване на процедурата

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикувано на 08.02.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 08.02.2016 г.

Договор № 2539/04.08.2016 г. и приложения към него, публикувани на 31.08.2016 г.

Затворена
16.11.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура и при последващата обработка на добитите данни от сеизмичните проучвания 140-148 Документация за участие

Протокол 1 от работа на комисията, публикуван на 13.01.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 27.01.2016г.

Протокол 2 от работа на комисията, публикуван на 06.04.2016г.

Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП, публикувано на 06.04.2016г.

Договор 2513/15.07.2016, публикуван на 03.08.2016г.

Затворена
16.11.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Уреждане на правото на достъп на оборудване и персонал до земите в района на ПГХ – Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 150-094 Документация за участие

Образци на приложенията към документацията за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 21.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 25.01.2016 г.

Протокол № 2 от работата на Комисията, публикуван на 15.02.2016 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 15.02.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Блокирана
16.11.2015 10.12.2015 17:00:00 10.12.2015 17:00:00 Доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системи за безстепенно регулиране на производителността на 2 броя ГМК 150-125 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 14.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 10.02.2016 г

Договор № 2430 от 26.04.2016 г., публикуван на 03.05.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
16.11.2015 20.04.2024 16:37:12 10.12.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Нов газопроводен участък от газопроводно отклонение ”Правец” за възстановяване на работното му налягане и оптична кабелна линия към него” 150-160 Решение за откриване на процедура

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП,публикувано на 07.03.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 07.03.2016 г.

Договор № 2556 от 24.08.2016 г., публикуван на 26.09.2016 г.

Ситуация-Прил. към "Пълно описание на предмета на поръчката. Техн.специф." (Прил.№2 към дог.2556)

Ситуация-Прил. към "Пълно описание на предмета на поръчката. Техн.специф." (Прил.№2 към дог.2556)

Затворена
16.11.2015 20.04.2024 16:37:12 27.11.2015 10:00:00 „Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: Преустройство на съществуващи технологични връзки П1 - П2 и П3 - П4 при КС „Кардам 1“ 150-168 Решение за откриване на процедура

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 18.12.2015 г.

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикувано на 18.12.2015 г.

Договор № 2476/17.06.2016 г., публикуван на 14.07.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 2476/17.06.2016 г., публикувана на 14.12.2016 г.

Затворена
09.11.2015 20.04.2024 16:37:12 10.12.2015 17:00:00 ”Проучване, проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на очистни съоръжения на газопроводно отклонение за гр. Димитровград” 150-151 - Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 17.03.2016г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Решение за прекратяване на процедурата

Блокирана
09.11.2015 11.12.2015 17:00:00 11.12.2015 17:00:00 Доставка на камиони и ремаркета, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на тежкотоварни автомобили“ и обособена позиция № 2 „Доставка на ремаркета и полуремарке“ 150-148 Документация за участие

Решение за промяна и променената документация, публикувани на 18.11.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 23.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 27.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 10.0

Информация за плащане и за приключване на договора

Приключена
30.10.2015 24.11.2015 17:00:00 24.11.2015 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове“; Обособена позиция № 2 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен газ“ 150-173 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.11.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 12.11.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 02.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 10.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 18.1

Договор № 2239 от 22.01.2016 г., публикуван на 25.01.2016 г.

Договор № 2315 от 11.01.2016 г., публикуван на 25.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
29.10.2015 23.11.2015 17:00:00 23.11.2015 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 150-161 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 08.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 08.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценова оферта, публикувано на 15.01.2016 г.

Протокол № 3 от 21.01.2016 от работата на комисията, публикуван на 31.03.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-108А/31.03.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 31.03.2016 г.

Блокирана
23.10.2015 16.11.2015 17:00:00 16.11.2015 17:00:00 Доставка на силова турбина (СТ) и необходимите комплекти (китове) за монтирането на СТ в състава на газотурбокомпресорен агрегат, наричани за краткост „Оборудване“, което заедно с наличните газогенератори ТНМ 1304-11 и система за изходящи газове да формир 150-152 Документация за участие

Образци за участие

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.11.2015 г.

Блокирана
21.10.2015 18.11.2015 17:00:00 18.11.2015 17:00:00 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 150-167 Документация за участие

Протокол № 1 от 04.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 04.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 11.12.2015 г.

Решение за класиране, публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 27.01.2016г.

Договор № 2356 от 08.02.2016 г., публ. на 19.02.2016 г.

Информация за датaтa и основанието за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 29.02.2016г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 05.06.2018 г.

Затворена
08.10.2015 02.11.2015 17:00:00 02.11.2015 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки за газова арматура Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/“ Обособена позиция № 2 „Доставка на синтетична биор 150-155 Документация за участие

Протокол № 1 от 10.11.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 10.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 25.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публикувано на 11.12.2015 г.

Протокол № 2 от 01.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 11.12.2015 г.

Договор № 2340 от 28.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 17.02.2016 г.

Договор № 2366 от 25.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.03.2016 г.

Извършено плащане по договор № 2366/25.02.2016, публикувано на 04.05.2016г.

Информация за изпълнен договор № 2366/25.02.2016 г., публикувана на 04.05.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 2340/28.01.2016 г., публикувана на 17.05.2016 г.

Затворена
18.09.2015 16.10.2015 17:00:00 16.10.2015 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол 150-140 Документация за участие

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 30.11.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 22.12.2015г.

Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП и протокол №2 от работата на комисията, публикувани на 03.02.2016г.

Договор №2450 от 01.06.2016г. по обособена позиция №1, публикуван на 16.06.2016г.

Договор №2478 от 17.06.2016г. по обособена позиция №2, публикуван на 06.07.2016г.

Договор №2479 от 17.06.2016г. по обособена позиция №3, публикуван на 06.07.2016г.

Договор №2480 от 17.06.2016г. по обособена позиция №4, публикуван на 06.07.2016г.

Обявление за приключване на договор 2450 от 01.06.2016г.

Обявление за приключване на договор 2478 от 17.06.2016г.

Обявление за приключване на договор 2479 от 17.06.2016г.

Обявление за приключване на договор 2480 от 17.06.2016г.

Затворена
18.09.2015 12.10.2015 17:00:00 12.10.2015 17:00:00 Доставка на модули и софтуер за наблюдение на оптични влакна 150-144 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 02.11.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.11.2015 г.

Решение за класиране, публикувано на 16.11.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 16.11.2015г.

Договор № 2295/21.12.2015 г., публикуван на 30.12.2015 г.

Инф-я за датата и осн. за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 08.02.2016г.

Информация за извършено плащане по договора, публ. на 26.04.2016 г.

Информация за изпълнението на договора, публ. на 10.05.2016г.

Затворена
16.09.2015 16.10.2015 17:00:00 16.10.2015 17:00:00 Доставки, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строеж: „Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско” 150-131 Документация за участие в обществена поръчка

Работен проект - част "Обща"

Работен проект - част "Инженерно-геоложка"

Работен проект - част "Геодезия"

Работен проект - част "Технологична"

Работен проект - част "Електрическа"

Работен проект - част АТП

Работен проект - част "Архитектурна"

Работен проект - част "Конструктивна"

Работен проект - част "Рекултивация"

Работен проект - част "План за безопасност и здраве"

Работен проект - част "Пожарна безопасност"

Работен проект - част "Хидрология"

Работен проект - част ЕХЗ

Работен проект - част "План за управление на отпадъците"

Образци на приложенията към документацията за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 07.10.2015 г.

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 03.12.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 21.12.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 10.02.2016г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 10.02.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор №2374 от 02.03.2016 г., публикуван на 01.04.2016 г.

Плащане по Договор №2374, публикувано на 08.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 от 23.10.2017 г., публикувано на 30.10.2017 г.

Допълнително споразумение № 2 от 02.03.2018 г., публикувано на 09.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 3 от 30.05.2018 г., публикувано на 06.06.2018 г.

