Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
09.04.2015 05.05.2015 17:00:00 07.05.2015 17:00:00 7.4.2.-0061-BG-S-M-14 - Прeдпроектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB)“ 150-029-Документация за участие в процедурата

150-029-Образци за подготовка на оферта

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 01.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 09.06.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 29.06.2015г.

Решение за класиране на участниците, публикувано на 29.06.2015г.

Договор № 2134 от 03.08.2015 г., публикуван на 04.08.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 14.08.2015 г.

Плащане по Договор № 2134, публикувано на 28.08.2015г.

Договор за подизпълнение

Обявление за приключване на договор № 2134/03.08.2015

Затворена
03.04.2015 26.05.2024 11:15:54 08.04.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компете 150-077 Решение за откриване на процедура

Решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, с доклада от работата на комисията, публ

Договор № 2037 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2035 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2036 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите, публикувана на 14

Затворена
03.04.2015 26.05.2024 11:15:54 08.04.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компете 150-076 Решение за откриване на процедурата

Решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, с доклада от работата на комисията, публ

Договор № 2034 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2032 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Договор № 2033 от 03.06.2015 г., публикуван на 26.06.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите, публикувана на 14

Затворена
03.04.2015 30.11.2015 17:00:00 30.11.2015 17:00:00 Доставка и внедряване на Географска информационна система (ГИС) 150-061 Документация за участие в процедурата

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Решение за промяна

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 17.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 28.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 14.01.2016 г

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2394 от 18.03.2016 г.

Договор за подизпълнение

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Затворена
03.04.2015 05.06.2015 17:00:00 05.06.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705005 от КС “Кардам-2” 150-063 Документация за участие

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти, публ. на 19.05.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 26.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта, публикувано на 30.06.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 18.08.2015

Договор № 2322/14.01.2016 г., публикуван на 12.02.2016 г.

Обявление за приключване (прекратяване)на договор № 2322/14.01.2016 г., публикувано на 26.10.2016 г.

Затворена
02.04.2015 15.05.2015 17:00:00 15.05.2015 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 150-047 Документация за участие

Решение за промяна, публикувано на 08.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 28.04.2015 г.

Протокол № 1 от 09.06.2015 г. от работата на комисията,публикуван на 09.06.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти, публикувано на 06.07.2015г.

Решение по чл.39,ал.2,т.1 от ЗОП,с Протоколи №3 и №2 от работата на комисията,публ. на 09.09.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публикувана на 01.10.2015г.

Блокирана
02.04.2015 10.07.2015 17:00:00 10.07.2015 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод (ГТП) АИ-336-2-8, със заводски № 70833843081602 150-068 Документация за участие

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти, публ. на 20.05.2015 г.

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти, публ. на 22.06.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.07.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 06.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор № 2287/16.12.2015 г., публикуван на 11.01.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публикувана на 05.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2287/16.12.2015 г., публ. на 01.12.2016 г.

Затворена
01.04.2015 25.05.2015 17:00:00 25.05.2015 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 150-055 Документация за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 21.04.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 18.05.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 08.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците, публикувано на 17.06.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публ. на 10.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 10.07.2015 г.

Информация за освободена гаранция за участие, публ. на 27.07.2015 г.

Договор № 2118/27.07.2015 г. и приложения към него, публ. на 27.07.2015г.

Плащане на аванс по дог.2118 публикувано на 30.07.2015

Информация за освободена гаранция за участие, публ. на 05.08.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 12.08.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 02.10.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 03.12.2015 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 14.03.2016 г.

Плащане 01 по дог.2118 публикувано на 08.04.2016 г.

Договор за подизпълнение, публ. на 10.05.2016 г.

Обявление за приключен договор№2118 публ. на 16.11.2017 г.

Затворена
01.04.2015 28.05.2015 17:00:00 28.05.2015 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на стоманени тръби“, обособена позиция № 2 „Доставка на фасонни части“ 150-031 Документация за участие в процедурата

Разяснение по документация за участие, публикувано на 07.04.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 15.04.2015 г.

Решение за промяна

Разяснение по документация за участие, публикувано на 18.05.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 15.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.07.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 14.08.201

Договор № 2184 от 16.09.2015 г., публикуван на 23.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договор № 2184 от 16.09.2015 г. и информация за датите и о

Договор № 2183 от 16.09.2015 г., публикуван на 23.09.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договор № 2183 от 16.09.2015 г. и информация за датите и о

Затворена