Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2015 28.04.2015 17:00:00 28.04.2015 17:00:00 Осигуряване на плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Чайка”, местност-1, гр.Варна 150-046 Документация за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 11.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2015г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, с протокола от работата на комисията, публикувани на 19.05.2015

Договор № 2031 от 01.06.2015 г., публикуван на 16.06.2015 г.

Информация за плащания по договор № 2031 от 01.06.2015 г., актуализирана на 26.08.2015 г.

Информация за плащания по договор № 2031 от 01.06.2015 г., актуализирана на 13.10.2015 г.

Затворена
30.03.2015 23.07.2024 14:07:39 23.07.2024 14:07:39 Доставка на моторно масло за двигател Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 176/07.05.2015г. (БТГ № 1997/07.05.2015г.), публ. на 03.06.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извърш. плащане по договора, публ. на 06.07.2015 г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 06.07.2015 г.

Затворена
27.03.2015 24.04.2015 17:00:00 24.04.2015 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки за газова арматура, обособена позиция № 1 „Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/“, обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционална синтетична биоразг 150-060 Документация за участие

Протокол № 1 от 07.05.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 07.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 26.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Решение по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, публикувано на 18.06.2015 г.

Договор № 2113 от 22.07.2015 г., публикуван на 21.08.2015 г.

Информация за плащане по договор № 2113 от 22.07.2015г., публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за приключен договор № 2113 от 22.07.2015г., публикувана на 02.11.2015 г.

Информация за върната гаранция за изпълнение по договор № 2113 от 22.07.2015г.,публ. на 02.11.2015 г

Частично блокирана
27.03.2015 18.05.2015 17:00:00 18.05.2015 17:00:00 Извършване газифициране на течен технически азот със специализирана установка и доставка на течен технически азот за изпитания на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност 150-070 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публ. на 17.04.2015 г.

Разяснения по документацията за участие, публ. на 08.05.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 01.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публ. на 11.06.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публ. на 26.06.2015 г

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 26.06.2015 г.

Информация за датата и основ. за освобож. на гаранциите за участие, публ. на 10.07.2015г.

Блокирана
27.03.2015 24.04.2015 17:00:00 24.04.2015 17:00:00 Доставка на управляващи блокове от регулатор за обороти на ГМК и газови клапани от регулатор за обороти на ГМК 150-065 Документация за участие

Протокол 1 от работата на комисията, побликуван на 04.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.05.2015г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 22.05.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 22.05.2015 г.

Договор № 2088 от 03.07.2015г., публикуван на 07.07.2015г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 10.07.2015г.

Информация за извършено плащане, публ. на 14.08.2015г

Информация за датата и основанието за осв. на част от гаранцията за изпълнение, публ. на 14.08.2015г

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, публикувана на 25.08.2015г.

Затворена
27.03.2015 08.05.2015 17:00:00 08.05.2015 17:00:00 Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в горски територии, разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Почистване на сервитутни площи на магистрален газопровод ОС Могила - ОС Горни Богров” - 10,1 km (202 дек 150-053 Документация за участие

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 12.06.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 21.07.2015г.

Решение за класиране и Протокол 2 от работата на комисията с приложения, публ. на 11.09.2015г.

Договор №2220 от 15.10.2015г., публикуван на 16.10.2015г.

Договор №2221 от 15.10.2015г., публикуван на 16.10.2015г.

Договор №2222 от 15.10.2015г., публикуван на 16.10.2015г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие, публ. на 16.10.2015г.

Инф. за осв. на гаранции за участие на участниците, класирани на 1 и 2 място, публ. на 03.11.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор №2220 от 15.10.2015г., публикувана на 02.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор №2221 от 15.10.2015г., публикувана на 02.12.2015г.

Информация за изпълнен Договор №2220 от 15.10.2015г., публикувана на 03.12.2015г.

Информация за изпълнен Договор №2221 от 15.10.2015г., публикувана на 03.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор №2222 от 15.10.2015г., публикувана на 20.01.2016г.

Информация за изпълнен Договор №2222 от 15.10.2015г., публикувана на 22.01.2016г.

