Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични изследвания в сондажи под налягане и вземане и анализ на проби на пластови флуиди от наблюдателни сондажи на ПГХ Чирен 150-020 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 10.03.2015г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 24.04.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 29.04.2015г.

Решение за подбор на кандидатите, публикувано на 29.04.2015г.

Окончателен доклад от работата на комисията с приложения към него, публикуван на 03.07.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 03.07.2015г.

Договор №2112 от 20.07.2015г., публикуван на 14.08.2015г

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 14.08.2015г.

Информация за датата и основанието за извършване на авансово плащане, публ. на 14.08.2015г.

Договор от 19.08.2015г.,слючен между изпълнителя и подизпълнителя, публикуван на 11.09.2015г.

Информация за датата и основанието за извършване на плащане, публ. на 27.11.2015г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 30.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за авансово плащане, публ. на 09.12.2015г.

Затворена
27.02.2015 20.04.2024 16:08:55 02.04.2015 17:00:00 Проектиране и изграждане на строеж: „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК” 150-039 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 05.05.2015 г.

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публикувано на 05.05.2015 г.

Блокирана
27.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 „Доставка на багери, камиони и ремаркета“, разпределена в три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на багери и принадлежности“, обособена позиция № 2 „Доставка на тежкотоварни автомобили“ и обособена позиция № 3 „Доставка на ре 150-025 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 15.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.05.2015г.

Протокол № 2, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015

Решение по чл. 39, ал. 2, точка 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015

Решение по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 20.05.2015

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2094 от 13.07.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Информация за плащане и приключен договор, публикувана на 12.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Частично блокирана
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 "Доставка на разходомери за газ", разпределена в три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на диафрагмени разходомери за газ”, обособена позиция № 2 „Доставка на турбинни разходомери за газ” и обособена позиция № 3 „Доставка на 150-037 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 19.03.2015г.

Протокол №1 от работата на комисията - публикуван на 02.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти- публикувано на 28.04.2015 г.

Решение по чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 28.05.2015

Протокол №1 от работата на комисията-подписан на 04.08.2015,съгл.указания на КЗК-публикуван 07.08.15

Договор № 2142 от 12.08.2015 г.по 1-ва обособена позиция, публикуван на 13.08.2015 г.

Договор № 2143 от 12.08.2015 г. по 3-та обособена позиция,публикуван на 13.08.2015 г.

Решение № БТГ-РД-07-45Б от 21.08.2015 г. по чл.73,ал.1 и ал.2 от ЗОП, публикуван на 21.08.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, съгл. указанията на КЗК,публикуван на 21.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2142, публикувана на 02.08.2015г.

Инфо за датата и основан. за частично освоб.гаранция за изпълнение на дог.2142, публ.на 04.09.2015

Информация за датата и основан. за приключване на договор №2142,публ.на 08.09.2015г.

Договор № 2181 от 15.09.2015 г. по 2-ра обособена позиция,публикуван на 16.09.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договор №2143,публ.на 29.03.2016г.

Информация за извършено плащане по договор № 2143, публикувана на 29.03.2016г.

Инфо за датата и основан. за частично освоб.гаранция за изпълнение на дог.2142, публ.на 29.03.2016

Информация за приключване на договор №2181,публ.на 21.07.2016г.

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 Доставка на автомобили и транспортни средства за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разделена на 8 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус с 150-021 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.03.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 16.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 27.04.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 05.05.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 05.05.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 19.06.2015г.

Договор № 2025/ 01.06.2015 г. по об. поз. 1, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2015/ 22.05.2015 г. по об. поз. 2, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2038/ 03.06.2015 г. по об. поз. 3, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2017/ 22.05.2015 г. по об. поз. 4, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2016/ 22.05.2015 г. по об. поз. 6, публ. на 22.06.2015 г.

Договор № 2054/ 12.06.2015 г. по об. поз. 8, публ. на 22.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договори № 2015, 2016, 2017 и 2025, публикувана на 22.06.2015г.

