Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
20.05.2015 05.06.2015 17:00:00 05.06.2015 17:00:00 Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими) 150-100 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 12.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 30.06.2015г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 06.08.201

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 1, публикуван на 12.09.2015 г.

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 2, публикуван на 12.09.2015 г.

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 3, публикуван на 12.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 30.10.2015 г.

Затворена
20.05.2015 20.04.2024 15:32:15 27.05.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи извършването на всички необходими фактически и правни действия, включително консултации, изготвяне на становища, документи, представителство пред Европейската комисия и др. във връзка с обра 150-102 Решение за откриване на процедурата

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.06.2015 г.

Протокол, съставен на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 04.06.2015 г.

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикуван на 04.06.2015 г.

Договор № 2075/ 24.06.2015 г., публ. на 03.07.2015 г.

Затворена
05.05.2015 02.06.2015 17:00:00 02.06.2015 17:00:00 Доставка на арестори и бариери 150-079 Документация за участие в процедурата

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1:„Доставка на арестори“, Публ. на 25.05.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.06.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 02.07.2015г.

Решение по чл.39, ал. 1 от ЗОП и мотиви, публикувани на 02.07.2015 г.

Блокирана
04.05.2015 20.04.2024 15:32:15 01.06.2015 17:00:00 "Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини" 150-034 Документация за участие в процедурата

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публикувано на 25.05.2015 г.

Блокирана