Затворена
26.03.2015 23.04.2015 17:00:00 23.04.2015 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителните системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-057 Документация за участие

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 11.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публ. на 10.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 10.06.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 01.07.2015 г.

Договор № 2116/23.07.2015г., публ. на 03.08.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 03.08.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публ. на 12.12.2017 г.

Затворена
19.03.2015 04.05.2015 17:00:00 04.05.2015 17:00:00 Изграждане на основен газопровод DN 500 от преход (включително подводен преход) под река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България 150-058 Документация за участие

Работен проект - част "Геодезия"

Работен проект - част "Архитектура"

Работен проект - част "Електрозахранване"

Работен проект - част "ВиК"

Работен проект - част "Електрохимична защита"

Работен проект - част "Обща"

Работен проект - част "Технологична-HDD"

Работен проект - част "Технологични тръбопроводи"

Работен проект - част "ПБЗ"

Работен проект - част "Пожарна безопасност"

Работен проект - част "Рекултивация"

Работен проект - част "План за управление на отпадъците"

Образци за подготовка на оферта

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.03.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 17.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 20.04.2015 г.

Отговор на поставен въпрос

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 29.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 08.06.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията и приложения към него, публикувани на 08.06.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие, публ. на 28.07.2015 г.

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал.2, т.3, б."а" от ЗОП, публ. на 04.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за усвояване на гаранция за участие, публ. на 24.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 08.10.2015 г.

Блокирана
19.03.2015 29.04.2015 17:00:00 29.04.2015 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на сондажи 150-033 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 14.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публ. на 25.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 03.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията с приложения, публ. на 03.06.2015 г.

Договор № 2131/30.07.2015 г., публ. на 10.08.2015 г.

Информация за датата и основ. за освобож. на гаранциите за участие, публ. на 13.08.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2131/30.07.2015 г., публ. на 14.10.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2131/30.07.2015 г., публ. на 01.04.2016 г.

обявление за приключване на договор 2131, публикувано на 15.12.2017 г.

Затворена
18.03.2015 27.04.2015 17:00:00 27.04.2015 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на преносни газопроводи DN 711 (28”) в участъците ОС Вълчи Дол – ОС Могила с дължина 211 км и ОС Беглеж – ОС Нови Искър, с дължина 125 км. 150-051 Документация за участие

Образци за подготовка на оферти

Уведомление за отваряне на оферти, на осн. чл. 68, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, публикувано на 28.04.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 05.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 07.05.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 19.05.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 19.05.2015 г.

Договор № 2070 от 23.06.2015 г., публикуван на 15.07.2015 г.

Информация за датата, осн. и размера на всяко извършено плащане, публикувано на 26.04.2016 г.

Обявление за приключен договор, публикувано на 12.09.2016 г.

Затворена
18.03.2015 23.07.2024 14:07:39 24.04.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КВ Мартен“ 150-040 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 05.06.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 05.06.2015 г.

Договор № 2135 от 03.08.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Плащане по Договор № 2135, публикувано на 24.11.2015 г.

Плащане по Договор № 2135, публикувано на 12.02.2016 г.

Плащане по Договор № 2135, публикувано на 16.03.2015 г.

Затворена
16.03.2015 14.04.2015 17:00:00 14.04.2015 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 150-054 Документация за участие

Разяснение по документация за участие, публикувано на 25.03.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 27.03.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 03.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 07.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 08.04.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публ. на 30.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публ. на 12.06.2015 г.

Решение по чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, публ. на 03.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 03.07.2015 г.

Информация за датите и основанията за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 29.07.2015г.

Договор № 2117/24.07.2015 г., публ. на 29.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2117/24.07.2015 г., публ. на 02.09.2015 г.

Информация за датата и осн. за частично освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 02.09.2015

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 01.10.2015 г.

Затворена
16.03.2015 24.04.2015 17:00:00 24.04.2015 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) тип ТНМ 1304 150-052 Документация за участие

Решение № БТГ-РД-07-46А/27.04.2015 г. за прекратяване, публикувано на 28.04.2015г.

Блокирана