Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2015 24.11.2015 17:00:00 24.11.2015 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове“; Обособена позиция № 2 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен газ“ 150-173 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.11.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 12.11.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 02.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 10.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 18.1

Договор № 2239 от 22.01.2016 г., публикуван на 25.01.2016 г.

Договор № 2315 от 11.01.2016 г., публикуван на 25.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
29.10.2015 23.11.2015 17:00:00 23.11.2015 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 150-161 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 08.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 08.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценова оферта, публикувано на 15.01.2016 г.

Протокол № 3 от 21.01.2016 от работата на комисията, публикуван на 31.03.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-108А/31.03.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 31.03.2016 г.

Блокирана
23.10.2015 16.11.2015 17:00:00 16.11.2015 17:00:00 Доставка на силова турбина (СТ) и необходимите комплекти (китове) за монтирането на СТ в състава на газотурбокомпресорен агрегат, наричани за краткост „Оборудване“, което заедно с наличните газогенератори ТНМ 1304-11 и система за изходящи газове да формир 150-152 Документация за участие

Образци за участие

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.11.2015 г.

Блокирана
21.10.2015 18.11.2015 17:00:00 18.11.2015 17:00:00 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 150-167 Документация за участие

Протокол № 1 от 04.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 04.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 11.12.2015 г.

Решение за класиране, публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 27.01.2016г.

Договор № 2356 от 08.02.2016 г., публ. на 19.02.2016 г.

Информация за датaтa и основанието за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 29.02.2016г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 05.06.2018 г.

Затворена
08.10.2015 02.11.2015 17:00:00 02.11.2015 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки за газова арматура Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/“ Обособена позиция № 2 „Доставка на синтетична биор 150-155 Документация за участие

Протокол № 1 от 10.11.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 10.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 25.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публикувано на 11.12.2015 г.

Протокол № 2 от 01.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 11.12.2015 г.

Договор № 2340 от 28.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 17.02.2016 г.

Договор № 2366 от 25.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.03.2016 г.

Извършено плащане по договор № 2366/25.02.2016, публикувано на 04.05.2016г.

Информация за изпълнен договор № 2366/25.02.2016 г., публикувана на 04.05.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 2340/28.01.2016 г., публикувана на 17.05.2016 г.

Затворена