Затворена
16.09.2015 16.10.2015 17:00:00 16.10.2015 17:00:00 „Изграждане на основен газопровод DN 500 от преход (включително подводен преход) под река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България” 150-154 Документация за участие

Работен проект-част Геодезия

Работен проект-част Архитектура

Работен проект-част Електро

Работен проект-част ВиК

Работен проект-част ЕХЗ

Работен проект-част Обща

Работен проект-част Технологична-хор.сондиране

Работен проект-част Технологична-осн.газопровод

Работен проект-част ПБЗ

Работен проект-част Пожарна безопасност

Работен проект-част Рекултивация

Работен проект-част План за управление на отпадъците

Образци на приложенията към документацията за участие в процедурата

Разяснение № 1 по документацията за участие, публикувано на 05.10.2015г.

Разяснение № 2 по документацията за участие, публикувано на 05.10.2015г.

Разяснение № 3 по документацията за участие, публикувано на 09.10.2015г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 03.12.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 30.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 10.02.2016г.

Протокол № 3 и приложенията към него от работата на комисията, публикувани на 10.02.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № БТГ 2411/06.04.2016г. на български език, публ.на 25.04.2016г.

Договор № БТГ 2411/06.04.2016г. на румънски език, публ.на 25.04.2016г.

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - първа част

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - втора част

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - трета част

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - четвърта част

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие,публ.на 25.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП, публ. на 06.10.2016 г.

Обявление за изменение. Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение, публ. на 06.10.2016 г.

Допълн.споразум.№1/21.10.2016г.на бълг.език към договор БТГ № 2411/06.04.2016г.,публ.на 03.11.2016г.

Допълн.споразум.№1/21.10.2016г.на рум.език към договор БТГ № 2411/06.04.2016г.,публ.на 03.11.2016г.

Информация за приключен договор №2411/06.04.2016 г., публикувана на 15.02.2017

Затворена
14.09.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 Решение за откриване на процедура

Борсов договор №432 от 30.09.2015г. (БТГ №2199/30.09.2015г.), публикуван на 22.10.2015г.

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публ. на 26.11.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2199 от 30.10.2015г., публикувана на 08.12.2015г.

Затворена
12.09.2015 20.04.2024 16:37:12 05.10.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Измервателен възел – технологична връзка между Транзитния и Магистралния газопроводи при КС „Лозенец“ 150-133 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 20.11.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 20.11.2015 г.

Договор № 2360 от 12.02.2016 г., публикуван на 12.02.2016 г.

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 1

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 2

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 3

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 4

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 5

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 6

Плащане по Договор № 2360, публикувано на 16.03.2016 г.

Затворена
11.09.2015 21.10.2015 17:00:00 21.10.2015 17:00:00 Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 140-150 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 25.09.2015г.

Разяснение № 2 по документацията за участие, публикувано на 28.09.2015г.

Разяснение № 3 по документацията за участие, публикувано на 02.10.2015г.

Разяснение № 4 по документацията за участие, публикувано на 12.10.2015г.

Протокол № 1 съставен на основание чл.88, ал.2 от ЗОП, публикуван на 16.11.2015г.

Протокол № 2 съставен на основание чл.88, ал.4 от ЗОП, публикуван на 18.12.2015г.

Решение от предварителен подбор на кандидатите,публикувано на 18.12.2015г.

Решение за клас. на уч-те, на осн. чл.89, ал.6,във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП, публ. на 05.04.16г.

Оконч. доклад от работ. на комис. с прил., съст. на основ. чл.89,ал.5 от ЗОП,публ.на 05.04.16г.

Решение за клас. на уч-те, на осн. чл.89, ал.6,във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП, публ. на 05.04.16г.

Докл. от комис. по преп.на КЗК №173/22.04.16г., съст. на основ. чл.89,ал.5 от ЗОП,публ. на 15.07.16г

Решение за прекратяване с прилож. мотиви, на осн. чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП (отм.), публ. на 15.07.16г.

Блокирана
11.09.2015 23.10.2015 17:00:00 23.10.2015 17:00:00 Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Хидравлична симулация на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и изчисляване на техническия капацитет на входните и изходни точки 150-136 Документация за участие

Протокол № 1 от 06.11.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 06.11.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценова оферта, публикувано на 17.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 09.12.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, заедно с приложенията към него, публикуван на 09.12.2015г.

Договор № 2365 от 22.02.2016 г., публикуван на 02.03.2016 г.

Информация за гаранцията за участие, публикувана на 02.03.2016 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 26.04.2016г.

Договор с подизпълнител, публикуван на 27.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 2365/22.02.2016 г.

Допълнително споразумение № 2 към договор № 2365/22.02.2016 г.

Затворена
04.09.2015 20.04.2024 16:37:12 18.09.2015 17:00:00 Изграждане на кранов възел и АГРС ”Игнатиево” 150-006 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 24.11.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 24.11.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП във вр. с чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП, публикувано на 10.02.2016 г.

Договор No 2555 от 23.08.2016 г., публикуван на 21.09.2016 г.

Затворена
28.08.2015 20.04.2024 16:37:12 23.09.2015 17:00:00 „Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево при ПК 175+34" 150-124 Решение за откриване на процедура

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 28.10.2015 г.

Приложения към Доклада по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 28.10.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 28.10.2015 г.

Договор № 2557 от 24.08.2016 г., публикуван на 26.09.2016 г.

Затворена
24.08.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Доставка на технически метилов алкохол /метанол/ Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 433 от 30.09.2015 г. (БТГ № 2200/30.09.2015г.), публикуван на 22.10.2015 г.

Информ. за прикл. на договор №433 от 30.09.2015 г. (БТГ №2200/30.09.2015г.), публ. на 11.01.2016г.

Информ. за изп. на борсов договор №433 от 30.09.2015г. (БТГ №2200/30.09.2015г.),публ. на 15.01.16г.

Затворена
24.08.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 Решение за откриване на процедура

Борсов договор №405 от 23.09.2015г. (БТГ №2189/23.09.2015г.), публикуван на 22.10.2015г.

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публ. на 26.11.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2189 от 23.09.2015г., публикувана на 08.12.2015г.

Затворена
21.08.2015 08.09.2015 17:00:00 08.09.2015 17:00:00 Доставка на системи за диагностика 150-118 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 24.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 06.10.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 21.10.2015 г.

Договор № 2247 от 04.11.2015 г., публикуван на 05.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие и за плащане и за приключ

Затворена
18.08.2015 16.09.2015 17:00:00 16.09.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокараните сондажи Е-72 и Е-73 на ПГХ „Чирен” 150-095 Документация за участие

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 08.09.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 23.09.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, пуликуван на 10.11.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 10.11.2015 г.

Блокирана
06.08.2015 07.09.2015 17:00:00 07.09.2015 17:00:00 Изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ 150-083-Документация за участие

Инвестиционен проект

Образци за подготовка на оферта

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 14.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.10.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 23.10.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 23.10.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 08.01.2016 г.

Договор № 2313 от 06.01.2016 г., публикуван на 08.01.2016 г.

Приложения-част 1 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 2 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 3 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 4 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 5 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Допълнително споразумение към Договор 2313/06.01.2016г., публикувано на 21.04.2016г.

Доп. споразумение № 2 от 20.10.2016 г. към Договор № 2313/06.01.2016 г., публ. на 24.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2313/06.01.2016 публикувано на 07.12.2016

Затворена
05.08.2015 04.09.2015 17:00:00 04.09.2015 17:00:00 Доставка и внедряване на софтуер за управление интегритета на газопроводите (PIMS Софтуер) 150-081 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 24.09.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 12.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано при условията на чл. 22б,ал.3 от ЗОП на 27.11.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП на 27.11.2015

Договор № 2314 от 08.01.2016 г., публикуван при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП на 27.01.2016 г.

Договор за подизпълнение от 01.03.2016 г.,публикуван при усл. на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП на 23.03.2016

Информация за плащане, публикувано на 23.03.2016г.

Информация за приключен договор, публикувана на 18.01.2017 г.

Затворена
05.08.2015 07.09.2015 17:00:00 07.09.2015 17:00:00 „Доставка на газова арматура“, разпределена в три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“; обособена позиция № 2 „Доставка на спирателни кранове“; обособена позиция № 3 „Доставка на пред 150-127 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 17.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.09.2015 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция № 2 „Доставка на спирателни кранове“

Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 22.10.2015 г.