Информация за приключване на договори № 2015, 2016, 2017 и 2025, публикувана на 22.06.2015г.

Инф. за възст. на част от гаранциите за изпъ. по дог-ри № 2015, 2016 и 2017, публ. на 22.06.2015

Договор № 2104/ 15.07.2015 г. по об. поз. 5, публ. на 24.07.2015 г.

Договор № 2103/ 15.07.2015 г. по об. поз. 7, публ. на 24.07.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 24.07.2015г.

Информация за извършени плащания по договори № 2038 и 2104, публикувана на 27.07.2015г.

Информация за приключване на договори № 2038 и 2104, публикувана на 27.07.2015г.

Инф. за възст. на част от гаранциите за изпъ. по дог-ри № 2038 и 2104, публикувана на 28.07.2015г.

Информация за извършени плащания по договори № 2054 и 2103, публикувана на 26.02.2016г.

Инф. за възст. на част от гаранциите за изпъ. по дог-ри № 2054 и 2103, публикувана на 26.02.2016г.

Информация за приключване на договори № 2054 и 2103, публикувана на 02.03.2016 г.

Затворена
27.02.2015 31.03.2015 17:00:00 31.03.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинни двигатели НК-12СТ и НК-14СТ 150-038 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта, публикувано на 15.04.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 23.04.2015 г.

Решение за класиране, публ. на 23.04.2015 г.

Договор № 2060/19.06.2015 г., публикуван на 06.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2060/19.06.2015 г., публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на част от гаранцията за изпълнение,публ.на 12.11.20

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка,публ.на 12.11.2015

Затворена
27.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 Доставка на стандартни и стопъл фрези за тапинг машини 150-024 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 16.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 22.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 22.04.2015 г.

Договор 2014/22.05.2015 г., публ. на 29.05.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 04.06.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2014/22.05.2015 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 24.07.2015

Информация за датата и основанието за приключване на договорa, публ. на 28.07.2015г.

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 "Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи", разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопро 150-043 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 17.03.2015г.

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 07.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 02.06.2015 г.

Решение по чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Решение по чл.39, ал. 1 от ЗОП и мотиви, публикувани на 18.06.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 09.07.2015 г.

Договор № 2132/31.07.2015г., публикуван на 04.08.2015г.

Договор № 2133/31.07.2015г., публикуван на 04.08.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 10.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2132/ 31.07.2015 г., публ. на 19.10.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2133/ 31.07.2015 г., публ. на 03.11.2015г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор № 2133/ 31.07.15г.,публ. на 27.11.2015г

Инф. за датата и осн. за връщане на гаранция за изп. на дог. № 2133/31.07.15г., публ. на 17.03.16г.

Обявление за приключване на договор № 2132/ 31.07.15г.,публ. на 22.06.2016г

Частично блокирана
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 27.03.2015 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 150-026 Документация за участие

Отговор във връзка с получено писмо от заинтересовано лице, публ. на 17.03.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 23.03.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 30.04.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Блокирана
27.02.2015 18.03.2015 17:00:00 18.03.2015 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 150-027 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 08.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 08.04.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП,с протоколите от работата на комисията, публикувани на 22.04.2015

Договор № 2002 от 18.05.2015 г., публикуван на 26.05.2015 г.

Информация за датите и осн. за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 01.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2002 от 18.05.2015 г., публикувана на 22.06.2015 г.

Информация за приключен договор № 2002 от 18.05.2015 г., публикувана на 01.07.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публикувана на 01.07.2015 г.

Затворена
27.02.2015 06.04.2015 17:00:00 06.04.2015 17:00:00 Доставка на системи и уреди за диагностика Обособена позиция № 1 „Доставка на системи за диагностика“ Обособена позиция № 2 „Доставка на уреди за диагностика“ 150-035 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 05.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.05.2015г.

Протокол № 2, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 03.06.2015 г.

