Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.12.2015 26.05.2024 20:55:29 26.05.2024 20:55:29 Въвеждане в експлоатация и използване на платформа за резервиране на капацитет на точки на междусистемно свързване 150-158 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП и Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикувани на 14.03.2016г.

Договор No 2429 от 25.04.2016г., публикуван на 26.04.2016г.

Затворена
16.12.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 150-177 Документация за участие

Решение за промяна и променените документи, публикувани на 29.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 04.04.20

Информация за плащане и за приключване на договора

Приключена
16.12.2015 26.05.2024 20:55:29 26.05.2024 20:55:29 Разширение на Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) изградена и пусната в експлоатация в обекти (компресорни станции) на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-146 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 08.01.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 08.01.2016 г.

Договор № 2337/21.01.2016 г., публ. на 09.02.2016 г.

Затворена
10.12.2015 19.01.2016 17:00:00 19.01.2016 17:00:00 Проектиране на реконструкция за “Намаляване на вибрациите в ГМК и технологичната линия от ГМК до II ри пясъчен демпфер в ПГХ Чирен” Обект:Подземно Газово Хранилище Чирен (ПГХ) Подобект:Намаляване на вибрациите в Газомотокомпресори (ГМК) и технологичната 150-183 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 12.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 23.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 05.04.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.04.2016г.

Договор № 2445 от 27.05.2016г. и приложения към него, публикувани на 09.06.2016г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

Затворена
02.12.2015 14.01.2016 17:00:00 14.01.2016 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Строеж №1: „Магистрални и локални оптични кабели към преносни газо 150-134 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 11.01.2016 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 28.01.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 10.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 02.03.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 02.03.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2434 от 09.05.2016г. и приложения към него, публ. на 09.05.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Затворена