Договор № 2269 от 25.11.2015 г., публикуван на 26.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане, за приключване на договора и за датите и основанието за освобождаване на гара

Частично блокирана
31.07.2015 14.09.2015 17:00:00 14.09.2015 17:00:00 Доставка на перилни препарати, почистващи препарати, препарати за ароматизиране, домакински материали и консумативи 150-109 Документация за участие

Образци от документацията за участие

Решение за промяна и променен Образец-О12 на Ценово предложение, публикувани на 14.08.2015г.

Протоколи № 1 и 2 от работата на комисията, публикувани на 25.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 05.10.2015г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 02.11.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 02.11.2015 г.

Договор № 2274 от 02.12.2015 г., публикуван на 09.12.2015 г.

Информация за извършени плащания по договора, обновена на 02.06.2016г.

Информация за изпълнен договор,публикувано на 17.03.2017г.

Затворена
30.07.2015 24.08.2015 17:00:00 24.08.2015 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени 150-104 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 28.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 30.09.2015 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 30.09.2015 г.

Продължение на мотиви към решение за прекратяване, публикувано на 30.09.2015г.

Блокирана
30.07.2015 01.09.2015 17:00:00 01.09.2015 17:00:00 Доставка на генератори 150-089 Документация за участие

Решение за промяна и променените документи, публикувано на 06.08.2015г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 07.08.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол №1 и №2 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 10.09.2015г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 02.10.2015 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.10.2015 г.

Блокирана
28.07.2015 18.08.2015 17:00:00 18.08.2015 17:00:00 Доставка на изолационни материали и стоманени тръби Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на изолационни материали“ Обособена позиция № 2 „Доставка на стоманени тръби“ 150-121 Документация за участие

Образци за участие

Решение за промяна и променена техническа спецификация по обособена позиция № 2

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 25.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 29.09.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 08.10.2015 г.

Договор № 2259 от 19.11.2015 г., публикуван на 23.11.2015 г.

Договор № 2288 от 17.12.2015 г., публикуван на 18.12.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
23.07.2015 20.08.2015 17:00:00 20.08.2015 17:00:00 Доставка на акумулаторни батерии 150-110 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 31.07.2015 г.

Решение за промяна и променена техническа спецификация, публикувани на 07.08.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 26.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 16.09.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 15.10.2015 г.

Договор № 2291 от 18.12.2015 г., публикуван на 18.12.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
20.07.2015 13.08.2015 17:00:00 13.08.2015 17:00:00 Доставка на манометри 150-105 Документация за участие

Протокол №1 и №2 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 21.08.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 09.09.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 25.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 25.09.2015 г.

Договор № 2248/05.11.2015г., публикуван на 05.11.2015г.

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 04.01.2016 г.

Информация за изпълнен договор,публикувана на 06.01.2016 г.

Затворена
16.07.2015 13.08.2015 17:00:00 13.08.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ и административната сграда на „Булгартрансгаз” ЕАД: Проектиране, изграждане и въвеждане в е 150-123 Документация за възлагане на обществена поръчка

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 24.08.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 01.09.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 16.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 16.09.2015 г.

Договор № 2228/19.10.2015 г. и приложения,публ.на 20.10.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие,публ.на 26.10.2015г.

Затворена
14.07.2015 11.08.2015 17:00:00 11.08.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ПГХ 150-122 Документация за участие в обществена поръчка

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 21.08.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 24.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 31.08.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 31.08.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 22.10.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Обявление за приключване на договор, публ. на 31.01.2018г.

Затворена
10.07.2015 14.08.2015 17:00:00 14.08.2015 17:00:00 „Застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Застраховка „Обща гражданска отговорност” във връзка с лицензионните дейности по Закона за ен 150-090 Документация за участие

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 23.07.2015 г.

Решение за промяна и променените документи, публикувано на 27.07.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 27.07.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 27.07.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 03.08.2015 г.

Протокол № 1 от 26.08.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 26.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.09.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публикувано на 22.12.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, заедно с приложенията към него, публукуван на 22.12.2015 г.

Решение по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗОП, публикувано на 13.01.2016 г.

Връщане на гаранции за участие, публикувано на 26.01.2016 г.

Договор № 2316 от 13.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 26.01.2016 г.

Договор № 2317 от 13.01.2016 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 26.01.2016 г.

Договори № 2319, 2320 и 2321 от 13.01.2016 г. по обособена позиция № 3, публикувани на 26.01.2016 г.

Договори № 2342 и № 2343 от 29.01.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувани на 01.02.2016 г.

Плащания по договори № 2319, 2320, 2321 от 13.01.2016 г.

Плащания по договори № 2342 и № 2343 от 29.01.2016 г.

Плащания по договори № 2316 и № 2317 от 13.01.2016 г.

Обявление за приключен догововор № 2316 от 13.01.2016 г., публикувано на 06.02.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2317 от 13.01.2016 г., публикувано на 06.02.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2342 от 29.01.2016 г., публикувано на 13.03.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2343 от 29.01.2016 г., публикувано на 28.03.2019 г.

Затворена
10.07.2015 27.07.2015 17:00:00 27.07.2015 17:00:00 Доставка на обезопасителни балони 150-120 Документация за участие в обществена поръчка

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 31.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.08.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 11.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 11.09.2015 г.

Договор 2218/15.10.2015г.за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 19.10.2015 г.

Информация за плащане №1 по договора, публикувана на 25.11.2015 г.

Информация за изпълнението на договора, публикувана на 26.10.2016 г.

Затворена
03.07.2015 03.08.2015 17:00:00 03.08.2015 17:00:00 Профилактика и подмяна на елементи от експлоатационния лифт на Сондаж Р-15 150-088 Документация за възлагане на обществена поръчка

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 20.07.2015г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 27.07.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.08.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.08.2015г.

Протоколи №2 и №3 от работата на комисията, публикувани на 07.09.2015г.

Решение за класиране, публикувано на 07.09.2015г.

Договор № 2213/07.10.2015г. със заличена конф. инф., публикуван на 21.10.2015г.

Плащане №1 по дог.2213, публикувано на 21.10.2015

Плащане №2 по дог.2213, публикувано на 04.12.2015

Обявление за приключване на договор № 2213/07.10.2015г., публикувано на 18.10.2016г.

Затворена
03.07.2015 20.04.2024 16:37:12 05.08.2015 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: „Магистрални и локални газопроводи - северна магистрала и съоръженията към тях: Проектиране, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-мо 150-082 Решение за откриване на процедура

Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 04.09.2015г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.09.2015г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 26.10.2015 г.

Споразумение ЗБУТ

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 1

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 2

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 3

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 4

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 5

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 6

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 7

Плащане на аванс по договор 2231/23.10.2015 публикувано на 28.12.2015

Обявление за приключен договор 2231/23.10.2015 г. - качено на 11.05.2018 г.

Затворена
02.07.2015 20.04.2024 16:37:12 24.07.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176а и чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ за строежи: „Експлоатационен сондаж Е-72“ и „Експлоатационен сондаж Е-73“ на ПГХ „Чирен“, шлейфи, индивидуални 150-086 Документация за участие в обществена поръчка

Разяснение, публикувано на 13.07.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 04.08.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 12.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 24.08.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 24.08.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 14.09.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане 01 по дог.2179 за сондаж Е-72 публикувано на 20.10.2015

Плащане 02 по дог.2179 за сондаж Е-72 публикувано на 08.02.2016

Обявление за приключване на договор №2179, публ. на 17.11.2017г.

Затворена
04.06.2015 03.07.2015 17:00:00 03.07.2015 17:00:00 Доставка на 1 брой употребяван автобус за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-036 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 13.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.07.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 23.07.2015г.

Решение за класиране, публикувано на 23.07.2015 г.

Договор №2144 от 12.08.2015г., публикуван на 27.08.2015г.

Плащане по договор №2144 от 12.08.2015г., публикувано на 27.08.2015г.

Връщане на част от гар. за изпълнение на договор №2144 от 12.08.2015г., публикувано на 27.08.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2144 от 12.08.2015г., публикувана на 27.08.2015г.

Затворена
03.06.2015 02.07.2015 17:00:00 02.07.2015 17:00:00 Наземен газов анализ в площта на Чиренската структура 150-108 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.07.2015г.

Решение за класиране на участника, публикувано на 27.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 27.07.2015 г.