Протокол № 3, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, публикуван на 03.06.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 03.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП, публикувано на 03.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2093 от 10.07.2015 г. по обособена позиция № 2

Информация за плащане и за приключване на договора

Частично блокирана
20.02.2015 20.04.2024 16:08:55 20.03.2015 17:00:00 “Укрепване на Транзитните газопроводи за Гърция и за Македония при прехода през реки: Обект 1: Укрепване на Транзитния газопровод за Гърция при пресичане на р. Влахинска на ПК750; Обект 2: Укрепване на Транзитния газопровод за Македония при ПК552+80 (с. 150-012-Решение за откриване на процедурата

Решение по чл.92а,ал.6 във връзка с чл.92а,ал.5,т.2 и чл.73,ал.1 от ЗОП, публикувано на 30.04.2015г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 30.04.2015г.

Договор № 2064/23.06.2015 г., публ.на 25.06.2015 г.

Приложения към договора - I-ва част

Приложения към договора - II-ра част

Обявление за приключване на договор №2064/23.06.2015 г., публикувано на 17.05.2019 г.

Затворена
20.02.2015 20.03.2015 17:00:00 20.03.2015 17:00:00 “Доставка на електроизолиращи фланци DN 1000 (40”)” 150-028 Документация за участие

Протокол №1 от работата на комисията - публикуван на 31.03.2015г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публ. на 20.04.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията с приложения, публикуван на 28.04.2015г.

Решение на основание чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП, публикувано на 28.04.2015г.

Договор № 2059/17.06.2015 г., публикуван на 17.06.2015 г.

Информация за плащане по договор №2059/17.06.2015, публикувана на 06.11.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по дог.2059/17.06.2015, публ.на 06.11.15г.

Затворена
20.02.2015 24.03.2015 17:00:00 24.03.2015 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на "Булгартрансгаз" ЕАД 150-013 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.02.2015г.

Протокол 1 от 31.03.2015г. от работа на комисията, съставен на основание чл.68, ал.7 от ЗОП

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.05.2015г.

Блокирана
20.02.2015 20.04.2024 16:08:55 16.03.2015 17:00:00 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД ” Обособена позиция № 1: „Магистрални и локални газопроводи - северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документа 150-003 Решение за откриване на процедура

Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 22.05.2015 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и приложенията към него, публикувани на 22.05.2015 г.

приложение 1 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 2 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 3 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 4 към Договор 2109/20.07.2015г.

приложение 5 към Договор 2109/20.07.2015г.

Договор 2110/20.07.2015г.за възлагане на обществена поръчка

приложение 1 към Договор 2110/20.07.2015г.

приложение 2 към Договор 2110/20.07.2015г.

приложение 3 към Договор 2110/20.07.2015г.

приложение 4 към Договор 2110/20.07.2015г.

Плащане по Договор № 2109, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 2110, публикувано на 17.12.2015 г.

Договор 2109/20.07.2015г.за възлагане на обществена поръчка

Допълнително споразумение 1 към Договор 2109/20.07.2015г.

Допълнително споразумение 1 към Договор 2110/20.07.2015г.

Информация за приключването на договор № 2110/20.07.2015г., публ. на 11.09.2018 г.

Информация за приключването на договор № 2109/20.07.2015г., публ. на 25.02.2019 г.

Затворена
13.02.2015 16.03.2015 17:00:00 16.03.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели НК-14СТ и НК-12СТ 150-004 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл.68,ал.7 от ЗОП, публ. на 01.04.2015г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта, публ. на 01.04.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публ. на 21.04.2015г.

Решение за класиране, публ. на 21.04.2015г.

Договор № 2286/16.12.2015 г., публ. на 15.01.2016г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 12.02.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2286/16.12.2015 г., публ. на 22.03.2016 г.

Информация за приключване на договор № 2286/16.12.2015 г., публ. на 14.12.2016 г.

