Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.01.2015 11.03.2015 17:00:00 11.03.2015 17:00:00 „Основно обновяване на канализационната система на ПГХ Чирен” Приложения - част 1

Приложения - част 2

150-017-Документация за участие

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Разяснение № 3

Разяснение № 4

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 02.04.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 18.05.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 29.05.2015 г.

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 29.05.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Договор 2111/20.07.2015г. за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 24.07.2015г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане аванс по дог.2111 публикувано на 30.07.2015

Плащане 01 по дог.2111 публикувано на 04.11.2015

Плащане 02 по дог.2111 публикувано на 28.12.2015

Плащане 03 по дог.2111 публикувано на 30.12.2015

Плащане 04 по дог.2111 публикувано на 08.04.2016

Доп. споразумение към Договор № 2111/20.07.2015 г., публ. на 17.06.2016 г.

Обявление за изменение на Договор № 2111/20.07.2015 г., публ. на 17.06.2016 г.

Информация за приключен договор №2111 публикувана на 21.02.2017 г.

Затворена
30.01.2015 13.03.2015 17:00:00 13.03.2015 17:00:00 ГИС "Разград" - изграждане на нов ГИС 150-019 Документация за участие

Работен проект 1-ва част

Работен проект 2-ра част

Решение за промяна на основание чл.27а от ЗОП

Разяснение №1

Разяснение №2

Разяснение №3

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 31.03.2015 г.

Съобщение

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 25.05.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 25.05.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 15.09.2015 г.

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 29.12.2015 г.

Плащане по Договор № 2102, публикувано на 16.03.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2102/14.07.2015 г.

Затворена
30.01.2015 23.02.2015 17:00:00 23.02.2015 17:00:00 Доставка на модули и софтуер за наблюдение на оптични влакна 140-123 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, публикуван на 27.02.2015г.

Отваряне на ценовa офертa

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 19.03.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 19.03.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 15.07.2015 г.

Информация за датата и основанието за задържане на гаранция за участие,публ. на 19.08.2015г.

Блокирана
30.01.2015 23.02.2015 17:00:00 23.02.2015 17:00:00 Доставка на метални очистни бутала и консумативи за налични очистни бутала 140-152 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 10.03.2015 г.

Отваряне на ценова оферта

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 18.03.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 18.03.2015 г.

Договор № 1970/ 07.04.2015 г., публ. на 08.04.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на гаранцията за участие, публ. на 30.04.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на извърш. плащане по договора, публ. на 28.05.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 02.06.2015 г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 02.06.2015

Затворена
30.01.2015 24.02.2015 17:00:00 24.02.2015 17:00:00 Облитане на участъци от газопреносната система за откриване на пропуски на газ 140-140 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 23.03.2015 г.

Отваряне на ценова оферта

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 03.04.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 03.04.2015 г.

Договор № 2048/09.06.2015 г., публ. на 16.06.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на гаранцията за участие, публ. на 24.06.2015г.

Информация за извършено плащане съгласно т. 4.1.1. от договора, публ. на 09.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за осв. на гаранцията за изпълнение, публ. на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане съгласно т. 4.1.2. от договора, публ. на 26.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за приключване на договорa, публ. на 26.11.2015 г.

Затворена
28.01.2015 19.02.2015 17:00:00 19.02.2015 17:00:00 „Доставка на измервателни уреди”, разпределена в три Обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на калибратор на налягане и окомплектовка за калибратор“; Обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за измерване на електрически и други в 140-129 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 11.03.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 17.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП заедно с протокол № 2 и № 3 на комисията, публикуван на 03.04.201

Договор № 2004 от 19.05.2015 г., публикуван на 25.05.2015 г.

Договор № 2043 от 05.06.2015 г., публикуван на 15.06.2015 г.

Договор № 2044 от 05.06.2015 г., публикуван на 15.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и приключен договор № 2044/05.06.2015г., публикувана на 24.07.2015 г.

Информация за плащане и приключен договор № 2004/19.05.05.2015г., публикувана на 28.07.2015 г.

Информация за плащане и приключен договор № 2043/05.06.2015г., публикувана на 10.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение

Затворена
27.01.2015 11.02.2015 17:00:00 11.02.2015 17:00:00 „Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на преносни газопроводи DN 1020 (40”) в участъците ОС Лозенец – ОС Малкочлар с дължина 74 км и ОС Недялско – ОС Малкочлар, с дължина 55 км.“ 140-151 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 17.02.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта, публикувано на 17.02.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 от ЗОП заедно с протокол № 2 на комисията, публикуван на 16.03.2015 г.