Договор № 2174 от 02.09.2015 г., публикуван на 15.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
20.05.2015 05.06.2015 17:00:00 05.06.2015 17:00:00 Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими) 150-100 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 12.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 30.06.2015г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 06.08.201

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 1, публикуван на 12.09.2015 г.

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 2, публикуван на 12.09.2015 г.

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 3, публикуван на 12.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 30.10.2015 г.

Затворена
20.05.2015 20.04.2024 16:37:12 27.05.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи извършването на всички необходими фактически и правни действия, включително консултации, изготвяне на становища, документи, представителство пред Европейската комисия и др. във връзка с обра 150-102 Решение за откриване на процедурата

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.06.2015 г.

Протокол, съставен на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 04.06.2015 г.

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикуван на 04.06.2015 г.

Договор № 2075/ 24.06.2015 г., публ. на 03.07.2015 г.

Затворена
05.05.2015 02.06.2015 17:00:00 02.06.2015 17:00:00 Доставка на арестори и бариери 150-079 Документация за участие в процедурата

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1:„Доставка на арестори“, Публ. на 25.05.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.06.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 02.07.2015г.

Решение по чл.39, ал. 1 от ЗОП и мотиви, публикувани на 02.07.2015 г.

Блокирана
04.05.2015 20.04.2024 16:37:12 01.06.2015 17:00:00 "Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини" 150-034 Документация за участие в процедурата

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публикувано на 25.05.2015 г.

Блокирана
09.04.2015 05.05.2015 17:00:00 07.05.2015 17:00:00 7.4.2.-0061-BG-S-M-14 - Прeдпроектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB)“ 150-029-Документация за участие в процедурата

150-029-Образци за подготовка на оферта

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 01.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 09.06.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 29.06.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 29.06.2015г.

Договор № 2134 от 03.08.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 14.08.2015 г.

Плащане по Договор № 2134, публикувано на 28.08.2015г.

Договор за подизпълнение

Обявление за приключване на договор № 2134/03.08.2015

Затворена
03.04.2015 05.06.2015 17:00:00 05.06.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705005 от КС “Кардам-2” 150-063 Документация за участие

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти, публ. на 19.05.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 26.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта, публикувано на 30.06.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 18.08.2015

Договор № 2322/14.01.2016 г., публикуван на 12.02.2016 г.

Обявление за приключване (прекратяване)на договор № 2322/14.01.2016 г., публикувано на 26.10.2016 г.

Затворена
03.04.2015 30.11.2015 17:00:00 30.11.2015 17:00:00 Доставка и внедряване на Географска информационна система (ГИС) 150-061 Документация за участие в процедурата

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Решение за промяна

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 17.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 28.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 14.01.2016 г

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2394 от 18.03.2016 г.

Договор за подизпълнение

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Затворена
03.04.2015 20.04.2024 16:37:12 08.04.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компете 150-076 Решение за откриване на процедурата

Решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, с доклада от работата на комисията, публ

Договор № 2034 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2032 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2033 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите, публикувана на 14

Затворена
03.04.2015 20.04.2024 16:37:12 08.04.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компете 150-077 Решение за откриване на процедура

Решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, с доклада от работата на комисията, публ

Договор № 2037 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2035 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2036 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите, публикувана на 14

Затворена
02.04.2015 10.07.2015 17:00:00 10.07.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод (ГТП) АИ-336-2-8, със заводски № 70833843081602 150-068 Документация за участие

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти, публ. на 20.05.2015 г.

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти, публ. на 22.06.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.07.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 06.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор № 2287/16.12.2015 г., публикуван на 11.01.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публикувана на 05.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2287/16.12.2015 г., публ. на 01.12.2016 г.

Затворена
02.04.2015 15.05.2015 17:00:00 15.05.2015 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 150-047 Документация за участие

Решение за промяна, публикувано на 08.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 28.04.2015 г.

Протокол № 1 от 09.06.2015 г. от работата на комисията,публикуван на 09.06.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти, публикувано на 06.07.2015г.

Решение по чл.39,ал.2,т.1 от ЗОП,с Протоколи №3 и №2 от работата на комисията,публ. на 09.09.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публикувана на 01.10.2015г.

Блокирана
01.04.2015 28.05.2015 17:00:00 28.05.2015 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на стоманени тръби“, обособена позиция № 2 „Доставка на фасонни части“ 150-031 Документация за участие в процедурата

Разяснение по документация за участие, публикувано на 07.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 15.04.2015 г.

Решение за промяна

Разяснение по документация за участие, публикувано на 18.05.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.07.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 14.08.201

Договор № 2184 от 16.09.2015 г., публикуван на 23.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договор № 2184 от 16.09.2015 г. и информация за датите и о

Договор № 2183 от 16.09.2015 г., публикуван на 23.09.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договор № 2183 от 16.09.2015 г. и информация за датите и о

Затворена
01.04.2015 25.05.2015 17:00:00 25.05.2015 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 150-055 Документация за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 21.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 18.05.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 08.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 17.06.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публ. на 10.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 10.07.2015 г.

Информация за освободена гаранция за участие, публ. на 27.07.2015 г.

Договор № 2118/27.07.2015 г. и приложения към него, публ. на 27.07.2015г.

Плащане на аванс по дог.2118 публикувано на 30.07.2015

Информация за освободена гаранция за участие, публ. на 05.08.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 12.08.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 02.10.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 03.12.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 14.03.2016 г.

Плащане 01 по дог.2118 публикувано на 08.04.2016 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 10.05.2016 г.

Обявление за приключен договор№2118 публ. на 16.11.2017 г.

Затворена
31.03.2015 28.04.2015 17:00:00 28.04.2015 17:00:00 Осигуряване на плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Чайка”, местност-1, гр.Варна 150-046 Документация за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 11.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2015г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, с протокола от работата на комисията, публикувани на 19.05.2015

Договор № 2031 от 01.06.2015 г., публикуван на 16.06.2015 г.

Информация за плащания по договор № 2031 от 01.06.2015 г., актуализирана на 26.08.2015 г.

Информация за плащания по договор № 2031 от 01.06.2015 г., актуализирана на 13.10.2015 г.

Затворена
30.03.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Доставка на моторно масло за двигател Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 176/07.05.2015г. (БТГ № 1997/07.05.2015г.), публ. на 03.06.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извърш. плащане по договора, публ. на 06.07.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 06.07.2015 г.

Затворена
27.03.2015 08.05.2015 17:00:00 08.05.2015 17:00:00 Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в горски територии, разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Почистване на сервитутни площи на магистрален газопровод ОС Могила - ОС Горни Богров” - 10,1 km (202 дек 150-053 Документация за участие

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 12.06.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 21.07.2015г.

Решение за класиране и Протокол 2 от работата на комисията с приложения, публ. на 11.09.2015г.

Договор №2220 от 15.10.2015г., публикуван на 16.10.2015г.

Договор №2221 от 15.10.2015г., публикуван на 16.10.2015г.

Договор №2222 от 15.10.2015г., публикуван на 16.10.2015г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие, публ. на 16.10.2015г.

Инф. за осв. на гаранции за участие на участниците, класирани на 1 и 2 място, публ. на 03.11.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор №2220 от 15.10.2015г., публикувана на 02.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор №2221 от 15.10.2015г., публикувана на 02.12.2015г.

Информация за изпълнен Договор №2220 от 15.10.2015г., публикувана на 03.12.2015г.

Информация за изпълнен Договор №2221 от 15.10.2015г., публикувана на 03.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор №2222 от 15.10.2015г., публикувана на 20.01.2016г.

Информация за изпълнен Договор №2222 от 15.10.2015г., публикувана на 22.01.2016г.

Затворена
27.03.2015 24.04.2015 17:00:00 24.04.2015 17:00:00 Доставка на управляващи блокове от регулатор за обороти на ГМК и газови клапани от регулатор за обороти на ГМК 150-065 Документация за участие

Протокол 1 от работата на комисията, побликуван на 04.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.05.2015г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 22.05.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 22.05.2015 г.

Договор № 2088 от 03.07.2015г., публикуван на 07.07.2015г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 10.07.2015г.