Затворена
13.02.2015 16.03.2015 17:00:00 16.03.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705004 от КС “Кардам-2” 150-005 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 18.03.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта, публ. на 21.03.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публ. на 21.04.2015г.

Решение за класиране, публ. на 21.04.2015г.

Договор № 2041/05.06.2015 г., публ. на 02.07.2015г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за извършено плащане по Договор № 2041/05.06.2015 г., публ. на 26.04.2016 г.

Информация за приключването на договор № № 2041/05.06.2015 г., публ. на 22.06.2016 г.

Затворена
13.02.2015 25.03.2015 17:00:00 25.03.2015 17:00:00 Наемане на два броя газотурбинни двигатели НК 12 СТ 140-159 Документация за участие

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 27.03.2015 г.

Блокирана
13.02.2015 05.03.2015 17:00:00 05.03.2015 17:00:00 Доставка на изолационни материали 150-022 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 20.03.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 30.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП заедно с протокол № 2 и № 3 на комисията, публикуван на 08.04.201

Договор № 1993 от 05.05.2015 г., публикуван на 16.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за датата на плащане и за датата на приключване на договора

Затворена
13.02.2015 23.03.2015 17:00:00 23.03.2015 17:00:00 Доставка на газова арматура,разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателна и предпазна арматура за природен газ“; Обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове за природен газ“; Обособена п Решение за промяна

Информационен лист за крана по позиция № 24 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Д

140-121 Документация за участие

Разяснение по документацията, публикувано на 27.02.2015 г.

Разяснение по документацията, публикувано на 13.03.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 20.04.2015 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 05.05.2015 г.

Протоколи № 2 и 3 от работата на комисията, публикувани на 01.06.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 01.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, публикувано на 01.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2108 от 17.07.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Договор № 2085 от 01.07.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договори, публикувана на 30.10.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение

Частично блокирана
10.02.2015 20.04.2024 16:08:55 23.02.2015 10:00:00 "Консултантска дейност по чл. 166 от ЗУТ за строеж "Междусистемна връзка България-Румъния (Русе-Гюргево)" - IV етап" 150-018 Решение за откриване на процедура

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Доклад за работата на Комисията

Договор № 1939/18.03.2015 г., публикуван на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор №1939/18.03.2015 г. публикувана на 15.02.2017

Затворена
06.02.2015 04.03.2015 17:00:00 04.03.2015 17:00:00 Доставка и въвеждане в експлоатация на промишлен видеоскоп и оборудване към него 140-145 Документация за участие

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 31.03.2015г.

Отваряне на ценова оферта

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 21.04.2015 г.

Протокол от работа на комисията с приложения, публ. на 21.04.2015 г.

Информация за върната гаранция за участие, публ. на 04.06.2015 г.

Договор № 2011/21.05.2015 г., публикуван на 04.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по договора, публ. на 04.08.2015г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 04.08.2015

Информация за датата и основанието за приключване на договорa, публ. на 21.08.2015г.

Затворена
06.02.2015 30.03.2015 17:00:00 30.03.2015 17:00:00 Извършване на ремонтни дейности по Магистрални (МГ) и Транзитни газопроводи (ТГ) на територията на Република България I-ва обособена позиция:Извършване на ремонтни дейности на територията на СИЕР Вълчи Дол по ТГ-1, ТГ-2, МГ – Север и МГ - Юг; II-pа обосо 150-001-Документация за участие

Разяснение по документация, публикувано на 16.03.2015г.

Решение за промяна, публикувано на 16.03.2015г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 29.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 20.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 05.06.2015 г.

Решение за прекратяване на I-ва обос.позиция,на осн.чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП,публ. на 05.06.2015г.

Решение за прекратяване на II-ра обос.позиция,на осн.чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП,публ. на 05.06.2015г.

Решение за прекратяване на IV-та обос.позиция, на осн.чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП, публ. на 05.06.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие, публ.на 08.07.2015 г.

