Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.11.2015 21.12.2015 17:00:00 21.12.2015 17:00:00 Доставка на активна електроенергия с координатор на балансираща група 150-180 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 11.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 21.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 08.02.20

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2369 от 29.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Затворена
26.11.2015 11.12.2015 17:00:00 11.12.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокараните сондажи Е-72 и Е-73 на ПГХ „Чирен” 150-181 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015 г.

Договор № 2310 от 30.12.2015 г., публикуван на 27.01.2016г.

Договор за подизпълнение, публикуван на 01.02.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публикувана на 01.02.2016 г.

Информация за приключен договор, публикувана на 18.01.2017 г.

Затворена
24.11.2015 26.05.2024 21:29:05 04.12.2015 17:00:00 „Проектиране и изграждане на строеж: „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК” 150-171 Решение за откриване на процедурата

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикувано на 08.02.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 08.02.2016 г.

Договор № 2539/04.08.2016 г. и приложения към него, публикувани на 31.08.2016 г.

Затворена
16.11.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура и при последващата обработка на добитите данни от сеизмичните проучвания 140-148 Документация за участие

Протокол 1 от работа на комисията, публикуван на 13.01.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 27.01.2016г.

Протокол 2 от работа на комисията, публикуван на 06.04.2016г.

Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП, публикувано на 06.04.2016г.

Договор 2513/15.07.2016, публикуван на 03.08.2016г.

Затворена
16.11.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Уреждане на правото на достъп на оборудване и персонал до земите в района на ПГХ – Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 150-094 Документация за участие

Образци на приложенията към документацията за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 21.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 25.01.2016 г.

Протокол № 2 от работата на Комисията, публикуван на 15.02.2016 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 15.02.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Блокирана
16.11.2015 26.05.2024 21:29:05 27.11.2015 10:00:00 „Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: Преустройство на съществуващи технологични връзки П1 - П2 и П3 - П4 при КС „Кардам 1“ 150-168 Решение за откриване на процедура

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 18.12.2015 г.

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикувано на 18.12.2015 г.

Договор № 2476/17.06.2016 г., публикуван на 14.07.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 2476/17.06.2016 г., публикувана на 14.12.2016 г.

Затворена
16.11.2015 26.05.2024 21:29:05 10.12.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Нов газопроводен участък от газопроводно отклонение ”Правец” за възстановяване на работното му налягане и оптична кабелна линия към него” 150-160 Решение за откриване на процедура

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП,публикувано на 07.03.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 07.03.2016 г.

Договор № 2556 от 24.08.2016 г., публикуван на 26.09.2016 г.

Ситуация-Прил. към "Пълно описание на предмета на поръчката. Техн.специф." (Прил.№2 към дог.2556)

Ситуация-Прил. към "Пълно описание на предмета на поръчката. Техн.специф." (Прил.№2 към дог.2556)

Затворена
16.11.2015 10.12.2015 17:00:00 10.12.2015 17:00:00 Доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системи за безстепенно регулиране на производителността на 2 броя ГМК 150-125 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 14.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 10.02.2016 г

Договор № 2430 от 26.04.2016 г., публикуван на 03.05.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
09.11.2015 11.12.2015 17:00:00 11.12.2015 17:00:00 Доставка на камиони и ремаркета, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на тежкотоварни автомобили“ и обособена позиция № 2 „Доставка на ремаркета и полуремарке“ 150-148 Документация за участие

Решение за промяна и променената документация, публикувани на 18.11.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 23.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 27.01.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 10.0

Информация за плащане и за приключване на договора

Приключена
09.11.2015 26.05.2024 21:29:05 10.12.2015 17:00:00 ”Проучване, проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на очистни съоръжения на газопроводно отклонение за гр. Димитровград” 150-151 - Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 17.03.2016г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Решение за прекратяване на процедурата

Блокирана