Информация за извършено плащане, публ. на 14.08.2015г

Информация за датата и основанието за осв. на част от гаранцията за изпълнение, публ. на 14.08.2015г

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, публикувана на 25.08.2015г.

Затворена
27.03.2015 18.05.2015 17:00:00 18.05.2015 17:00:00 Извършване газифициране на течен технически азот със специализирана установка и доставка на течен технически азот за изпитания на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност 150-070 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публ. на 17.04.2015 г.

Разяснения по документацията за участие, публ. на 08.05.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 01.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публ. на 11.06.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 26.06.2015 г

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 26.06.2015 г.

Информация за датата и основ. за освобож. на гаранциите за участие, публ. на 10.07.2015г.

Блокирана
27.03.2015 24.04.2015 17:00:00 24.04.2015 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки за газова арматура, обособена позиция № 1 „Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/“, обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционална синтетична биоразг 150-060 Документация за участие

Протокол № 1 от 07.05.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 07.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 26.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Договор № 2113 от 22.07.2015 г., публикуван на 21.08.2015 г.

Информация за плащане по договор № 2113 от 22.07.2015г., публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за приключен договор № 2113 от 22.07.2015г., публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за върната гаранция за изпълнение по договор № 2113 от 22.07.2015г.,публ. на 02.11.2015 г

Частично блокирана
26.03.2015 23.04.2015 17:00:00 23.04.2015 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителните системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-057 Документация за участие

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 11.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 10.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 10.06.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 01.07.2015 г.

Договор № 2116/23.07.2015г., публ. на 03.08.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 03.08.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публ. на 12.12.2017 г.

Затворена
19.03.2015 29.04.2015 17:00:00 29.04.2015 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на сондажи 150-033 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 14.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публ. на 25.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 03.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 03.06.2015 г.

Договор № 2131/30.07.2015 г., публ. на 10.08.2015 г.

Информация за датата и основ. за освобож. на гаранциите за участие, публ. на 13.08.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2131/30.07.2015 г., публ. на 14.10.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2131/30.07.2015 г., публ. на 01.04.2016 г.

обявление за приключване на договор 2131, публикувано на 15.12.2017 г.

Затворена
19.03.2015 04.05.2015 17:00:00 04.05.2015 17:00:00 Изграждане на основен газопровод DN 500 от преход (включително подводен преход) под река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България 150-058 Документация за участие

Работен проект - част "Геодезия"

Работен проект - част "Архитектура"

Работен проект - част "Електрозахранване"

Работен проект - част "ВиК"

Работен проект - част "Електрохимична защита"

Работен проект - част "Обща"

Работен проект - част "Технологична-HDD"

Работен проект - част "Технологични тръбопроводи"

Работен проект - част "ПБЗ"

Работен проект - част "Пожарна безопасност"

Работен проект - част "Рекултивация"

Работен проект - част "План за управление на отпадъците"

Образци за подготовка на оферта

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.03.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 17.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 20.04.2015 г.

Отговор на поставен въпрос

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 29.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 08.06.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията и приложения към него, публикувани на 08.06.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие, публ. на 28.07.2015 г.

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал.2, т.3, б."а" от ЗОП, публ. на 04.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за усвояване на гаранция за участие, публ. на 24.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 08.10.2015 г.

Блокирана
18.03.2015 27.04.2015 17:00:00 27.04.2015 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на преносни газопроводи DN 711 (28”) в участъците ОС Вълчи Дол – ОС Могила с дължина 211 км и ОС Беглеж – ОС Нови Искър, с дължина 125 км. 150-051 Документация за участие

Образци за подготовка на оферти

Уведомление за отваряне на оферти, на осн. чл. 68, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, публикувано на 28.04.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 05.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 07.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 19.05.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 19.05.2015 г.

Договор № 2070 от 23.06.2015 г., публикуван на 15.07.2015 г.

Информация за датата, осн. и размера на всяко извършено плащане, публикувано на 26.04.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 12.09.2016 г.

Затворена
18.03.2015 20.04.2024 16:37:12 24.04.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КВ Мартен“ 150-040 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 05.06.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 05.06.2015 г.

Договор № 2135 от 03.08.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Плащане по Договор № 2135, публикувано на 24.11.2015 г.

Плащане по Договор № 2135, публикувано на 12.02.2016 г.

Плащане по Договор № 2135, публикувано на 16.03.2015 г.

Затворена
16.03.2015 14.04.2015 17:00:00 14.04.2015 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 150-054 Документация за участие

Разяснение по документация за участие, публикувано на 25.03.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 27.03.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 03.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 07.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 08.04.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 30.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публ. на 12.06.2015 г.

Решение по чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, публ. на 03.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 03.07.2015 г.

Информация за датите и основанията за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 29.07.2015г.

Договор № 2117/24.07.2015 г., публ. на 29.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2117/24.07.2015 г., публ. на 02.09.2015 г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 02.09.2015

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 01.10.2015 г.

Затворена
16.03.2015 24.04.2015 17:00:00 24.04.2015 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) тип ТНМ 1304 150-052 Документация за участие

Решение № БТГ-РД-07-46А/27.04.2015 г. за прекратяване, публикувано на 28.04.2015г.

Блокирана
27.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични изследвания в сондажи под налягане и вземане и анализ на проби на пластови флуиди от наблюдателни сондажи на ПГХ Чирен 150-020 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 10.03.2015г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 24.04.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 29.04.2015г.

Решение за подбор на кандидатите, публикувано на 29.04.2015г.

Окончателен доклад от работата на комисията с приложения към него, публикуван на 03.07.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 03.07.2015г.

Договор №2112 от 20.07.2015г., публикуван на 14.08.2015г

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 14.08.2015г.

Информация за датата и основанието за извършване на авансово плащане, публ. на 14.08.2015г.

Договор от 19.08.2015г.,слючен между изпълнителя и подизпълнителя, публикуван на 11.09.2015г.

Информация за датата и основанието за извършване на плащане, публ. на 27.11.2015г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 30.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за авансово плащане, публ. на 09.12.2015г.

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 Доставка на автомобили и транспортни средства за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разделена на 8 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус с 150-021 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.03.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 16.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 27.04.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 05.05.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 05.05.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 19.06.2015г.

Договор № 2025/ 01.06.2015 г. по об. поз. 1, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2015/ 22.05.2015 г. по об. поз. 2, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2038/ 03.06.2015 г. по об. поз. 3, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2017/ 22.05.2015 г. по об. поз. 4, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2016/ 22.05.2015 г. по об. поз. 6, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2054/ 12.06.2015 г. по об. поз. 8, публ. на 22.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договори № 2015, 2016, 2017 и 2025, публикувана на 22.06.2015г.

Информация за приключване на договори № 2015, 2016, 2017 и 2025, публикувана на 22.06.2015г.

Инф. за възст. на част от гаранциите за изпъ. по дог-ри № 2015, 2016 и 2017, публ. на 22.06.2015

Договор № 2104/ 15.07.2015 г. по об. поз. 5, публ. на 24.07.2015 г.

Договор № 2103/ 15.07.2015 г. по об. поз. 7, публ. на 24.07.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 24.07.2015г.

Информация за извършени плащания по договори № 2038 и 2104, публикувана на 27.07.2015г.

Информация за приключване на договори № 2038 и 2104, публикувана на 27.07.2015г.

Инф. за възст. на част от гаранциите за изпъ. по дог-ри № 2038 и 2104, публикувана на 28.07.2015г.

Информация за извършени плащания по договори № 2054 и 2103, публикувана на 26.02.2016г.

Инф. за възст. на част от гаранциите за изпъ. по дог-ри № 2054 и 2103, публикувана на 26.02.2016г.

Информация за приключване на договори № 2054 и 2103, публикувана на 02.03.2016 г.

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 "Доставка на разходомери за газ", разпределена в три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на диафрагмени разходомери за газ”, обособена позиция № 2 „Доставка на турбинни разходомери за газ” и обособена позиция № 3 „Доставка на 150-037 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 19.03.2015г.

Протокол №1 от работата на комисията - публикуван на 02.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти- публикувано на 28.04.2015 г.

Решение по чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 28.05.2015

Протокол №1 от работата на комисията-подписан на 04.08.2015,съгл.указания на КЗК-публикуван 07.08.15

Договор № 2142 от 12.08.2015 г.по 1-ва обособена позиция, публикуван на 13.08.2015 г.