Договор № 2139/12.08.2015 г. по III-та обособена позиция и приложения към него, публ. на 12.08.2015

Информация за освободена гаранция за участие, публ.на 17.08.2015 г.

Плащане 01 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 26.11.2015

Плащане 02 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 28.12.2015

Плащане 03 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 30.12.2015

Плащане 04 по договор № 2139/12.08.2015 публикувано на 08.03.2016

Информация за приключен договор №2139 публикувана на 21.02.2017 г.

Частично блокирана
06.02.2015 19.03.2015 17:00:00 19.03.2015 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи и принадлежности към тях 140-144 Документация за участие

Решение за промяна, публикувано на 19.02.2015г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 27.02.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 27.03.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти- публикувано на 29.04.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 20.05.2015г.

Решение на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 20.05.2015г.

Договор № 2250/ 09.11.2015г., публикуван на 04.12.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2250 от 09.11.2015, публикувано на 11.04.2016г.

Инф. за възст. на част от гаранцията за изпъ. по дог-р № 2250 от 09.11.2015г., публ. на 11.04.2016г.

Информация за изпълнен договор № 2250/09.11.2015 г., публикувана на 13.07.2016г.

Затворена
06.02.2015 20.04.2024 16:08:55 27.03.2015 17:00:00 Изграждане на кранов възел и АГРС”Игнатиево” 150-006 Решение за откриване на процедура

150-006 Решение за прекратяване на процедурата публ. на 20.05.2015 г.

Блокирана
02.02.2015 25.03.2015 17:00:00 25.03.2015 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 150-011 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 23.02.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 27.02.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.03.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 13.03.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 08.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 23.04.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 15.05.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 15.05.2015г

Плащане аванс публикувано на 03.07.2015г.

Договор № 2081/01.07.2015 г., публ.на 07.07.2015 г.

Приложения към договор № 2081/01.07.2015 г. - първа част, публ. на 07.07.2015 г.

Приложения към договор № 2081/01.07.2015 г. - втора част, публ. на 07.07.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ.на 07.07.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ.на 09.07.2015 г.

Информация за освободена гаранция за участие, публ. на 03.08.2015 г.

Плащане 01 публикувано на 05.10.2015г.

Договор за подизпълнение, публ.на 13.10.2015 г.

Плащане 02 публикувано на 04.11.2015г.

Анекс към договор за подизпълнение, публ. на 04.11.2015г.

Плащане 03 публикувано на 26.11.2015г.

Плащане 04 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане 05 публикувано на 08.02.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 2081 от 01.07.2015г.публикувано на 11.02.2016 г.

Плащане 06 по Договор 2081 и допълнително споразумение №1 към същия договор публикувано на 08.03.201

Плащане 07 публикувано на 08.04.2016 г.

Обявление за приключен договор 2081/01.07.2015 г. публикувано на 06.01.2017г.

Затворена
02.02.2015 26.02.2015 17:00:00 26.02.2015 17:00:00 Доставка на компютърна техника 140-067 Документация за участие

Разяснения по документацията за участие, публ. на 20.02.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 12.03.2015г.

Протокол №1, съст. на осн. чл.68, ал.7 от ЗОП,във връзка с чл.16г,ал.6 от ЗОП, публ. на 27.04.2015 г

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 12.05.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 12.05.2015г.

Информация за върната гаранция за участие, публ. на 04.06.2015 г.

Блокирана
02.02.2015 20.04.2024 16:08:55 06.02.2015 11:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи на строеж:"ПГХ Чирен-ремонт на вентилационни кули" 150-016 - Решение за откриване на процедурата

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Плащане на аванс по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 01 по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 02 по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1954 публикувано на 08.05.2015

Плащане 04 по дог.1954 публикувано на 15.07.2015

Плащане 05 по дог.1954 публикувано на 30.07.2015

Плащане 06 по дог.1954 публикувано на 04.11.2015

Информация за приключен договор публикувана на 11.12.2015 г.

Затворена