Договор № 1966 от 02.04.2015 г., публикуван на 16.04.2015 г.

Информация за гаранциите за участие, публикувана на 16.04.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 24.06.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 09.12.2015 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 01.03.2016 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 22.03.2016 г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 01.06.2016 г.

Затворена
24.01.2015 26.05.2024 11:51:50 26.05.2024 11:51:50 „Повторeн пуск на 20” геометрично инспекционно бутало в газопроводен участък ОС Пиперево – ОС Гюешево” 150-014 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 05.02.2015 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5, т.1 от ЗОП, публикуван на 05.02.2015 г.

Договор № 1907/18.02.2015 г., публикуван на 18.03.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1907/18.02.2015 г., публикувана на 30.03.2015 г.

Информация за приключване на договор № 1907/18.02.2015 г., публикувана на 01.04.2015 г.

Затворена
24.01.2015 26.05.2024 11:51:50 20.02.2015 17:00:00 Изработка и доставка на специални предпазни обувки за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-038 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публ. на 03.02.2015г.

Разяснение №2 по документацията за участие, публ. на 06.02.2015г.

Разяснение №3 по документацията за участие, публ. на 16.02.2015г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 26.02.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.05.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 03.06.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 03.06.2015г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 27.08.2015г.

Блокирана
23.01.2015 26.05.2024 11:51:50 02.03.2015 17:00:00 „Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обект: „Укрепване на газопроводното отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р. Марица при с. Мирянци на ПК 164+35” 150-010 Решение за откриване на процедура

Разяснение

150-010-Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 20.04.2015г.

150-010 - Доклад от работата на комисията, публикуван на 20.04.2015г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Плащане по Договор № 2080, публикувано на 08.04.2016 г.

Затворена
23.01.2015 26.05.2024 11:51:50 26.05.2024 11:51:50 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 140-143 Решение за откриване на процедурата

Борсов договор № 98/25.02.2015 г. (БТГ № 1923/25.02.2015 г.). Публикуван на 25.03.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извърш. плащане по договора, публ. на 01.09.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 03.09.2015 г.

Затворена
23.01.2015 26.05.2024 11:51:50 26.02.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Измервателен възел – технологична връзка между Транзитния и Магистралния газопроводи при КС „Лозенец“ – етапно строителство 150-008 Решение за откриване на процедура

Решение за прекратяване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 28.04.2015г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Блокирана
23.01.2015 26.05.2024 11:51:50 17.02.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Възстановяване работното налягане на газопроводно отклонение ”Правец” 150-007 Решение за откриване на процедура

Решение за прекратяване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 02.04.2015г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Блокирана
22.01.2015 18.03.2015 17:00:00 18.03.2015 17:00:00 Наземен газов анализ в площта на Чиренската структура 140-149 Документация за участие

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 06.03.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 07.04.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата заедно с протокол № 2 на комисията, публикуван на 30.04.2015

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Блокирана
20.01.2015 23.03.2015 17:00:00 23.03.2015 17:00:00 „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Хидравлична симулация на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и изчисляване на техническия капацитет на входните и изходни точки” 140-128 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 11.05.2015 г.

Решение № БТГ-РД-03А/05.06.2015 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 05.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията на основание чл. 72, публикуван на 05.06.2015 г.

Информация по чл. 22б, т. 9 от ЗОП, публикувана на 03.07.2015 г.

Блокирана
13.01.2015 04.02.2015 17:00:00 04.02.2015 17:00:00 „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: I-ва обособена позиция: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: К 140-137 Документация за участие

Разяснения № 1

Разяснения № 2

Решение за промяна на основание чл. 27а от ЗОП и променена документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 27.02.2015 г.

Отваряне ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 20.04.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 20.04.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка- IV-та обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - V-та обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка- I-ва обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - II-pа обособена позиция

Договор за възлагане на обществена поръчка - III-та обособена позиция

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Информация за приключен договор №2021 публикувана на 21.02.2017 г.

Обявление за приключен договор № 2073 за обществена поръчка, публикувано на 06.12.2017 г.

Затворена
12.01.2015 02.02.2015 17:00:00 02.02.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на сградния фонд и техническата инфраструктура, съгласно чл. 169 от ЗУТ, и изготвяне на Технически паспорт по чл. 176в от ЗУТ за обект „ 140-127 Документация за участие

Разяснения № 1

Разяснения № 2

Решение за промяна на основание чл. 27а от ЗОП и променена документация за участие

Разяснения № 3

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 26.02.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 24.03.2015 г.

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 27.04.2015 г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 27.04.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане 01 по дог.2062, публикувано на 04.11.2015

Затворена