Договор № 2143 от 12.08.2015 г. по 3-та обособена позиция,публикуван на 13.08.2015 г.

Решение № БТГ-РД-07-45Б от 21.08.2015 г. по чл.73,ал.1 и ал.2 от ЗОП, публикуван на 21.08.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, съгл. указанията на КЗК,публикуван на 21.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2142, публикувана на 02.08.2015г.

Инфо за датата и основан. за частично освоб.гаранция за изпълнение на дог.2142, публ.на 04.09.2015

Информация за датата и основан. за приключване на договор №2142,публ.на 08.09.2015г.

Договор № 2181 от 15.09.2015 г. по 2-ра обособена позиция,публикуван на 16.09.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договор №2143,публ.на 29.03.2016г.

Информация за извършено плащане по договор № 2143, публикувана на 29.03.2016г.

Инфо за датата и основан. за частично освоб.гаранция за изпълнение на дог.2142, публ.на 29.03.2016

Информация за приключване на договор №2181,публ.на 21.07.2016г.

Затворена
27.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 „Доставка на багери, камиони и ремаркета“, разпределена в три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на багери и принадлежности“, обособена позиция № 2 „Доставка на тежкотоварни автомобили“ и обособена позиция № 3 „Доставка на ре 150-025 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 15.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.05.2015г.

Протокол № 2, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015

Решение по чл. 39, ал. 2, точка 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015

Решение по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2094 от 13.07.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Информация за плащане и приключен договор, публикувана на 12.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Частично блокирана
27.02.2015 31.03.2015 17:00:00 31.03.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинни двигатели НК-12СТ и НК-14СТ 150-038 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта, публикувано на 15.04.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 23.04.2015 г.

Решение за класиране, публ. на 23.04.2015 г.

Договор № 2060/19.06.2015 г., публикуван на 06.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2060/19.06.2015 г., публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на част от гаранцията за изпълнение,публ.на 12.11.20

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка,публ.на 12.11.2015

Затворена
27.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 Доставка на стандартни и стопъл фрези за тапинг машини 150-024 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 16.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 22.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 22.04.2015 г.

Договор 2014/22.05.2015 г., публ. на 29.05.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 04.06.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2014/22.05.2015 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 24.07.2015

Информация за датата и основанието за приключване на договорa, публ. на 28.07.2015г.

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 "Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи", разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопро 150-043 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 17.03.2015г.

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 07.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 02.06.2015 г.

Решение по чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Решение по чл.39, ал. 1 от ЗОП и мотиви, публикувани на 18.06.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 09.07.2015 г.

Договор № 2132/31.07.2015г., публикуван на 04.08.2015г.

Договор № 2133/31.07.2015г., публикуван на 04.08.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 10.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2132/ 31.07.2015 г., публ. на 19.10.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2133/ 31.07.2015 г., публ. на 03.11.2015г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор № 2133/ 31.07.15г.,публ. на 27.11.2015г

Инф. за датата и осн. за връщане на гаранция за изп. на дог. № 2133/31.07.15г., публ. на 17.03.16г.

Обявление за приключване на договор № 2132/ 31.07.15г.,публ. на 22.06.2016г

Частично блокирана
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 150-026 Документация за участие

Отговор във връзка с получено писмо от заинтересовано лице, публ. на 17.03.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 23.03.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 30.04.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Блокирана
27.02.2015 18.03.2015 17:00:00 18.03.2015 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 150-027 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 08.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 08.04.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП,с протоколите от работата на комисията, публикувани на 22.04.2015

Договор № 2002 от 18.05.2015 г., публикуван на 26.05.2015 г.

Информация за датите и осн. за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 01.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2002 от 18.05.2015 г., публикувана на 22.06.2015 г.

Информация за приключен договор № 2002 от 18.05.2015 г., публикувана на 01.07.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публикувана на 01.07.2015 г.

Затворена
27.02.2015 06.04.2015 17:00:00 06.04.2015 17:00:00 Доставка на системи и уреди за диагностика Обособена позиция № 1 „Доставка на системи за диагностика“ Обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“ 150-035 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 05.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.05.2015г.

Протокол № 2, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 03.06.2015 г.

Протокол № 3, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 03.06.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 03.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП, публикувано на 03.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2093 от 10.07.2015 г. по обособена позиция № 2

Информация за плащане и за приключване на договора

Частично блокирана
27.02.2015 20.04.2024 16:37:12 02.04.2015 17:00:00 Проектиране и изграждане на строеж: „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК” 150-039 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 05.05.2015 г.

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публикувано на 05.05.2015 г.

Блокирана
20.02.2015 20.04.2024 16:37:12 20.03.2015 17:00:00 “Укрепване на Транзитните газопроводи за Гърция и за Македония при прехода през реки: Обект 1: Укрепване на Транзитния газопровод за Гърция при пресичане на р. Влахинска на ПК750; Обект 2: Укрепване на Транзитния газопровод за Македония при ПК552+80 (с. 150-012-Решение за откриване на процедурата

Решение по чл.92а,ал.6 във връзка с чл.92а,ал.5,т.2 и чл.73,ал.1 от ЗОП, публикувано на 30.04.2015г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 30.04.2015г.

Договор № 2064/23.06.2015 г., публ.на 25.06.2015 г.

Приложения към договора - I-ва част

Приложения към договора - II-ра част

Обявление за приключване на договор №2064/23.06.2015 г., публикувано на 17.05.2019 г.

Затворена
20.02.2015 20.03.2015 17:00:00 20.03.2015 17:00:00 “Доставка на електроизолиращи фланци DN 1000 (40”)” 150-028 Документация за участие

Протокол №1 от работата на комисията - публикуван на 31.03.2015г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публ. на 20.04.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията с приложения, публикуван на 28.04.2015г.

Решение на основание чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП, публикувано на 28.04.2015г.

Договор № 2059/17.06.2015 г., публикуван на 17.06.2015 г.

Информация за плащане по договор №2059/17.06.2015, публикувана на 06.11.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по дог.2059/17.06.2015, публ.на 06.11.15г.

Затворена
20.02.2015 24.03.2015 17:00:00 24.03.2015 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на "Булгартрансгаз" ЕАД 150-013 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.02.2015г.

Протокол 1 от 31.03.2015г. от работа на комисията, съставен на основание чл.68, ал.7 от ЗОП

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.05.2015г.

Блокирана
20.02.2015 20.04.2024 16:37:12 16.03.2015 17:00:00 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД ” Обособена позиция № 1: „Магистрални и локални газопроводи - северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документа 150-003 Решение за откриване на процедура

Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 22.05.2015 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и приложенията към него, публикувани на 22.05.2015 г.

приложение 1 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 2 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 3 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 4 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 5 към Договор 2109/20.07.2015г.

Договор 2110/20.07.2015г.за възлагане на обществена поръчка

приложение 1 към Договор 2110/20.07.2015г.

приложение 2 към Договор 2110/20.07.2015г.

приложение 3 към Договор 2110/20.07.2015г.

приложение 4 към Договор 2110/20.07.2015г.

Плащане по Договор № 2109, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 2110, публикувано на 17.12.2015 г.

Договор 2109/20.07.2015г.за възлагане на обществена поръчка

Допълнително споразумение 1 към Договор 2109/20.07.2015г.

Допълнително споразумение 1 към Договор 2110/20.07.2015г.

Информация за приключването на договор № 2110/20.07.2015г., публ. на 11.09.2018 г.

Информация за приключването на договор № 2109/20.07.2015г., публ. на 25.02.2019 г.

Затворена
13.02.2015 23.03.2015 17:00:00 23.03.2015 17:00:00 Доставка на газова арматура,разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателна и предпазна арматура за природен газ“; Обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове за природен газ“; Обособена п Решение за промяна

Информационен лист за крана по позиция № 24 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Д

140-121 Документация за участие

Разяснение по документацията, публикувано на 27.02.2015 г.

Разяснение по документацията, публикувано на 13.03.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 20.04.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 05.05.2015 г.

Протоколи № 2 и 3 от работата на комисията, публикувани на 01.06.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 01.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, публикувано на 01.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2108 от 17.07.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Договор № 2085 от 01.07.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договори, публикувана на 30.10.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение

Частично блокирана
13.02.2015 05.03.2015 17:00:00 05.03.2015 17:00:00 Доставка на изолационни материали 150-022 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 20.03.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 30.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП заедно с протокол № 2 и № 3 на комисията, публикуван на 08.04.201

Договор № 1993 от 05.05.2015 г., публикуван на 16.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за датата на плащане и за датата на приключване на договора

Затворена
13.02.2015 25.03.2015 17:00:00 25.03.2015 17:00:00 Наемане на два броя газотурбинни двигатели НК 12 СТ 140-159 Документация за участие

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 27.03.2015 г.

Блокирана
13.02.2015 16.03.2015 17:00:00 16.03.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705004 от КС “Кардам-2” 150-005 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 18.03.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта, публ. на 21.03.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публ. на 21.04.2015г.

Решение за класиране, публ. на 21.04.2015г.

Договор № 2041/05.06.2015 г., публ. на 02.07.2015г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за извършено плащане по Договор № 2041/05.06.2015 г., публ. на 26.04.2016 г.

Информация за приключването на договор № № 2041/05.06.2015 г., публ. на 22.06.2016 г.

Затворена
13.02.2015 16.03.2015 17:00:00 16.03.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели НК-14СТ и НК-12СТ 150-004 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл.68,ал.7 от ЗОП, публ. на 01.04.2015г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта, публ. на 01.04.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публ. на 21.04.2015г.

Решение за класиране, публ. на 21.04.2015г.

Договор № 2286/16.12.2015 г., публ. на 15.01.2016г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 12.02.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2286/16.12.2015 г., публ. на 22.03.2016 г.

Информация за приключване на договор № 2286/16.12.2015 г., публ. на 14.12.2016 г.

Затворена
10.02.2015 20.04.2024 16:37:12 23.02.2015 10:00:00 "Консултантска дейност по чл. 166 от ЗУТ за строеж "Междусистемна връзка България-Румъния (Русе-Гюргево)" - IV етап" 150-018 Решение за откриване на процедура

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Доклад за работата на Комисията

Договор № 1939/18.03.2015 г., публикуван на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор №1939/18.03.2015 г. публикувана на 15.02.2017

Затворена
06.02.2015 20.04.2024 16:37:12 27.03.2015 17:00:00 Изграждане на кранов възел и АГРС”Игнатиево” 150-006 Решение за откриване на процедура

150-006 Решение за прекратяване на процедурата публ. на 20.05.2015 г.

Блокирана
06.02.2015 19.03.2015 17:00:00 19.03.2015 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи и принадлежности към тях 140-144 Документация за участие

Решение за промяна, публикувано на 19.02.2015г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 27.02.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 27.03.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти- публикувано на 29.04.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 20.05.2015г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 20.05.2015г.

Договор № 2250/ 09.11.2015г., публикуван на 04.12.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2250 от 09.11.2015, публикувано на 11.04.2016г.

Инф. за възст. на част от гаранцията за изпъ. по дог-р № 2250 от 09.11.2015г., публ. на 11.04.2016г.

Информация за изпълнен договор № 2250/09.11.2015 г., публикувана на 13.07.2016г.

Затворена
06.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 Извършване на ремонтни дейности по Магистрални (МГ) и Транзитни газопроводи (ТГ) на територията на Република България I-ва обособена позиция:Извършване на ремонтни дейности на територията на СИЕР Вълчи Дол по ТГ-1, ТГ-2, МГ – Север и МГ - Юг; II-pа обосо 150-001-Документация за участие

Разяснение по документация, публикувано на 16.03.2015г.

Решение за промяна, публикувано на 16.03.2015г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 29.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 20.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 05.06.2015 г.

Решение за прекратяване на I-ва обос.позиция,на осн.чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП,публ. на 05.06.2015г.

Решение за прекратяване на II-ра обос.позиция,на осн.чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП,публ. на 05.06.2015г.

Решение за прекратяване на IV-та обос.позиция, на осн.чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП, публ. на 05.06.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие, публ.на 08.07.2015 г.

Договор № 2139/12.08.2015 г. по III-та обособена позиция и приложения към него, публ. на 12.08.2015

Информация за освободена гаранция за участие, публ.на 17.08.2015 г.

Плащане 01 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 26.11.2015

Плащане 02 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 28.12.2015

Плащане 03 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 30.12.2015

Плащане 04 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 08.03.2016

Информация за приключен договор №2139 публикувана на 21.02.2017 г.

Частично блокирана
06.02.2015 04.03.2015 17:00:00 04.03.2015 17:00:00 Доставка и въвеждане в експлоатация на промишлен видеоскоп и оборудване към него 140-145 Документация за участие

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 31.03.2015г.

Отваряне на ценова оферта

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 21.04.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 21.04.2015 г.

Информация за върната гаранция за участие, публ. на 04.06.2015 г.

Договор № 2011/21.05.2015 г., публикуван на 04.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по договора, публ. на 04.08.2015г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 04.08.2015

Информация за датата и основанието за приключване на договорa, публ. на 21.08.2015г.

Затворена
02.02.2015 25.03.2015 17:00:00 25.03.2015 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 150-011 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 23.02.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 27.02.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.03.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 13.03.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 08.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 23.04.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 15.05.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 15.05.2015г

Плащане аванс публикувано на 03.07.2015г.

Договор № 2081/01.07.2015 г., публ.на 07.07.2015 г.

Приложения към договор № 2081/01.07.2015 г. - първа част, публ. на 07.07.2015 г.

Приложения към договор № 2081/01.07.2015 г. - втора част, публ. на 07.07.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ.на 07.07.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ.на 09.07.2015 г.

Информация за освободена гаранция за участие, публ. на 03.08.2015 г.

Плащане 01 публикувано на 05.10.2015г.

Договор за подизпълнение, публ.на 13.10.2015 г.

Плащане 02 публикувано на 04.11.2015г.

Анекс към договор за подизпълнение, публ. на 04.11.2015г.

Плащане 03 публикувано на 26.11.2015г.

Плащане 04 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане 05 публикувано на 08.02.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 2081 от 01.07.2015г.публикувано на 11.02.2016 г.

Плащане 06 по Договор 2081 и допълнително споразумение №1 към същия договор публикувано на 08.03.201

Плащане 07 публикувано на 08.04.2016 г.

Обявление за приключен договор 2081/01.07.2015 г. публикувано на 06.01.2017г.

Затворена
02.02.2015 26.02.2015 17:00:00 26.02.2015 17:00:00 Доставка на компютърна техника 140-067 Документация за участие

Разяснения по документацията за участие, публ. на 20.02.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 12.03.2015г.

Протокол №1, съст. на осн. чл.68, ал.7 от ЗОП,във връзка с чл.16г,ал.6 от ЗОП, публ. на 27.04.2015 г

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 12.05.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 12.05.2015г.

Информация за върната гаранция за участие, публ. на 04.06.2015 г.

Блокирана
02.02.2015 20.04.2024 16:37:12 06.02.2015 11:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи на строеж:"ПГХ Чирен-ремонт на вентилационни кули" 150-016 - Решение за откриване на процедурата

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Плащане на аванс по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 01 по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 02 по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 04 по дог.1954 публикувано на 15.07.2015

Плащане 05 по дог.1954 публикувано на 30.07.2015

Плащане 06 по дог.1954 публикувано на 04.11.2015

Информация за приключен договор публикувана на 11.12.2015 г.

Затворена
30.01.2015 24.02.2015 17:00:00 24.02.2015 17:00:00 Облитане на участъци от газопреносната система за откриване на пропуски на газ 140-140 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 23.03.2015 г.

Отваряне на ценова оферта

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 03.04.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 03.04.2015 г.

Договор № 2048/09.06.2015 г., публ. на 16.06.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на гаранцията за участие, публ. на 24.06.2015г.

Информация за извършено плащане съгласно т. 4.1.1. от договора, публ. на 09.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за осв. на гаранцията за изпълнение, публ. на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане съгласно т. 4.1.2. от договора, публ. на 26.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за приключване на договорa, публ. на 26.11.2015 г.

Затворена
30.01.2015 23.02.2015 17:00:00 23.02.2015 17:00:00 Доставка на метални очистни бутала и консумативи за налични очистни бутала 140-152 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 10.03.2015 г.

Отваряне на ценова оферта

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 18.03.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 18.03.2015 г.

Договор № 1970/ 07.04.2015 г., публ. на 08.04.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на гаранцията за участие, публ. на 30.04.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на извърш. плащане по договора, публ. на 28.05.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 02.06.2015 г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 02.06.2015

Затворена
30.01.2015 13.03.2015 17:00:00 13.03.2015 17:00:00 ГИС "Разград" - изграждане на нов ГИС 150-019 Документация за участие

Работен проект 1-ва част

Работен проект 2-ра част

Решение за промяна на основание чл.27а от ЗОП

Разяснение №1

Разяснение №2

Разяснение №3

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 31.03.2015 г.

Съобщение

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 25.05.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 25.05.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 15.09.2015 г.

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 29.12.2015 г.

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 16.03.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2102/14.07.2015 г.

Затворена
30.01.2015 11.03.2015 17:00:00 11.03.2015 17:00:00 „Основно обновяване на канализационната система на ПГХ Чирен” Приложения - част 1

Приложения - част 2

150-017-Документация за участие

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Разяснение № 3

Разяснение № 4

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 02.04.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 18.05.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 29.05.2015 г.

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 29.05.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Договор 2111/20.07.2015г. за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 24.07.2015г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане аванс по дог.2111 публикувано на 30.07.2015

Плащане 01 по дог.2111 публикувано на 04.11.2015

Плащане 02 по дог.2111 публикувано на 28.12.2015

Плащане 03 по дог.2111 публикувано на 30.12.2015

Плащане 04 по дог.2111 публикувано на 08.04.2016

Доп. споразумение към Договор № 2111/20.07.2015 г., публ. на 17.06.2016 г.

Обявление за изменение на Договор № 2111/20.07.2015 г., публ. на 17.06.2016 г.

Информация за приключен договор №2111 публикувана на 21.02.2017 г.

Затворена
30.01.2015 23.02.2015 17:00:00 23.02.2015 17:00:00 Доставка на модули и софтуер за наблюдение на оптични влакна 140-123 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, публикуван на 27.02.2015г.

Отваряне на ценовa офертa

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 19.03.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 19.03.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 15.07.2015 г.

Информация за датата и основанието за задържане на гаранция за участие,публ. на 19.08.2015г.

Блокирана
28.01.2015 19.02.2015 17:00:00 19.02.2015 17:00:00 „Доставка на измервателни уреди”, разпределена в три Обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на калибратор на налягане и окомплектовка за калибратор“; Обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за измерване на електрически и други в 140-129 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 11.03.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 17.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП заедно с протокол № 2 и № 3 на комисията, публикуван на 03.04.201

Договор № 2004 от 19.05.2015 г., публикуван на 25.05.2015 г.

Договор № 2043 от 05.06.2015 г., публикуван на 15.06.2015 г.

Договор № 2044 от 05.06.2015 г., публикуван на 15.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и приключен договор № 2044/05.06.2015г., публикувана на 24.07.2015 г.

Информация за плащане и приключен договор № 2004/19.05.05.2015г., публикувана на 28.07.2015 г.

Информация за плащане и приключен договор № 2043/05.06.2015г., публикувана на 10.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение

Затворена
27.01.2015 11.02.2015 17:00:00 11.02.2015 17:00:00 „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на преносни газопроводи DN 1020 (40”) в участъците ОС Лозенец – ОС Малкочлар с дължина 74 км и ОС Недялско – ОС Малкочлар, с дължина 55 км.“ 140-151 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 17.02.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта, публикувано на 17.02.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 от ЗОП заедно с протокол № 2 на комисията, публикуван на 16.03.2015 г.

Договор № 1966 от 02.04.2015 г., публикуван на 16.04.2015 г.

Информация за гаранциите за участие, публикувана на 16.04.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 24.06.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 09.12.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 01.03.2016 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 22.03.2016 г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 01.06.2016 г.

Затворена
24.01.2015 20.04.2024 16:37:12 20.02.2015 17:00:00 Изработка и доставка на специални предпазни обувки за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-038 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публ. на 03.02.2015г.

Разяснение №2 по документацията за участие, публ. на 06.02.2015г.

Разяснение №3 по документацията за участие, публ. на 16.02.2015г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 26.02.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.05.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 03.06.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 03.06.2015г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 27.08.2015г.

Блокирана
24.01.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 „Повторeн пуск на 20” геометрично инспекционно бутало в газопроводен участък ОС Пиперево – ОС Гюешево” 150-014 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 05.02.2015 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5, т.1 от ЗОП, публикуван на 05.02.2015 г.

Договор № 1907/18.02.2015 г., публикуван на 18.03.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1907/18.02.2015 г., публикувана на 30.03.2015 г.

Информация за приключване на договор № 1907/18.02.2015 г., публикувана на 01.04.2015 г.

Затворена
23.01.2015 20.04.2024 16:37:12 17.02.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Възстановяване работното налягане на газопроводно отклонение ”Правец” 150-007 Решение за откриване на процедура

Решение за прекратяване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 02.04.2015г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Блокирана
23.01.2015 20.04.2024 16:37:12 26.02.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Измервателен възел – технологична връзка между Транзитния и Магистралния газопроводи при КС „Лозенец“ – етапно строителство 150-008 Решение за откриване на процедура

Решение за прекратяване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 28.04.2015г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Блокирана
23.01.2015 20.04.2024 16:37:12 20.04.2024 16:37:12 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 140-143 Решение за откриване на процедурата

Борсов договор № 98/25.02.2015 г. (БТГ № 1923/25.02.2015 г.). Публикуван на 25.03.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извърш. плащане по договора, публ. на 01.09.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 03.09.2015 г.

Затворена
23.01.2015 20.04.2024 16:37:12 02.03.2015 17:00:00 „Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обект: „Укрепване на газопроводното отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р. Марица при с. Мирянци на ПК 164+35” 150-010 Решение за откриване на процедура

Разяснение

150-010-Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 20.04.2015г.

150-010 - Доклад от работата на комисията, публикуван на 20.04.2015г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Плащане по Договор № 2080, публикувано на 08.04.2016 г.

Затворена
22.01.2015 18.03.2015 17:00:00 18.03.2015 17:00:00 Наземен газов анализ в площта на Чиренската структура 140-149 Документация за участие

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 06.03.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 07.04.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата заедно с протокол № 2 на комисията, публикуван на 30.04.2015

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Блокирана
20.01.2015 23.03.2015 17:00:00 23.03.2015 17:00:00 „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Хидравлична симулация на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и изчисляване на техническия капацитет на входните и изходни точки” 140-128 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 11.05.2015 г.

Решение № БТГ-РД-03А/05.06.2015 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 05.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията на основание чл. 72, публикуван на 05.06.2015 г.

Информация по чл. 22б, т. 9 от ЗОП, публикувана на 03.07.2015 г.

Блокирана
13.01.2015 04.02.2015 17:00:00 04.02.2015 17:00:00 „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: I-ва обособена позиция: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: К 140-137 Документация за участие

Разяснения № 1

Разяснения № 2

Решение за промяна на основание чл. 27а от ЗОП и променена документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 27.02.2015 г.

Отваряне ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 20.04.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 20.04.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка- IV-та обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - V-та обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка- I-ва обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - II-pа обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - III-та обособена позиция

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Информация за приключен договор №2021 публикувана на 21.02.2017 г.

Обявление за приключен договор № 2073 за обществена поръчка, публикувано на 06.12.2017 г.

Затворена
12.01.2015 02.02.2015 17:00:00 02.02.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на сградния фонд и техническата инфраструктура, съгласно чл. 169 от ЗУТ, и изготвяне на Технически паспорт по чл. 176в от ЗУТ за обект „ 140-127 Документация за участие

Разяснения № 1

Разяснения № 2

Решение за промяна на основание чл. 27а от ЗОП и променена документация за участие

Разяснения № 3

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 26.02.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 24.03.2015 г.

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 27.04.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 27.04.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане 01 по дог.2062, публикувано на 04.11.2015

Затворена